1093/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteenä olevia alkuperäsääntöjen muutoksia koskevia päätöksiä n:ot 13/1988, 14/1988 ja 15/1988 1 päivästä tammikuuta 1989.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

LIITE

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 13/1988 1)

Hyväksytty 22. kokouksessa 15 päivänä joulukuuta 1988

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto ,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Konvention B-liitteen 1 ja 2 artikla muutetaan kuulumaan:

" 1 artikla

Tämän liitteen tarkoittamassa mielessä ja 2 artiklan määräyksiä rajoittamatta katsotaan jäsenvaltion alkuperätuotteiksi:

a) tämän liitteen 4 artiklan tarkoittamassa mielessä kokonaan mainitussa jäsenvaltiossa tuotetut tuotteet;

b) mainitussa jäsenvaltiossa tuotetut tuotteet, joiden valmistukseen on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että

i) tällaisia aineksia on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty mainitussa jäsenvaltiossa tämän liitteen 5 artiklan tarkoittamalla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat jonkin muun jäsenvaltion alkuperätuotteita tämän liitteen tarkoittamassa mielessä tai Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (joita jäijempänä sanotaan "Yhteisöksi") alkuperätuotteita jäsenvaltioiden ja Yhteisön välisten vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien sopimusten alkuperäsääntöjen mukaisesti, sikäli kuin nämä säännöt ovat samanlaiset kuin tämän liitteen säännöt.

2 artikla

1. 1 artiklan b) ii) kohdan määräyksistä poiketen tuotteet, jotka ovat jonkin jäsenvaltion alkuperätuotteita tämän liitteen tarkoittamassa mielessä tai Yhteisön alkuperätuotteita 1 artiklassa tarkoitettujen alkuperäsääntöjen mukaisesti ja jotka viedään jostakin jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklan 5 kohdan tarkoittamaila tavalla viejäjäsenvaltiossa valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa, kun käytetään kahden tai useamman jäsenvaltion alkuperätuotteita tai yhden tai useamman jäsenvaltion ja Yhteisön alkuperätuotteita eikä näitä tuotteita ole viejäjäsenvaltiossa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla, alkuperän määrää tuote, jonka tullausarvo on suurin, tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, josta ensimmäinen todettavissa oleva viejäjäsenvaltiossa maksettu hinta on korkein. "

2) B-liitteen 3 artikla poistetaan.

3) B-liitteen 5 artiklan 5 kohdassa viittaus 1 artiklan b) kohtaan muutetaan kuulumaan " 1 artiklan b) i) kohtaa " .

4) B-liitteen 6 artiklan 2 kohdasta poistetaan sanat " ja jäljempänä 3 kohdassa

5) B-liitteen 6 artiklan 3 kohta poistetaan.

6) B-liitteen 7 artiklassa sanat " jonkin 2 artiklassa tarkoitettujen sopimusten osapuolen " korvataan sanoilla " jäsenvaltion tai Yhteisön jäsenen .

7) B-liitteen 9 artiklan 3 kohta muutetaan kuulumaan:

" 3. Jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat valtuutettua, edellyttäen että EUR. 1 -todistuksiin sisällytettävät tavarat ovat sen alueella, antamaan EUR. 1-todistuksia tässä liitteessä määrätyin ehdoin, jos maasta vietävien tavaroiden voidaan katsoa olevan jäsenvaltion tai Yhteisön alkuperätuotteita tämän liitteen 2 artiklan tarkoittamassa mielessä.

Tällaisissa tapauksissa EUR. 1 -todistuksia annetaan ehdolla, että esitetään aikaisemmin annetut tai laaditut alkuperäselvitykset. "

8) B-liitteen 9 artiklaan lisätään seuraava uusi 10 kohta:

" 10. 2–9 kohdan määräyksiä sovelletaan, muutettavat muuttaen, valtuutettujen viejien tämän liitteen 13 artiklassa määrätyin ehdoin laatimiin alkuperäselvityksiin. "

9) B-liitteen 10 artiklan 5 kohta muutetaan kuulumaan:

" 5. EUR. 1-todistusten hakemukset sekä tämän liitteen 9 artiklan 3 kohdan toisessa kappaleessa tarkoitetut alkuperäselvitykset, joiden nojalla uudet EUR. 1-todistukset annetaan, on viejämaan tulliviranomaisten säilytettävä vähintään kaksi vuotta. "

10) B-liitteen 22 artiklassa viittaus 2 artiklaan muutetaan kuulumaan " 1 artiklassa " .

11) B-liitteen 23 artiklan 1 kohdasta poistetaan sanat " , tämän liitteen 2 artiklan mukaisesti, " .

12) B-liitteen 24 artiklan 1 kohdassa viittaus 2 artikiaan muutetaan kuulumaan " 1 artiklassa

13) B-liitteen 27 artiklan ensimmäisellä rivillä viittaus 2 artiklaan muutetaan kuulumaan

" 1 artiklan b) ii) kohtaa " .

14) B-liitteen 27 artiklan viimeisellä rivillä viittaus 2 artiklaan muutetaan kuulumaan

" 1 artiklassa " .

15) B-liitteen 1 liitteessä 3 huomautuksen otsikosta poistetaan viittaus 3 artiklaan.

16) B-liitteen 1 liitteessä 9 huomautus muutetaan kuulumaan:

" Kun EUR. 1-todistus on annettu 9 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti ja se koskee samassa tilassa jälleenvietyjä tavaroita, määrämaan tulliviranomaisten tulee voida hallinnollisen yhteistyön puitteissa saada jäljennös aikaisemmin annetusta tai laaditusta tavaroita koskevasta alkuperäselvityksestä (tai -selvityksistä). "

17) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

18) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 1/87 (430/87), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88)

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 14/1988

Hyväksytty 22. kokouksessa 15 päivänä joulukuuta 1988

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) B-liitteen 4 artiklan h) kohta muutetaan kuulumaan:

" h) siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat, ottaen kuitenkin huomioon tämän liitteen 1 liitteeseen sisältyvän käytettyjä ulkorenkaita koskevan 5a huomautuksen; </">

2) B-liitteen 1 liitteeseen lisätään seuraava uusi 5a huomautus:

" 5a huomautus – 4 artiklan h) kohtaan

Käytettyjen ulkorenkaiden osalta ilmaus " siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat " ei tarkoita vain ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvia käytettyjä ulkorenkaita vaan myös ainoastaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätteenä käytettäviksi soveltuvia käytettyjä ulkorenkaita. "

3) B-liitteen 2 liitteessä HS-nimikettä 28. ryhmästä koskeva teksti korvataan tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

4) B-liitteen 2 liitteeseen HS-nimikkeen 28.33:sta jälkeen lisätään HS-nimikettä 28.40:stä koskeva uusi alkuperäsääntö, joka on tämän päätöksen liitteessä.

5) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

6) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1. 2. 3.
28. ryhmästä Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien,radioaktiivisten lkuaineiden a isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta nimikkeitä 28.11:stä, 28.33:sta ja 28.40:stä, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin äyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
28.40: stä Natriumperboraatti Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 15/1988

Hyväksytty 22. kokouksessa 15 päivänä joulukuuta 1988

Konvention B-liitteen luettelon muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) B-liitteen 2 liitteessä (luettelo) nimikkeen 84.01 polttoaine-elementtejä koskeva alaviite muutetaan kuulumaan:

" Nimikkeen 84.01 ydinpolttoaine-elementtien osalta 3 sarakkeen sääntöä ei sovelleta 31 päivään joulukuuta 1993 saakka. Nimikkeen 84.01 aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. "

2) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.