844/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1988

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33§:n 5 momentin ja 35§:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja:

1)rahana maksettua eläkettä tai elinkorkoa, paitsi jos oikeus mainittuun suoritukseen on tulo- ja varallisuusverolain 40§:n 2 kohdan ja 41§:n 3 kohdan mukaan veronalaisia varoja,

2)sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä- tai äitiysrahaa taikka muuta mainitun lain tai kansaneläkelain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3)pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4)muun kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa tai muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

5)tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa tai ansionmenetyksestä saatua korvausta,

6)tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 11 kohdassa eikä 22§:n 21 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua veronalaista henki- tai pääomavakuutuksen määrää,

7)tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 4 kohdassa tarkoitetun eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla saatua määrää,

8)rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

9)työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea,

10)työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle, työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle maksettua työllistämistukea,

11)opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta,

12)lapsen kotihoidon tukea,

13)merityötulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä annetussa laissa (455/85) tarkoitettua merityötuloa eikä

14)sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille.

2 §

Veroilmoituksessa ei myöskään ilmoiteta seuraavia ennen 1.1.1988 voimassa olleiden säännösten perusteella vuoden 1988 aikana saatuja tuloja:

1)työvoimatoimiston myöntämää nuorten harjoittelurahaa,

2)yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilusta annetun asetuksen (702/84) nojalla maksettua toimeentulotukea,

3)vajaakuntoisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen (999/86) nojalla maksettua työttömyysturvalain (602/84) mukaista päivärahaa eikä

4)työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle ja hänen perheenjäsenelleen maksettua työllistämistukea.

3 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut veronalaisia varoja eikä muita kuin 1 tai 2§:ssä mainittuja ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuja tuloja, ei tarvitse kehotuksetta antaa veroilmoitusta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1988 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 5 päivänä marraskuuta 1987 antama päätös (835/87).

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1988

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.