1098/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 7 §:n sekä 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 5, 36 ja 37 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sähkölaitteistojen suunnittelua, rakentamista, korjaamista, huoltoa tai sähkölaitteiden korjaustöitä johtavalla henkilöllä (sähkötöiden johtaja) tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen antama todistus siitä, että hänellä on tämän päätöksen mukainen kelpoisuus näiden töiden johtamiseen.

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia kirjaintunnuksia:

1 A, B, C ja D kuvaamaan pätevyystodistusluokkia ja ja sähköurakointiryhmiä,

2 SA, SB ja SC kuvaamaan sähkösuunnitteluryhmiä ja

3 OA, OB, OC ja OD kuvaamaan sähköurakointiryhmiä.

2 §

Sen, joka suorittaa 1 §:ssä mainittuja töitä, on pidettävä palveluksessaan päätoiminen sähkötöiden johtaja, tai hänen on itse päätoimisesti johdettava näitä töitä.

Sähkölaitteiston rakentajan, korjaajan ja huoltajan (sähköurakoitsijan) sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että

1 sähkölaitteistot ja -laitteet ovat määräysten mukaisessa kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista,

2 tämän päätöksen 1 §:ssä määriteltyjä töitä suorittavat henkilöt on sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti riittävästi opastettu tehtäviinsä,

3 sähköurakoitsijan käytettävissä on tarpeelliseksi katsottavat tilat ja työvälineet,

4 säädetyt ilmoitukset tehdään ajallaan.

Sähkölaitteistojen suunnittelijan (sähkösuunnittelijan) sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteistojen suunnitelmat on tehty määräysten mukaisesti.

Yksityinen luonnollinen henkilö, jolla on edellä tarkoitettu todistus, saa, jollei muualla ole toisin säädetty, tehdä näitä töitä päätoimensa ohella. Sähkötarkastuskeskuksen antamien lupien ja sille tehtävien ilmoitusten osalta on tällöinkin voimassa, mitä niistä on sähkölaissa (319/79) ja sähköasetuksessa (925/79) säädetty.

Sähköasetuksen 5 §:ssä tarkoitettuun kertaluonteiseen toimintaan ei tarvitse hakea sähkölain 8 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Pätevyystodistukset
3 §

A-luokan pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on

1

– sähkövoimatekniikan alalla suoritettu diplomi-insinöörin tai samalla alalla suoritettu insinöörin tutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 § :ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus, josta vähintään vuosi yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiin sähkölaitteistoihin kohdistuvien töiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä, sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus

tai

2

– sähkövoimatekniikan alalla suoritettu teknikon tutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kuuden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 §:ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus, josta vähintään kaksi vuotta on yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiin sähkölaitteistoihin kohdistuvien töiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

4 §

B-luokan pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on

1

– sähkövoimatekniikan alalla suoritettu teknikon tutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 §:ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus

tai

2

– suoritettu alaan soveltuva sähköasentajan ylempi ammattitutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kuuden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 §:ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus, josta vähintään kaksi vuotta on saatu C-ryhmän urakoitsijan tai SC-ryhmän suunnittelijan sähkötöiden johtajan tehtävissä, sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

5 §

C-luokan pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on

– suoritettu alaan soveltuva sähköasentajan ylempi ammattitutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 §:ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

6 §

D-luokan pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on

– suoritettu alaan soveltuva sähköasentajan ammattitutkinto,

– tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen 1 §:ssä tarkoitettujen töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus sekä

– sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

Rajoitettu D-luokan todistus annetaan henkilölle,

– jonka suorittamaa tutkintoa tai työkokemusta voidaan pitää riittävänä töiden johtamiseen haetulla rajoitetulla työalueella ja

– jolla on sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

7 §

Poikkeuksellisen turvallisuus- tai häiriöriskin perusteella voidaan rajattu sähköurakointiala luokittaa erikoisalaksi. Riski katsotaan poikkeukselliseksi silloin, kun

– laitteiston asentamista tai laitteiden rakennetta koskevat määräykset ovat huomattavasti yleistä tasoa vaativampia tai

– asentamiseen tai korjamiseen liittyy merkittävästi muita viranomaisen valvomia urakointia koskevia vaatimuksia.

Sähkötarkastuskeskus määrittää tarkemmin erikoisalaksi luokitettavat urakointialat.

Erikoisalalla suoritettavien töiden kelpoisuusehdoissa noudatetaan sähkötöiden osalta soveltuvin osin samoja pätevyysvaatimuksia kuin yleisurakointiluokissa A–D. Muiden kuin sähkötöiden osalta noudatetaan asianomaisen alan säännöksiä.

Erikoisurakointia johtamaan oikeuttava pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on sellainen Sähkötarkastuskeskuksen tarkemmin määrittelemä koulutus, työkokemus ja osoitettu ammattitaito, jonka perusteella hänen perehtyneisyyttään voidaan pitää riittävänä kulloinkin kysymykseen tulevien töiden johtamiseen, ja jolla on töissä tarvittava sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

Poikkeusperustein myönnettävät pätevyystodistukset
8 §

Sähkötarkastuskeskus voi sähköturvallisuustavoitteet huomioon ottaen antaa pätevyystodistuksia edellä määrätyistä kelpoisuusvaatimuksista poiketen seuraavissa tapauksissa:

1 Suppea työkokemus

Jos 3–6 §:n kelpoisuusehdot on muuten täytetty, mutta työkokemus on liian suppealta tehtäväalueelta, voidaan pätevyystodistus antaa rajatulle tehtäväalueelle.

2 Ulkomaiset tutkinnot

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu pätevyystodistus voidaan antaa tässä päätöksessä mainittuja tutkintoja vastaavien ulkomailla suoritettujen tutkintojen perusteella, jos hakija täyttää muilta osin tämän päätöksen määräykset.

3 Erikoislaitteet

Milloin 1 § : ssä tarkoitetut työt kohdistuvat sähkölaitteistoon, jonka rakentaminen ja hoito vaativat kulloinkin kysymyksessä olevan laitteiston erityistekniikan tuntemusta, voidaan tämän laitteiston haltijan palveluksessa olevalle henkilölle antaa pätevyystodistus silloin, kun hän on suorittanut muulla sähkötekniikan kuin sähkövoimatekniikan alalla diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinnon ja kun hänellä on tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu vähintään kahden vuoden pituinen kokemus kysymykseen tulevien töiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus.

4 Muut tutkinnot

Edellisessä kohdassa mainitun tutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka on lisäksi suorittanut hyväksytysti sopivia sähkövoimatekniikan alaan kuuluvia oppiaineita ja jolla on sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus, voidaan antaa 1 §:ssä tarkoitettu todistus. Tutkinnon ja lisäopintojen jälkeen saatua kokemusta todistuksen saajalla tulee olla vähintään sama määrä kuin sähkövoimatekniikan alalla vastaavan tutkinnon suorittaneelta henkilöltä vaaditaan. Tällaisen tutkinnon tai muun kuin 5 §:n ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähkövoimatekniikan alalla ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle voidaan antaa pätevyystodistus myös pitkäaikaisen kysymyksessä olevien töiden johtamiseen perehdyttävän kokemuksen perusteella.

5 Erikseen hyväksytyt tapaukset

Muissa kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymissä tapauksissa.

Työalueet
9 §

A-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan kaikkia sähkötöitä, lukuun ottamatta Sähkötarkastuskeskuksen 7 §:n perusteella määrittelemiä erityistöitä (A-ryhmän urakoitsija, SA-ryhmän suunnittelija, OA-ryhmän omatarveurakoitsija).

10 §

B-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä toimiviin sähkölaitteistoihin kohdistuvia töitä työalueella, jota suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta ei ylitä 400 ampeeria, lukuun ottamatta

1 7 §:ssä tarkoitettuja erityistöitä,

2 majoitusliikehuoneistoja,

3 päivähoitohuoneistoja,

4 yli 150 henkilölle tarkoitettuja kokoontumishuoneistoja ja

5 kohteita, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö on määrännyt tarkastettavaksi ennen käyttöön ottamista

(B-ryhmän urakoitsija, SB-ryhmän suunnittelija).

Milloin työn suorittaa sähkölaitteiston haltija käyttöönsä jäävässä sähkölaitteistossa ja töiden johtajalla on riittävän laaja-alainen yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiin sähkölaitteistoihin kohdistuvien töiden johtamiseen perehdyttävä kokemus ja sähköturvallisuusmääräysten osoitettu tuntemus, B-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteellä toimiviin sähkölaitteistoihin kohdistuvia töitä, lukuun ottamatta 7 § : ssä tarkoitettuja erikoisaloja (OB-ryhmän omatarveurakoitsija).

11 §

C-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä toimiviin sähkölaitteistoihin kohdistuvia töitä työalueella, jota suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta ei ylitä 160 ampeeria, edellyttäen, ettei kohde ole

1 10 §:ssä kohdassa 1–5 mainittu kohde,

2 muu tila, joka on tarkoitettu yli 20 henkilön työtilaksi tai kokoontumishuoneistoksi, tai niihin verrattava yhtenäinen kokoustila

(C-ryhmän urakoitsija, SC-ryhmän suunnittelija).

Milloin työn suorittaa sähkölaitteiston haltija käyttöönsä jäävässä sähkölaitteistossa, Cluokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä toimiviin sähkölaitteistoihin kohdistuvia töitä, lukuun ottamatta 7 §:ssä tarkoitettuja erityisaloja (OC-ryhmän omatarveurakoitsija).

12 §

D-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan enintään 1 000 voltin nimellisjännitteen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin toiminnallisesti verrattavien laitteistojen kokoonpano- ja korjaustöitä, lukuun ottamatta 7 §:ssä tarkoitettuja erikoisaloja (D-ryhmän urakoitsija).

Milloin työn suorittaa sähkölaitteiston haltija käyttöönsä jäävässä sähkölaitteistossa, rajoittamaton D-luokan todistus oikeuttaa johtamaan 11 § : n 1 momentissa määriteltyjä töitä (OD-ryhmän omatarveurakoitsija).

Rajoitettu D-luokan pätevyystodistus oikeuttaa johtamaan siihen erikseen merkittyyn työalueeseen kuuluvia töitä (D-ryhmän urakoitsija, OD-ryhmän omatarveurakoitsija).

Poikkeukset työalueista
13 §

Sähkötarkastuskeskuksen on rajattava työaluetta, kun töiden johtajaksi nimetään henkilö, jonka pätevyystodistus on annettu 8 §:n 1 tai 3 kohdan perusteella.

14 §

Sähkötarkastuskeskus voi sähköturvallisuustavoitteet huomioon ottaen antaa rajoitetut oikeudet seuraavissa tapauksissa, vaikka luvan hakijan sähkötöiden johtajalla ei ole pätevyystodistusta:

1Alan palvelujen puute

Itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle sähköasennusalan ammattihenkilölle, jolla on vähintään kymmenen vuoden työkokemus, tai asianomaisen tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jonka työkokemus ei riitä pätevyystodistuksen saamiseen, voidaan antaa hänen asuinpaikkakunnalleen paikallisesti rajoitettu määräaikainen poikkeuslupa vähäisten asennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittamiseen, jos se on perusteltua alan palvelujen aikaansaamiseksi kyseisellä alueella.

2 Ulkomaiset erikoistoimitukset

Ulkomaiselle yritykselle voidaan antaa oikeus 1 §:ssä tarkoitettujen töiden suorittamiseen sellaisessa tapauksessa, jossa sähkötyö tai sähkötekninen suunnittelutyö sisältyy osana yrityksen toimialaan kuuluvan erikoislaitoksen toimitukseen, työ on katsottava koeasennukseksi tai korjaus erikoislaitosten vähäisen määrän, takuukorjausten tms. syyn vuoksi on tilattava valmistajalta. Tällaisia poikkeuksia myöntäessään Sähkötarkastuskeskuksen tulee asettaa sellaiset lupaehdot tai muuten varmistus siitä, että Suomessa voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset tulevat täytetyiksi. Ulkomaisen yrityksen ei tarvitse hankkia edellä tarkoitettua poikkeuslupaa kyseisen työn tekemiseen, jos työn tilaaja on henkilö tai yhteisö, jolla on oikeus tehdä tilatun työn kaltaisia töitä ja työ suoritetaan tilaajan valvonnassa ja vastuulla.

3 Tilapäislupa

Sähkötarkastuskeskus voi antaa yksityiselle henkilölle, jolla todistettavasti on riittävä ammattitaito itsenäiseen sähkötyöhön, luvan omaan tai puolison käyttöön tulevan kiinteistön tai sen osan sähköasennusten suorittamiseen. Lupa voidaan antaa myös, jos kiinteistö tai sen osa tulee edellä mainittuihin henkilöihin suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaissuhteessa olevan henkilön käyttöön.

Lupaa ei saa kuitenkaan antaa, jos Sähkötarkastuskeskuksella on luvan hakijan olosuhteet huomioon ottaen perusteltua syytä olettaa, että kysymyksessä oleva kiinteistö tai sen osa ei ole tarkoitettu vakituisesti edellä mainittuihin henkilöiden käyttöön.

4 Erikseen hyväksytyt tapaukset

Muissa kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymissä tapauksissa.

Ilmoitukset
15 §

Töiden tekijän on tehtävä ilmoitus Sähkötarkastuskeskukselle seuraavissa tapauksissa:

1 Omatarveurakointioikeudet omaava sähkölaitteiston haltija suorittaa 1 §:ssä mainittuja töitä käyttöönsä jäävissä sähkölaitteistoissa tai -laitteissa.

2 Tehdään sähköasetuksen 5 §:ssä tarkoitettuja kertaluonteisia töitä.

Ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1 ilmoittajan nimi, ammatti ja kotipaikka,

2 liikkeen harjoittamisessa käytetty toiminimi,

3 toimintapaikka,

4 toiminnan laatu,

5 toiminnan aloitusaika sekä

6 sähkötöiden johtajan nimi.

Ilmoitukseen on liitettävä

1 selvitys ilmoittajan kansallisuudesta,

2 jos ilmoittajana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai -säännöstä sekä rekisteriote,

3 selvitys sähkötöiden johtajan kelpoisuudesta sekä

4 luettelo toimipaikoista ja niiden osoitteista tai satunnaisista työkohteista ja niiden osoitteista toiminnan laadun ja laajuuden selvittämiseksi.

Soveltamisalueen rajaus
16 §

Tämä päätös ei koske seuravia sähkölaitteistoihin tai sähkölaitteisiin kohdistuvia töitä:

1 kauppa- ja teollisuusministeriön sähköturvallisuuusmääräyksistä antaman päätöksen (205/74) 48 §:ssä tarkoitettuja käyttötoimenpiteitä ja niihin verrattavia huoltotöitä ja sähköasennuksen (925/79) 8 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamia käytön johtajan johtamia käyttö- ja huoltotöitä sekä niihin rinnastettavia töitä.

2 Kuljetettavien sähkölaitteistojen suunnittelua ja rakentamista.

3 Heikkovirtalaitteistoihin kohdistuvia töitä, joissa virheellisestä työstä aiheutuva toisen laitteiston häiriintymisvaara on merkityksetön.

4 Asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, sisustusvalaisinten liittämistä tarkoitusta varten varattuihin liittimiin, pistotulppien, liitosjohtojen ja jatkojohtojen uusintaa sekä näihin verrattavia töitä Sähkötarkastuskeskuksen antamien yleisohjeiden mukaisesti.

5 Harrastustoiminnaksi katsottavaa sähkölaitteiden rakentamista ja korjaamista, jos niiden tekijä on riittävästi perehtynyt tehtäviin tai työ perustuu yksityiskohtaisiin ohjeisiin. Harrastustyönä saa valmistaa tai korjata vain omaan käyttöön tarkoitettuja laitteita.

Valvonta
17 §

Sähkötarkastuskeskus antaa eri toimialoja koskevat ohjeet lupaehtoihin kuuluvista työtiloista, työvälineistä ja mittalaitteista. Luvan ehtona on, että luvan saaja pitää toimipaikoissaan henkilöstönsä käytettävissä sähkölain sekä Sähkötarkastuskeskuksen tarkemmin määrittelemät sähköalan säännökset ja niistä annetut soveltamisohjeet.

Luvan haltijan toiminnan laadun ja laajuuden selvittämiseksi hakijan on ilmoitettava Sähkötarkastuskeskukselle toimipaikkansa ja niiden osoitteet. Valvonnan ja yhteydenpidon vuoksi hakijalla on oltava ainakin yksi katuosoite tai vastaava, josta hän on tarvittaessa tavoitettavissa.

Luvan haltijan on tarvittessa esitettävä Sähkötarkastuskeskukselle selvitys, josta käy ilmi, ovatko lupaan liittyvät ehdot täytetyt.

18 §

Sähkötarkastuskeskukselle on ilmoitettava luvassa tai ilmoituksessa mainituissa seikoissa tapahtuvista muutoksista. Myös paikalliselle sähkölaitokselle on tehtävä ilmoitus kulloinkin ennen töihin ryhtymistä sen alueella tehtävistä huomattavista rakennus- ja korjaustöistä. Ilmoituksiin on liitettävä valvonnan ja käyttöönottotarkastuksien kannalta tarpeelliset tiedot.

19 §

Sähkötarkastuskeskus tarkastaa sähkölaitteistoja ja laitteita sekä valvoo ja tarkastaa sähkölaitteistojen rakentajille sähkölaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä asetettujen velvoitteiden noudattamista tarvittavilla menettelytavoilla ja tarvittavassa laajuudessa.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa kaikista tämän päätöksen perusteella antamistaan todistuksista sekä töiden suorittamista koskevista luvista ja ilmoituksista.

20 §

Kun sähkötöiden johtaja on estyneenä hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin vuosiloman tai siihen verrattavan lyhytaikaisen poissaolon vuoksi, tulee hänen sijaansa viipymättä nimetä säädetyn pätevyyden omaava henkilö. Jos tällaista henkilöä ei pystytä nimeämään viipymättä, Sähkötarkastuskeskus voi myöntää erivapauden keskeneräisten töiden loppuun suorittamiseen.

21 §

Jos Sähkötarkastuskeskus toteaa, että sähkötöiden johtaja ei ole antanut tyydyttävää selvitystä tai on antanut harhaanjohtavia tietoja tämän päätöksen 2 §:n 2 ja 3 momentissa asetettujen velvoitteiden noudattamisesta, tai että tässä päätöksessä tarkoitettuja töitä on muutoin johdettu puutteellisesti taikka virheellisesti, voi Sähkötarkastuskeskus peruuttaa määrärajaksi tai toistaiseksi oikeudet toimia sähkötöiden johtajana (toimintakielto). Toimintakiellosta on välittömästi ilmoitettava sille, jonka palveluksessa sähkötöiden johtaja on.

Sähkötarkastuskeskus voi rajoittaa toimintaoikeuksia, jos se toteaa, että sähkösuunnittelija tai -urakoitsija ei ole antanut tyydyttävää selvitystä tai on antanut harhaanjohtavia tietoja sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille asetettujen velvotteiden noudattamisesta.

Sähkötarkastuskeskus julkaisee kustannuksellaan sähkötöiden johtajan oikeuksien rajoitukset tai peruutukset sekä sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden toimintaoikeuksien rajoitukset ja lupien peruutukset virallisessa lehdessä.

Sähkötarkastuskeskus esittää sähköalan 8 §:n edellytyksin kauppa- ja teollisuusministeriölle luvan peruutettavaksi, jos Sähkötarkastuskeskus joutuu antamaan sähkötöiden johtajalle toimintakiellon tai rajoittamaan hänen oikeuttaan toimia sähkötöiden johtajana. Samoin voidaan menetellä silloin, kun valvonnassa todetaan, etteivät tämän päätöksen 2 §:n ja 18 §:n edellyttämät lupaan liittyvät ehdot täyty, tai kun selvitystä lupaan liittyvien ehtojen täyttymisestä ei ole saatu. Jos edellytyksiä töiden johtamiseen ei ole, voi Sähkötarkastuskeskus kieltää töiden tekemisen.

Muita säännöksiä
22 §

Muutosta Sähkötarkastuskeskuksen päätökseen tämän päätöksen soveltamista koskevassa asiassa haetaan kauppa- ja teollisuusministeriöltä, jollei toisin ole säädetty, 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Päätöstä on kuitenkin noudatettava, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

23 §

Se, joka tämän päätöksen tullessa voimaan toimii sähkötöiden johtajana, voi edelleen toimia näiden johtajana tämän päätöksen urakointiryhmien sallimassa laajuudessa. Kuitenkin C-ryhmässä aikaisemman toiminnan perusteella myönnetyt erivapaudet ovat voimassa vain siinä laajuudessa kuin aiemmin on määrätty. Mahdolliset aiemmin asetetut rajoitukset säilyvät ennallaan.

24 §

Sähkötarkastuskeskus antaa täydentävät ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.

25 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Sillä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 20 päivänä joulukuuta 1979 sähkötöiden johtamisesta antama päätös (990/ 79). Sähkötarkastuskeskuksen sen nojalla antamat pätevyystodistukset, erivapaudet ja poikkeusluvat jäävät kuitenkin voimaan. Aiemmin myönnettyjen pätevyystodistusten vanheneminen 10 vuodessa kumotaan niissä tapauksissa, kun ne ovat voimassa tämän päätöksen tullessa voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Ylitarkastaja
Heikki Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.