1121/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

muutetaan 11 päivänä syyskuuta 1987 annetun työllisyysasetuksen (737/87) 24§:n 4 momentti, 36§:n 1 momentti ja 38§:n 1 momentin 1 kohta sekä

lisätään 24§:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1-7 momentti siirtyy 2-8 momentiksi, seuraavasti:

5 luku

Työllistämisvelvollisuus

24 §
Työllistämismenettely

Työvoimatoimiston on selvitettävä työllisyyslain 17 ja 18 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, että valtio tai kunta on velvollinen järjestämään hänelle työntekomahdollisuuden kuuden kuukauden ajaksi.


Jos henkilö työllistämisvelvollisuuden aikana työn, opiskelun, asevelvollisuuden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi joutuisi keskeyttämään työn, ei työvoimatoimisto tee työllistämisilmoitusta, ellei henkilö sitä vaadi. Työllistämisilmoitusta ei myöskään tehdä silloin kun henkilö on hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä eikä hakemusta ole lainvoimaisella päätöksellä hylätty, ellei henkilö vaadi työhönosoitusta, eikä silloin kun henkilö on hakenut työttömyyseläkettä eläkkeen saamisen edellytysten ollessa olemassa. Jos kunnan tai valtion työllisyyslain 17§:n tai 18§:n 3 momentin nojalla järjestämä työntekomahdollisuus olisi merkityksetön henkilön pysyvän työllistymisen edistämiseksi, ei työvoimatoimisto myöskään tee työhönosoitusta, ellei henkilö sitä vaadi. Jos työhönosoitus on tarpeeton työllisyyslain 18§:n 2 momentissa tarkoitetun viimeisten kahden vuoden aikana työttömänä 12 kuukautta olleen henkilön pysyvän työllistymisen edistämiseksi, ei työvoimatoimisto niinikään tee työhönosoitusta, ellei henkilö sitä vaadi. Tällöin työvoimatoimiston on laadittava työllisyyslain 18§:n 1 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma.


8 luku

Työllistämistuki yrityksille, yhteisöille ja yksityisille

36 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Työllistämistukea voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan rajoissa työnantajalle, joka palkkaa työvoimatoimiston työhön osoittaman vajaakuntoisen tai 18-24-vuotiaan ja sitoutuu kouluttamaan häntä työvoimatoimiston hyväksymän suunnitelman mukaisesti tai palkkaa vähintään kymmenen kuukautta yhtäjaksoisesti taikka viimeisten kahden vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön. Kunnalle tai kuntainliitolle voidaan myöntää tukea kuitenkin vain vajaakuntoisen työllistämiseksi. Tässä tarkoitettua tukea ei voida myöntää sellaiselle yhteisölle, joka harjoittaa poliittista toimintaa.


38 §
Tuen määrä

Työllistämistukea maksetaan päivää ja henkilöä kohti:

1) vajaakuntoisen tai vähintään 10 kuukautta taikka kahden vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleen henkilön työllistämisestä normaali työllistämistuki korotettuna 70 prosentilla. Jos työnantaja työllistää vajaakuntoisen kahden vuoden ajaksi, maksetaan toisena vuonna normaali työllistämistuki;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.