986/1988

Annettu Helsigissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Laki kansaneläkelain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 26 §:n 1 momentin 4 kohta ja 27 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), näin kuuluviksi:

26 §

Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon vakuutetun jatkuvasti saama:


4) sotilasvammalain (404/48) mukainen huoltoeläke, sotilasvammalain 8 §:n 2 momentin ja 9 §:n perusteella elinkoron perusmäärään maksettavat korotukset sekä rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain (13/82) mukainen varhaiseläke; ja


27 §

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, sovelletaan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessä luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 1983 alkaneet sotilasvammalain mukainen huoltoeläke sekä sotilasvammalain 8 §:n 2 momentin ja 9 §:n perusteella elinkoron perusmäärään maksettavat korotukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Aikaisemmin myönnetty lisäosa muutetaan hakemuksetta tämän lain mukaiseksi. Elinkorkoon sotilasvammalain 8 §:n 2 momentin ja 9 §:n perusteella maksettava korotus otetaan tällöin huomioon lain voimaantuloajankohdan määräisenä. Jos lisäosan määrä tällöin pienenisi, maksetaan lisäosa kuitenkin entisen suuruisena. Lisäosan pienenemisen estämiseksi maksettava eläkkeen osa lasketaan uudelleen tai lakkautetaan, jos lisäosan määrä 32 a §:n perusteella tarkistettaessa korottuisi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 129/88
Sosiaalivaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 126/88

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.