792/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1988

Asetus radiolaitteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun asetuksen (9/27) 2 ja 3 §, niistä 3 § sellaisena kuin se on 27 päivänä syyskuuta 1979 annetussa asetuksessa (757/79),

muutetaan 1, 4 ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1978 ja 9 päivänä elokuuta 1985 annetuilla asetuksilla (1084/78 ja 714/85) sekä 5 § mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

1 §

Oikeuden yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen antaa valtioneuvosto.

Yleisradiolähetysten vastaanottimen käyttämiseen tarvittavan luvan myöntää Telehallintokeskus.

4 §

Telehallintokeskus voi hakemuksesta siirtää maksetun televisioluvan toiselle.

5 §

Yleisradiolähetysten vastaanottimen käyttämiseen ei tarvita lupaa, jos:

1) vastaanotin on valtion viranomaisen hallussa;

2) vastaanotin on Suomessa olevien ulkovaltojen diplomaattisten edustustojen ja samassa asemassa olevien kansainvälisten järjestöjen taikka niissä toimivan muun kuin suomalaisen henkilökunnan hallussa;

3) vastaanotinta käytetään Oy Yleisradio Ab:n tiloissa;

4) vastaanotinta käyttää sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan alaisen tai siihen verrattavan hoito- tai huoltolaitoksen asu kas sanotussa laitoksessa olevissa yksityisissä tiloissaan taikka vankeinhoitolaitoksen alaisessa laitoksessa oleva vanki; tai

5) vastaanotinta käytetään ulkomaanliikenteessä olevassa kauppa-aluksessa, jonka osalta Telehallintokeskus hakemuksesta on niin päättänyt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna valtion viranomaisena ei pidetä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettuja liikelaitoksia.

5 a §

Yleisradiolähetysten vastaanottimen käyttämiseen annettu lupa on voimassa siihen saakka, kun lupa irtisanotaan tai peruutetaan.

Siltä, joka ei suorita televisiolupamaksua maksamiselle määrätyssä määräajassa, peritään lupamaksun ohella viivästysmaksua sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

Siltä, jonka todetaan käyttäneen yleisradiolähetysten vastaanotinta ilman asianmukaista lupaa, peritään lupamaksut takautuvasti siltä ajalta, jonka luvaton käyttö on jatkunut.

Määräaikana suorittamatta jätetty lupamaksu ja viivästysmaksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.