1072/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun asetuksen (769/86) 8 §:n 1 momentti, 10 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 13 ja 18 § ja 19 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 22 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Tavaramerkkiasiat
8 §

Tavaramerkkiä koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut:

mk
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 620
Rekisteröinn in uudistam ishakem usmaksu 650
Rekisteröinn in u udistam ishakem usmaksu, jos hakemus ätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 700
Yh teismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 800
Yh teismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu 950
Yh teismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 100
Lisämaksu:
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 240
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 360
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 150
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 130
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 150

10 §

Tavaramerkkiasetuksen 20 § : ssä tarkoitetusta ennakkotutkimuksesta suoritetaan tiedustelua tehtäessä korvauksena 100 markkaa kultakin luokalta.

Mallioikeusasiat
11 §

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Hakemusmaksu mallioikeuslain 47 §:n

mukaan

570
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 150
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 300
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 150
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen 120
12 §

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Uudistamismaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan
ensimmäiseltä kerralta 900
toiselta kerralta 1 300
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitellaan 150
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 300
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 150
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 150
Maksu m allirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin erkinnältä 150

13 §

Uudelleenkäsittelymaksuna mallioikeuslain 14 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan 150 markkaa.

Mikrofilmijäljennökset
18 §

Automaattisessa tietojenkäsittelyssä valmistetuista kaupparekisteriin merkittyjen toiminimien mikrofilmijäljennöksenä annettavista hakemistoista sekä niihin vuoden aikana tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista suoritetaan korvauksena yhteensä 2 900 markkaa vuodessa.

Mikrofilmijäljennöksenä annettavasta kaupparekisteristä siihen tehtävine lisäyksineen ja muutoksineen suoritetaan kertakorvauksena 11 000 markkaa sekä sen lisäksi vuotuiskorvauksena kultakin vuodelta 4 000 markkaa.

Mikrofilmijäljennöksistä, jotka sisältävät patentti- ja rekisterihallitukselle v. 1976 ja sen jälkeen toimitetut tilinpäätösasiakirjat, suoritetaan vuosien 1976–1980 aikana toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä yhteensä 10 000 markkaa ja sen jälkeen vuosittain toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä kultakin vuodelta 7 500 markkaa.

Lehdet
19 §

Patenttilain 21 §:n 3 momentin ja 26 §:n 1 momentin mukaiset julkaisut maksavat 15 markkaa kappale. Patenttiasetuksen 8 §:ssä tarkoitetun viikkoluettelon irtonumerohinta on 15 markkaa ja vuositilaushinta 330 markkaa.


Maksun suorittaminen
22 a §

Patentti- ja rekisterihallitukselle tarkoitettu posti- tai pankkisiirron välityksellä Suomessa suoritettu maksu katsotaan suoritetuksi silloin, kun maksaja saa kuitin patentti- ja rekisterihallituksen tilille tapahtuneesta tilillepanosta tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989. Asetuksen 19 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.