1021/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4 §:ään sisältyyä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti sekä 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 28 päivänä lokakuuta 1983 annetussa laissa (808/83), neljäs viranomaisten ryhmä, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1118/87) ja 10 § muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla ja 26 päivänä elokuuta 1988 annetulla lailla (775/88), näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristöpiirit, kalastuspiirien kalastustoimistot, postipiirikonttorit, telepiirikonttorit ja rautatiepiirit.


6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1)päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 43,–
2 '' 32,–
3 '' 24,–
4 '' 10,–
5 '' 9,–
6 '' 6,–

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1-2 ryhmässa 10,–
3–4 '' 9,–
5–6 '' 6,–

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja.

8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 360 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 310 markkaa, muulloin 150 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 150 markkaa sekä muiden viranomaisten 360 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 80 markkaa, avioliiton solmimista, 220 markkaa ja muut 730 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 200 markkaa;

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 150 markkaa; sekä

g) jäljennökset 20 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 120 markkaa;

b) jäljennökset 20 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 36 markkaa;

b) jäljennökset 12 markkaa.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABE/ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDEluokan ajokortti 360 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 100 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 220 markkaa;

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABE/ABCD-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 100 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 100 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 100 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 100 markkaa. Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan lääkintöhallituksen harkinnasta riippuen, vähintään 3 650 ja enintään 61 000 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 200 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, 2 200 markkaa.

Autorekisterikeskuksen päätös:

1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 § : ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähintään 120 ja enintään 1 200 markkaa;

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien rekisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virkatai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa vaitioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 100 ja enintään 100 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 150 ja enintään 400 000 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 500 ja enintään 5 000 markkaa, tai milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 11 000 markkaa.

Kansallisuuskirja 230 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 12 ja enintään 2 000 markkaa.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 250 ja enintään 5 000 markkaa.

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen antama, 600 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 1 200 markkaa.

Lastiviivakirja 120 markkaa ja sen uudistaminen 50 markkaa.

Liikennelupa:

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 730 ja enintään 12 000 markkaa;

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 500 ja enintään 6 400 markkaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 90 markkaa;

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 90 markkaa; sekä

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 800 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 markkaa.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 80 markkaa ja kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 50 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 50 markkaa.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 90 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 50 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten:

1) enintään vuodeksi 100 markkaa;

2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa;

3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 markkaa; sekä

4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 120 ja enintään 5 000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 1 200 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 1 200 markkaa;

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) >2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 200 markkaa;

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 220 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luottoosakeyhtiön perustamiseen 43 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen Suomessa 22 000 markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 36 500 markkaa;

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 12 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 730 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 markkaa;

5) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 45 markkaa ja enintään 1 100 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6 § :ssä säädetty leimavero.

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 50 penniä;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 31 penniä; sekä

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 28 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 80 pennia;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka 70 penniä;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 5 markkaa 50 penniä; sekä

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 9 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 4 100 markkaa;

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 10 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 90 ja enintään 320 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 320 ja enintään 1 500 markkaa.

9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen 400 000 markkaa.

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 19

markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuu kaudelta tai sen osalta 6 markan suuruisella leimalla.

Rasitustodistus 100 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 24 markkaa arkilta;

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 60 markkaa;

3) kaupparekisteristä 60 markkaa sekä rekisteritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 60 markkaa;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 24 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atkrekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta;

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 55 markkaa arkilta; sekä

6) sijoitusrahastorekisteristä 60 markkaa arkilta.

Teknisen lait teen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 240 markkaa.

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan mukaan, vähintään 165 ja enintään 3 300 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 9 markkaa, kuitenkin vähintään 9 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 19 markkaa;

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 19 markkaa.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalta.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18 x 25 cm, 6 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 9 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 90 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 90 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 31 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

 ........ standardikokoa........mk
1).............. A4............ 19,–
2).............. A3............ 24,–
3).............. A2............ 43,–
4).............. A1............ 68,–
5)suurempi kuin. A1............. 1,20

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13 x 18 cm, 15 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 31 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 500 markkaa ja enintään 1 600 markkaa, tai jos se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 markkaa ja enintään 8 000 markkaa.

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä todistus 250 markkaa. Kun samassa asiassa todistus merkitään useampaan kuin yhteen velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain yhdestä todistuksesta.

13 §

Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

           mk
1 ryhmässä      15,–
2 "         10,–
5 "          6,–
14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 300 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 600 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 200 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista sekä kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 1 200 markkaa ja muu muutosilmoitus 240 markkaa.


Warrantti, 40 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Laki sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.