1053/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 18 §:n 2 momentin 5 ja 7 kohta, 22 §, 25 §:n 2 momentti ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 22 § 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (884/76) ja 25 §:n 2 momentti 28 päivänä lokakuuta 1985 annetussa asetuksessa (825/85),

muutetaan 4 §, 5 §:n 2 momentti, 9 §, 14 §:n 3 kohta, 16 ja 17 §, 18 §:n 2 momentin 6, 8 ja 12 kohta, 20 ja 21 §, 24 §:n 1 momentti, 30 ja 32 § sekä 34 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (825/81), 9 § muutettuna mainituilla 12 päivänä marraskuuta 1976 ja 28 päivänä lokakuuta 1985 annetuilla asetuksilla, 16 § osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä marraskuuta 1976 annetulla asetuksella ja 17 päivänä joulukuuta 1976 annetulla asetuksella (997/76), 17 § osittain muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetulla asetuksella (303/80), 18 §:n 2 momentin 6 ja 8 kohta sekä 24 §:n 1 momentti mainitussa 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa sekä 20 § mainitussa 17 päivänä joulukuuta 1976 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 29 b ja 34 a § seuraavasti:

4 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa tässä asetuksessa tarkoitettujen raha-automaattien, muiden pelilaitteiden ja pelien pelipanosten enimmäismäärät.

5 §

Yhdistys on oikeuskelpoinen.

9 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen

kokous, hallitus ja johtokunta.

14 §

Syyskokouksessa:


3) valitaan 16 §:n mukaisesti hallituksen jäsenet;


16 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yksitoista muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi. Valtioneuvosto määrää hallitukseen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä. Hallituksessa tulee olla yksi sosiaali- ja terveysministeriötä, yksi sisäasiainministeriötä ja yksi valtiovarainministeriötä edustava jäsen.

Hallituksen toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä valitsee yhdistyksen kokous, kuitenkin siten, että muista jäsenistä vain kolme voi olla sellaisia, jotka ovat olleet hallituksen jäseniä edellisen toimikauden aikana tai edustavat sellaista yhteisöä tai säätiötä, joka mainittuna aikana on ollut hallituksessa edustettuna.

Sama henkilö tai samaa yhteisöä tai säätiötä edustava henkilö voi olla yhdistyksen kokouksen valitsema varapuheenjohtaja tai muu jäsen yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka hallituksen toimikauden alkaessa on täyttänyt 67 vuotta.

17 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä. Kun hallituksessa käsitellään arviota yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä tai 29 a §:ssä tarkoitetun avustussuunnitelman laatimista tai tämän asetuksen mukaisen avustuksen myöntämisen valmistelua, maksatusta tai käytön valvonnan järjestämistä taikka 29 b §:ssä tarkoitettuja avustusasioita, tulee läsnä olla ainakin yhtä monta valtioneuvoston määräämää jäsentä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän ollessa estynyt. Käsiteltäessä 1 momentissa tarkoitettuja asioita voi toinen varapuheenjohtaja toimia kokouksen puheenjohtajana vain silloin, kun läsnä on enemmän valtioneuvoston määräämiä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemia jäseniä.

18 §

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:


6) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet sekä määrätä heidän palkkansa;


8) vahvistaa yhdistyksen työjärjestys;


12) huolehtia avustusten käytön valvonnan järjestämisestä.

20 §

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja ja johtajat.

21 §

Johtokunta huolehtii yhdistyksen työjärjestyksen mukaisesti yhdistyksen käytännön toiminnasta, valmistelee hallituksen käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön hallituksen päätökset.

Johtokunnan tehtävistä määrätään tarkemmin yhdistyksen työjärjestyksessä.

24 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.


29 b §

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen ja niihin liittyvien ehtojen muuttamisesta ja avustusten takaisin perimistä koskevista asioista niissä tapauksissa, joissa ei ole kyse toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta tai uuden merkittävän hankkeen käynnistämisestä.

30 §

Yhdistyksen on vuosineljänneksittäin ennakkona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä yhdistyksen puhdasta tuottoa kysymyksessä olevalta neljännekseltä vastaavaksi arvioitu määrä.

Puhtaan tuoton ylijäämä on edellä mainitut ennakot huomioon otettuna tilitettävä Sosiaali- ja terveysministeriölle kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

32 §

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa avustusten käyttöä. Sitä varten sillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan koko varainhoitoa ja tilinpitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on ohjata ja valvoa Raha-automaattiyhdistystä valvontatoiminnassa.

Yhdistyksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus avustusten käytön valvonnasta edellisen vuoden ajalta.

34 §

Sisäasiainministeriön tehtävänä on valvoa, että tässä asetuksessa tarkoitetuilla raha-automaateilla, muilla pelilaitteilla ja peleillä harjoitettavassa toiminnassa noudatetaan laissa ja muissa säädöksissä olevia säännöksiä ja lupaehdoissa annettuja määräyksiä.


34 a §

Valvonnasta johtuvat kulut korvataan sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäasiainministeriölle yhdistyksen varoista valtiovarainministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.