1047/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 4 §:n 3 momentti, 18 §:n 1 momentin e kohta ja 3 momentti, 55 §:n 1 ja 3 momentti sekä 55 b §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 3 momentti, 18 §:n 1 momentin e kohta ja 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1285/87) sekä 55 §:n 1 ja 3 momentti ja 55 b § 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1119/87), näin kuuluviksi:

4 §

Verotonta on myös lääkelaissa (395/87) tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkelain 71 §:n mukaisesti vain apteekista myytäväksi tarkoitettujen lääkkeenomaisten tuotteiden myynti, kun myyjänä on lääkelaissa tarkoitettu lääketehdas tai lääketukkukauppa, sekä mainittujen tavaroiden maahantuonti.


18 §

Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovelvollinen saa vähentää:


e) milloin verovelvollisena on apteekkari, lääketehtaalta tai lääketukkukaupalta taikka apteekkiliikkeeltä hankkimansa tai itse maahantuomansa lääkkeen ja lääkelain 71 §:n mukaisesti vain apteekista myytäväksi tarkoitetun lääkkeenomaisen tuotteen ostohinnan.


Muu verovelvollinen kuin apteekkari saa vähentää myyntitarkoitukseen hankitun lääkkeen osalta vain ostohinnan sen osan, josta on katsottava suoritetun veroa.


55 §

Jos verovelvollinen ei ole suorittanut kalenterikuukaudelta menevää veroa 24 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa, suorittamatta jääneelle verolle määrätään veronlisäystä yksi markka kultakin täydeltä sadalta markalta jokaiselta kalenterikuukaudelta sen kuukauden alusta, jona vero olisi tullut suorittaa, verolle määrättävää eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Jos kalenterikuukaudelta menevä vero on suoritettu määräajan jälkeen, eikä verovelvollinen ole oma-aloitteisesti maksanut veronlisäystä 3 momentissa säädetyllä tavalla, veronlisäystä määrätään sen kuukauden alusta, jona vero olisi tullut suorittaa, sen kuukauden loppuun, jona vero on suoritettu.


Jos verovelvollinen suorittaa kalenterikuukaudelta menevää veroa ilman maksuunpanoa 24 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, hänen on veron suorittamisen yhteydessä oma-aloitteisesti maksettava veronlisäystä yksi markka kultakin täydeltä sadalta markalta jokaiselta kalenterikuukaudelta sen kuukauden alusta, jona vero olisi tullut suorittaa, sen kuukauden loppuun, jona vero on suoritettu.


55 b §

Jos edellä tässä luvussa säädetyin tavoin suoritettavan veron määrä vähennettynä mahdollisten palautettavien verojen määrällä on kalenterivuodelta enintään 6 000 markkaa, suoritettu vero maksetaan takaisin verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle. Jos kalenterivuodelta edellä mainituin tavoin lasketun veron määrä on yli 6 000 markkaa, mutta enintään 9 940 markkaa, verosta maksetaan takaisin määrä, joka saadaan, kun 10 000 markasta vähennetään laskettu vero ja näin saatu erotus kerrotaan luvulla 1,5.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lain 4 §:n 3 momenttia sekä 18 §:n 1 momentin e kohtaa ja 3 momenttia sovelletaan tavaraan, joka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta taikka otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Lain 55 b §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 takaisin maksettavaan veroon.

Hallituksen esitys 114/88
Valtiovarainvaliok. miet. 64/88
Suuren valiok. miet. 144/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.