962/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (191/87) 3§:n 13 kohta, 7§:n 2 kohta ja 19-24§,

muutetaan 2§:n 5 kohta, 7§:n 5 kohta, 11§:n 8 ja 9 kohta, 18§, 26§:n 2 kohta, 28§, 38§:n 6 momentti, 42-44§, 45§:n 1 momentti ja 46§, 49§:n 1 momentti, 51§:n 4 kohta, 54§:n 3 momentti, 59§, 60§:n 2 kohta ja 62§,

näistä 38§:n 6 momentti ja 51§:n 4 kohta sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1244/87), sekä

lisätään asetuksen 11§:ään uusi 8 a ja 8 b kohta, 17§:ään uusi 10 a ja 10 b kohta, 45§:ään siitä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1244/87) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti sekä 53§:ään uusi 4 a kohta ja uusi 2 momentti,

näistä 53§ sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1244/87), seuraavasti:

2 §

Ministeriön alaisia ovat:


5) kilpailuvirasto,


7 §

Elinkeinotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) kilpailuvirastoa,


11 §

Kauppaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


8) polttoaineiden tuontia,

8 a) valtion varmuusvarastointia, ei kuitenkaan polttoaineiden varmuusvarastojen rakentamiseen ja rakennusten hoitoon liittyviä kysymyksiä, turvavarastointia, velvoitevarastointia ja muuta materiaalisen huoltovarmuuden kehittämistä, ohjausta ja valvontaa,

8 b) kansanhuoltoa,

9) puolustustaloudellista suunnittelukuntaa,


17 §

Teollisuusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


10 a) teollisoikeudellisia kysymyksiä yhteistyössä yleisen osaston kanssa,

10 b) ulkomaalaisten omistamia ja hallitsemia yrityksiä yhteistyössä yleisen osaston kanssa,


18 §

Teollisuusosasto toimii jakaantuneena ryhmiin siten kuin osaston työnjaossa määrätään.

Teollisuusosastossa on:

1) yritystalouden toimisto,

2) teollisuustoimisto,

3) valtionyhtiöiden toimisto,

4) teknologian toimisto,

5) teknillisen tarkastuksen toimisto, sekä

6) kansainvälisten asiain toimisto.

Ryhmien ja toimistojen tehtävistä määrätään osaston työnjaossa.

26 §

Energiaosastossa on:


2) ydinenergiatoimisto,


28 §

Ydinenergiatoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja ydinpolttoaineita,

2) ydinenergiaa koskevissa säännöksissä tarkoitettuja lupia,

3) säteily- ja ydinreaktoriturvallisuutta,

4) alan kansainvälisiä sopimuksia ja niissä tarkoitettua valvontaa, sekä

5) ydinenergian käyttöön liittyvää tutkimusta, kehitystyötä ja koulutusta.

38 §

Ministeriö määrää yleisen osaston hallitusneuvoksista toimistopäällikköinä, vanhemmista hallitussihteereistä toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden hallinnollisen toimiston, yhden merenkulkutoimiston, yhden elinkeinotoimiston, yhden elintarvikeasiain toimiston, yhden taloussuunnittelutoimiston sekä yhden taloustoimiston toimistopäälliköksi ja kauppaosaston kaupallisista neuvoksista toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden suunnittelutoimiston, yhden multilateraalitoimiston, yhden yleisen toimiston ja yhden vienninedistämistoimiston toimistopäälliköksi sekä teollisuusosaston toimistopäälliköistä yhden yritystalouden toimiston, yhden teollisuustoimiston, yhden valtionyhtiöiden toimiston, yhden teknologian toimiston, yhden teknillisen tarkastuksen toimiston ja yhden kansainvälisten asiain toimiston toimistopäälliköksi sekä energiaosaston toimistopäälliköistä yhden sähkötoimiston, yhden ydinenergiatoimiston, yhden polttoainetoimiston, yhden suunnittelutoimiston ja yhden energiatutkimustoimiston toimistopäälliköksi sekä yrityskehitysosaston toimistopäälliköistä toisen kehittämistoimiston ja toisen yritysrahoitustoimiston toimistopäälliköksi.

42 §

Neuvottelevan virkamiehen ja apulaisosastopäällikön tulee:

1) osastopäällikön apuna johtaa osaston toimintaa ja valvoa, että ne asiat, joiden valvonnan osastopäällikkö on hänelle määrännyt, käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti, sekä

2) käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka osaston työnjaossa on hänelle määrätty tai jotka osastopäällikkö on hänen käsiteltäväkseen määrännyt.

43 §

Teollisuusosaston neuvottelevista virkamiehistä yksi toimii osastopäällikön apuna yritystalouden alaan liittyvissä tehtävissä, toinen teknologiapolitiikkaan ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä sekä kolmas kansainvälisiin asioihin ja teollisoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi neuvottelevat virkamiehet suorittavat tarvittaessa ministerin, kansliapäällikön tai osastopäällikön erikseen määräämät tehtäväalueeseensa liittyvät tehtävät sekä avustavat tarpeen mukaan ministeriön muita osastoja tehtäväalueeseensa kuuluvien asioiden valmistelussa.

Teollisuusosaston apulaisosastopäälliköistä yksi toimii osastopäällikön apuna teollisuuspolitiikkaan liittyvissä tehtävissä, toinen innovaatiopolitiikkaan liittyvissä tehtävissä ja kolmas valtionyhtiöihin liittyvissä tehtävissä.

Neuvottelevien virkamiesten ja apulaisosastopäälliköiden tehtävistä määrätään tarkemmin osaston työnjaossa.

44 §

Mitä 41§:ssä on säädetty, koskee soveltuvin kohdin myös neuvottelevia virkamiehiä sekä apulaisosastopäälliköitä ja toimistopäälliköitä.

45 §

Tehtävien jaosta ministeriön osastojen kesken määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä, jonka ministeriö vahvistaa.

Virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta osastoissa määrätään tarkemmin osastopäällikön vahvistamassa osaston työnjaossa.


46 §

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä asianomainen osastopäällikkö, neuvotteleva virkamies, apulaisosastopäällikkö tai toimistopäällikkö sekä osastojen kesken kansliapäällikkö, jos siitä ei määrää ministeri.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osastopäällikkö, neuvotteleva virkamies, apulaisosastopäällikkö tai toimistopäällikkö määrää.

49 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle, ei kuitenkaan lain tai asetuksen säätämistä, muuttamista tai kumoamista koskevista ehdotuksista eikä tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, paitsi milloin kysymys on osastopäällikön ratkaisemaa asiaa koskevasta lausunnosta,

2) osaston käytettäviksi asetettujen varojen käyttämistä, jollei näiden asioiden ratkaisemista ole osaston työnjaossa annettu muulle osaston virkamiehelle, sekä

3) pääosaltaan osaston toimialaan kuuluvien komiteoiden varojen käyttöä siltä osin kuin ne kuuluvat ministeriön ratkaistaviin sekä komiteanmietintöjen painos- tai monistemäärää ja mietintöjen jakelua.


51 §

Teollisuusosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


4) kansainväliseen tekniseen tutkimustoimintaan, julkisten palvelujen asiantuntemuksen vientiin ja teollisuuden kansainvälistymiskoulutukseen liittyviä enintään 400 000 markan määräisiä menoja.

53 §

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


4 a) enintään 400 000 markan määräisiä kauppa- ja teollisuusministeriön käytettäväksi osoitettuja työllisyysperusteisia valtionavustuksia,


Ratkaisun 3-4 a kohdassa tarkoitetun valtionavustuksen epäämisestä tekee yrityskehitysosaston osastopäällikkö, jos haettu valtionavustus on määrältään enintään 1 000 000 markkaa.

54 §

Neuvottelevalla virkamiehellä ja apulaisosastopäälliköllä on oikeus, heidän alaisensa virkamiehen ollessa vuosilomalla tai estyneenä virkaansa hoitamasta, ratkaista ne asiat, jotka tämän asetuksen tai erikseen annettavan määräyksen mukaan hänen alaisensa virkamies on oikeutettu ratkaisemaan.

59 §

Teollisuusosaston teknillisen tarkastuksen toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee teknillistä tarkastusta koskevat kauppa- ja teollisuusministeriölle kuuluvat asiat.

60 §

Teollisuusosaston kansainvälisten asiain toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee:


2) ministeriön päätösten mukaisesti kansainväliseen tekniseen tutkimustoimintaan, julkisten palvelujen asiantuntemuksen vientiin ja teollisuuden kansainvälistymiskoulutukseen kuuluviin yksittäisiin päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät maksupäätökset sekä laskujen hyväksymisen.

62 §

Energiaosaston ydinenergiatoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ydinenergia-asetuksen (161/88) 50 ja 56§:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä ja tuontia sekä kuljetuksia koskevia lupahakemuksia, sekä

2) ydinenergia-alan tutkimusta, suunnittelua ja valvontaa sekä teknologista kehittämistoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.