993/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Asetus sotavakuutuslain täytäntöönpanosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1939 annetun sotavakuutuslain (365/39) 5§:n nojalla:

1 §

Sotavakuutuslain (365/39) 2§:ssä tarkoitetussa valtion sotavakuutuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää jäsenten lukumäärän ja heidän palkkionsa sekä nimittää jäsenet, heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

2 §

Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Lautakunnassa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaali ratkaistaan kuitenkin arvalla.

3 §

Lautakunta voi toimia ministeriön määräämällä tavalla osastoihin jakautuneena.

Mitä edellä on sanottu lautakunnan päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös osastoihin.

4 §

Lautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

5 §

Lautakunta valitsee valtion vakuutusliikkeen johtajat, lautakunnan sihteerit ja muun henkilöstön sekä määrää heidän palkkionsa.

6 §

Lautakunta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kultakin tilikaudelta, joka on kalenterivuosi, on laadittava tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Lautakunnan kirjanpidossa on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön antamia ohjeita.

7 §

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajien tarkastettavaksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastajien on annettava tarkastuksestaan lausunto kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on toimitettu heidän tarkastettavakseen.

8 §

Lautakunnan on vuosittain viimeistään toukokuussa annettava sosiaali- ja terveysministeriölle edellisen tilikauden tilinpäätös. Tilinpäätösasiakirjoihin on liitettävä tilintarkastajien lausunto.

9 §

Muutoin lautakunnan toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin valtion komiteoista annettuja määräyksiä.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan sotavakuutuslain toimeenpanosta 10 päivänä marraskuuta 1939 annettu asetus (398/39) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.