772/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä on voimassa, sen lisäksi mitä siitä muualla säädetään, mitä tässä laissa on säädetty.

Muille kuin elinkeinonharjoittajille ei saa tarjota sijoituskohteeksi muita optioita ja termiinejä kuin tässä laissa tarkoitettuja vakioituja optioita ja termiinejä.

2 §
Johdannaissopimukset

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) optiolla sopimusta, jossa toinen osapuoli (optionsaaja) saa toiselta osapuolelta (optionasettaja) vastiketta (preemio) vastaan oikeuden sovitusta lunastushinnasta tulevaisuudessa ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) tietyn määrän arvopapereita tai hyödykkeitä tai muuta varallisuutta (kohde-etuus) taikka oikeuden saada kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaavan tunnusluvun muutoksen perusteella laskettavan suorituksen (indeksioptio);

2) termiinillä kohde-etuutta koskevaa kauppasopimusta, jossa sovitaan hinnasta sekä määräpäivästä, jolloin suoritusta tai suorituksen korvaavaa hyvitystä on viimeistään vaadittava tai jolloin suoritus tai hyvitys ilman erillistä vaatimusta käy tehtäväksi, tai vastaavaa kohde-etuuden hinnan kehityksen nojalla laskettavaan suoritukseen molemminpuolisesti oikeuttavaa sopimusta (indeksitermiini);

3) johdannaissopimuksen vakioimisella sitä, että sopimuksen ehdot lukuun ottamatta option osalta preemiota ja termiinin osalta kohde-etuuden hintaa (termiinihinta) tai sitä vastaavaa tunnuslukua on määritelty optioyhteisön säännöissä; ja

4) optiokaupalla preemiota ja termiinihintaa tai sitä vastaavaa tunnuslukua koskevien tarjousten yhtymistä siten, että osapuolten on optioyhteisön sääntöjen mukaan solmittava tarjousten mukaisesta preemiosta, hinnasta tai tunnusluvusta vastavuoroiset sopimukset optioyhteisön kanssa (optiokaupan selvitys).

3 §
Optioyhteisö

Optioyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa optiopörssitoimintaa tai optiokauppojen selvitystoimintaa tai molempia harjoittavaa yhteisöä.

Optiopörssitoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa optioiden ja termiinien kurssien ottamista jatkuvasti vahvistettaviksi huutokaupassa tai siihen rinnastuvassa menettelyssä annettujen osto- ja myyntitarjousten nojalla sekä kauppapaikan tai kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämistä optiokauppoja varten.

Optiopörssitoimintaa harjoittava optioyhteisö voi selvittää optiokaupat itse. Se voi myös antaa tehtävän toiselle optioyhteisölle, jos yhteisön sääntöjen optioita ja termiinejä koskevat määräykset sitovat myös selvitystehtävää hoitavaa yhteisöä.

4 §
Markkinaosapuolet

Välittäjällä tarkoitetaan tässä laissa arvopaperinvälittäjää, joka on saanut oikeuden omaan tai asiakkaan lukuun käydä kauppaa optioyhteisössä tai antaa optiokaupat selvitettäväksi optioyhteisössä.

Markkinatakaajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, joka on optioyhteisön kanssa tekemässään sopimuksessa sitoutunut pyynnöstä ilmoittamaan option osalta preemion ja termiinin osalta termiinihinnan, tai sitä vastaavan tunnusluvun, josta hän sitoutuu solmimaan optiokaupan sopimuksessa tarkemmin määrätyin edellytyksin.

Meklarilla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä, joka on saanut oikeuden edustaa välittäjää tai markkinatakaajaa optioyhteisössä.

2 luku

Optioyhteisö ja markkinaosapuolet

1 §
Luvanvaraisuus ja valvonta

Optioyhteisön toimintaa ei saa harjoittaa ilman valtiovarainministeriön lupaa.

Optioyhteisöjä sekä välittäjien, markkinatakaajien ja meklarien johdannaismarkkinoihin liittyvää toimintaa valvoo pankkitarkastusvirasto.

2 §
Toimilupa

Lupa optioyhteisön toiminnan harjoittamiseen on myönnettävä, jos yhteisön toiminnan aloittaminen ei ole yleisen edun vastaista, suomalaiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle, jonka taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle optioyhteisölle asetetut vaatimukset ja jonka toiminnan järjestäminen sekä toiminnassa noudatettavat säännöt tarjoavat riittävän suojan sijoittajille. Toimilupaa voidaan hakea myös perustettavan optioyhteisön lukuun. Toimilupaa ei voida myöntää ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle.

Toimilupa on haettava optiopörssitoimintaa ja optiokauppojen selvitystoimintaa varten erikseen. Toimilupa optiokauppojen selvitystoimintaa varten voidaan myöntää hakijalle, jonka täysin maksettu osake- tai osuuspääoma on vähintään kymmenen miljoonaa markkaa.

3 §
Toimiluvan peruuttaminen

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa optioyhteisön toimiluvan, jos yhteisön toiminnassa on olennaisesti poikettu lain tai asetuksen säännöksistä, viranomaisten niiden perusteella antamista määräyksistä, toimiluvan ehdoista tai optioyhteisön säännöistä taikka jos optioyhteisö ei enää täytä toimiluvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä. Mikäli optioyhteisölle on myönnetty toimilupa sekä optiopörssitoimintaa että optiokauppojen selvitystoimintaa varten, voidaan toimilupa peruuttaa myös erikseen jommankumman toiminnan osalta.

Valtiovarainministeriö voi rajoittaa määräajaksi optioyhteisön toimiluvan mukaista toimintaa, jos yhteisön toiminnassa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vahingoittaa sijoittajien etua.

Pankkitarkastusvirasto voi määrätä kaupankäynnin optioyhteisössä keskeytettäväksi määräajaksi tai toistaiseksi, jos yhteisössä kaupattavien optioiden ja termiinien tai niiden kohde-etuuksien vaihdanta on häiriintynyt siten, että kaupankäynnin jatkaminen voi vahingoittaa sijoittajien etua.

4 §
Optioyhteisön toiminta

Optioyhteisö saa optioyhteisön toiminnan lisäksi tarjota johdannais-, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tieto-, tiedotus- ja tietojenkäsittelypalveluja sekä valtiovarainministeriön määräämissä rajoissa arvopaperikauppojen ja lainaussopimusten selvitystoimintaa. Optioyhteisön oikeudesta harjoittaa arvopaperipörssitoimintaa säädetään erikseen.

Optioyhteisö ei saa omistaa osakkeita tai osuuksia yhteisössä, joka toimii välittäjänä tai markkinatakaajana optioyhteisössä, eikä optioyhteisössä kaupattavan option tai termiinin kohde-etuuksia. Pankkitarkastusviraston luvalla optioyhteisö voi kuitenkin sijoittaa varojaan kohde-etuutena olevaan joukkovelkakirjalainaan tai pääomasitoumukseen.

Optioyhteisö ei saa ottaa obligaatio-, debentuuri- tai muuta joukkovelkakirjalainaa eikä laskea yleiseen liikkeeseen haltijavelkakirjoja. Optioyhteisö ei saa olla option tai termiinin osapuolena, mikäli 3 luvun 5 §:stä ei muuta johdu.

Optioyhteisö ei saa harjoittaa muuta kuin tässä pykälässä mainittua toimintaa.

5 §
Optioyhteisön vakavaraisuus

Optioyhteisön oman pääoman tulee olla vähintään yksi sadannes optioyhteisössä olevien avointen vastuiden yhteismäärästä.

Optioyhteisön omaan pääomaan luetaan 1 momentissa tarkoitettua suhdetta laskettaessa osake- tai osuuspääoma, vararahasto ja arvonkorotusrahasto, voittoerä vähennettynä tappiolla sekä muut vastaavat erät. Optioyhteisön omasta pääomasta vähennetään 1 momentissa tarkoitettua suhdetta laskettaessa sellaisten optioyhteisöiden osakkeet ja osuudet, joiden osakkeista tai osuuksista optioyhteisö omistaa yli yhden viidenneksen, sekä sellaiset näiltä olevat saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Optioyhteisöön luetaan tässä momentissa tarkoitettua omistusosuutta laskettaessa sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö sekä optioyhteisön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön eläkesäätiö ja eläkekassa.

Mikäli optioyhteisöllä on tässä pykälässä säädettyä vähemmän omaa pääomaa, ei optioyhteisö saa jakaa voittoa eikä muuta tuottoa omalle pääomalle, ellei pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä myönnä määräajaksi poikkeusta.

Optioyhteisön varat on sijoitettava turvallisella ja optioyhteisön maksuvalmiuden turvaavalla tavalla.

6 §
Optioyhteisön säännöt

Optioyhteisöllä on oltava säännöt, jotka sisältävät tätä lakia täydentävät määräykset optiopörssitoiminnasta ja optiokauppojen selvityksestä.

Optioyhteisön säännöt vahvistaa valtiovarainministeriö. Option ja termiinin kurssin vahvistamista ja niillä käytävää kauppaa ei saa aloittaa, ennen kuin optiota ja termiiniä koskevat sääntöjen määräykset ja liitteet on vahvistettu.

Valtiovarainministeriö voi pankkitarkastusviraston esityksestä määrätä optiokauppojen selvitystä koskevien määräysten sisältöä muutettavaksi tai täydennettäväksi.

7 §
Vaikutusvaltarajoitus

Optioyhteisön kokouksessa ei kukaan saa äänestää yli yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä ja niiden eläkesäätiöitä ja eläkekassoja pidetään äänestysrajoitusta sovellettaessa yhtenä kokonaisuutena.

Milloin kokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on se, että määräenemmistö äänistä on annettu päätöksen puolesta, luetaan määräenemmistö 1 momentin mukaan lasketuista äänistä.

8 §
Optioyhteisön hallitus

Optioyhteisön hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on muutoin säädetty ja määrätty:

1) päättää option ja termiinin kurssin ottamisesta vahvistettavaksi ja sillä käytävän kaupan aloittamisesta ja lopettamisesta;

2) myöntää ja peruuttaa välittäjän oikeudet;

3) myöntää ja peruuttaa meklarin oikeudet;

4) hyväksyä sopimus markkinatakaajan toiminnasta ja peruuttaa markkinatakaajan oikeudet;

5) valvoa optioyhteisön toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten sekä yhteisön sääntöjen noudattamista yhteisön piirissä;

6) huolehtia niiden tietojen saattamisesta julkisuuteen, jotka optioyhteisön on tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka yhteisön sääntöjen mukaan julkistettava;

7) saattaa pankkitarkastusviraston tietoon menettely, joka ilmeisesti on vastoin optioyhteisön toiminnasta annettuja säännöksiä tai määräyksiä; sekä

8) ilmoittaa pankkitarkastusvirastolle 1–4 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään.

9 §
Optioyhteisön tilin tarkastaja

Vähintään yhden optioyhteisön tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

10 §
Välittäjä

Optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi arvopaperinvälittäjänä toimivan suomalaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta koskevat määräykset eikä ole toiseen välittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa taloudellisessa riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa optioyhteisössä käytävän kaupan luotettavuuden. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan myös ulkomainen arvopaperinvälittäjä hyväksyä välittäjäksi optioyhteisöön.

Välittäjän oikeudet on peruutettava, mikäli välittäjä ei enää täytä 1 momentin mukaisia kelpoisuusvaatimuksia tai milloin pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä niin päättää.

11 §
Markkinatakaaja

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen tai toisen pohjoismaan kansalaiselle, jota ei ole asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole konkurssissa, tai suomalaiselle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jotka antavat optioyhteisölle yhteisön säännöissä määrätyn, vähintään 500 000 markan omavelkaisen pankkitakauksen tai muun turvaavan vakuuden markkinatakaajan toiminnasta johtuvan vastuun vakuudeksi, sekä muulle yhteisölle tai säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on vähintään 500 000 markkaa. Muulle hakijalle kuin suomalaiselle talletuspankille ei saa myöntää markkinatakaajan oikeuksia muutoin kuin pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen markkinatakaajan kansalaisuusvaatimuksesta.

Markkinatakaajan oikeudet on peruutettava, mikäli markkinatakaaja ei enää täytä 1 momentin mukaisia kelpoisuusvaatimuksia tai milloin pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä niin päättää.

12 §
Meklari

Meklarin oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen tai toisen Pohjoismaan kansalaiselle, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja kokemusta koskevat määräykset ja jota ei ole asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole konkurssissa. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen meklarin kansalaisuusvaatimuksesta.

Meklarin oikeudet on peruutettava, mikäli meklari ei enää täytä 1 momentin mukaisia kelpoisuusvaatimuksia tai milloin pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä niin päättää.

Välittäjän sekä muun markkinatakaajan kuin luonnollisen henkilön on käytettävä edustajanaan optioyhteisössä meklaria. Mikäli välittäjä tai markkinatakaaja kuitenkin on väliaikaisesti estynyt käyttämästä meklaria edustajanaan optioyhteisön luona, voi optioyhteisö hyväksyä muun luotettavan henkilön välittäjän tai markkinatakaajan edustajaksi siksi kunnes este on poistunut.

3 luku

Optioyhteisön toiminta

1 §
Kaupattavat johdannaissopimukset

Optioyhteisössä saadaan käydä kauppaa vain yhteisön säännöissä määritellyillä optioilla ja termiineillä. Tiedot kohde-etuuksista ja tunnusluvuista voidaan antaa myös optioyhteisön sääntöjen liitteenä.

Valtiovarainministeriön on vahvistettava optiota ja termiiniä koskevat yhteisön sääntöjen määräykset ja liitteet, jos ne ovat tämän lain mukaisia eikä ole erityistä syytä kieltää niiden ottamista kurssin vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteeksi optioyhteisössä.

2 §
Kohde-etuudet ja tunnusluvut

Osaketta koskeva optio ja termiini saadaan ottaa kurssin vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteeksi, jos osake on otettu listalle suomalaisessa arvopaperipörssissä ja jos osakkeen omistajakunnan suuruus, omistuksen jakautuminen ja sillä käytävän kaupan riittävä laajuus mahdollistavat luotettavan kurssin muodostumisen sopimukselle. Valtiovarainministeriön on pyydettävä myös asianomaiselta osakeyhtiöltä lausunto ennen osaketta koskevaa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä.

Joukkovelkakirjalainaa tai muuta sellaista korkoa tuottavaa pääomasitoumusta koskeva optio ja termiini saadaan ottaa kurssin vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteeksi, jos lainalla tai sitoumuksella käytävän kaupan laajuus ja sen käyvän hintatason vahvistamisessa tai julkisessa ilmoittamisessa noudatettava menettely mahdollistavat luotettavan kurssin muodostumisen sopimukselle. Valtiovarainministeriön on pyydettävä Suomen Pankilta lausunto ennen joukkovelkakirjalainaa tai muuta pääomasitoumusta koskevaa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä. Mikäli Suomen Pankin lausunto on kielteinen, ei sääntöjen määräyksiä ja liitteitä tule tältä osin vahvistaa.

Kurssin vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteena olevien indeksioptioiden ja indeksitermiinien tulee kohdistua suomalaisessa arvopaperipörssissä listalla olevien arvopaperien hintakehityksen muutosten nojalla laskettavaan tunnuslukuun. Tunnusluvun laskemismenetelmän tulee olla yksiselitteisesti määritelty optioyhteisön säännöissä.

3 §
Kaupankäynnin keskeyttäminen

Option ja termiinin kurssin vahvistaminen ja sillä käytävä kauppa on keskeytettävä, milloin sen kohde-etuuden julkisen markkinahinnan määrittäminen on keskeytynyt. Indeksioption ja indeksitermiinin kurssin vahvistaminen ja sillä käytävä kauppa on keskeytettävä, milloin asianomaisen tunnusluvun laskeminen on keskeytynyt.

Optioyhteisön hallitus saa lisäksi erityisestä syystä keskeyttää option ja termiinin kurssin vahvistamisen ja sillä käytävän kaupan. Kurssin vahvistamisen ja kaupankäynnin keskeytystä ei saa tarpeettomasti jatkaa. Päätös kurssin vahvistamisen ja kaupankäynnin keskeyttämisestä ja uudelleen aloittamisesta on julkistettava välittömästi.

Optioyhteisön hallitus voi 2 luvun 3 §:n 3 momentissa mainittujen edellytysten täyttyessä keskeyttää yhteisön toiminnan korkeintaan yhden viikon ajaksi. Päätöksestä on välittömästi ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle.

4 §
Vastuusuhteet

Optiokaupan osapuolelle ja häntä edustavalle välittäjälle ei optiokaupasta seuraa suhteessa kaupan toiseen osapuoleen tai tämän välittäjään muuta velvoitetta kuin velvollisuus antaa kauppa selvitettäväksi optioyhteisön säännöissä määrätyllä tavalla. Kun optiokauppa on selvitetty ja siihen perustuva optio tai termiini on kirjattu asianomaiselle johdannaistilille, vastaa optioyhteisö tilinhaltijalle tämän optioon tai termiiniin perustuvista oikeuksista.

Välittäjä vastaa optioyhteisölle omasta ja asiakkaansa puolesta asiakkaan johdannaistilille kirjattuun optioon tai termiiniin perustuvan velvoitteen täyttämisestä. Johdannaistilin haltija vastaa optioyhteisölle johdannaistilille kirjattuun optioon täi termiiniin perustuvan velvoitteensa täyttämisestä.

Optioyhteisön säännöissä voidaan määrätä, missä järjestyksessä optioon tai termiiniin perustuvan velvoitteen täyttämistä on vaadittava siihen 1 ja 2 momentin mukaan vastuulliselta.

5 §
Optiokauppojen selvitys

Optioyhteisö ei saa hyväksyä selvitykseen optiota ja termiiniä, jota välittäjä ei ole antanut selvitettäväksi ja joka ei perustu optioyhteisössä tai toisessa sellaisessa optioyhteisössä, jonka optiokaupat yhteisö selvittää, tehtyyn optiokauppaan.

Optioyhteisö ei saa olla option ja termiinin osapuolena muutoin kuin olemalla vastapuolena selvitettäviin optiokauppoihin perustuvissa optioissa ja termiineissä siten, että niistä ei seuraa avointa vastuuta yhteisölle. Jos selvitettävistä optiokaupoista erehdyksen tai virheen tai muun sellaisen syyn johdosta kuitenkin seuraisi avoin vastuu yhteisölle, on yhteisön välittömästi ryhdyttävä toimenpiteeseen vastuun poistamiseksi.

6 §
Vakuudet

Optioyhteisön säännöissä on määrättävä välittäjältä, välittäjän edustamalta asiakkaalta ja markkinatakaajalta vaadittavista vakuuksista ja niiden antamisessa noudatettavasta menettelystä.

Vaadittavan vakuuden arvo on laskettava päivittäin välittäjän ja asiakkaan ja markkinatakaajan kattamattoman tiliaseman mukaan siten, että vakuudella voidaan seuraavan kaupantekopäivän aikana sulkea asianomainen johdannaistili kaikissa todennäköisissä kohde-etuuden hintakehitysvaihtoehdoissa.

7 §
Option asettajan suoritusvelvollisuuden kattaminen

Osakkeen osto-option asettajalta on vaadittava optioon perustuvan suoritusvelvollisuuden kattamista option kohteena olevien osakkeiden panttauksella tai niihin oikeuttavalla optiolla tai termiinillä.

Pankkitarkastusvirasto voi määrätä, että 1 momenttia on sovellettava myös muuhun arvopaperiin kuin osakkeeseen kohdistuvan osto-option asettajaan.

Arvopaperia koskevassa termiinissä on myyjän suoritusvelvollisuus katettava 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla.

8 §
Tiliasemien rajoittaminen

Optioyhteisön säännöissä on määrättävä johdannaistiliasemien sekä asiakkaan avoimen vastuun suuruuden rajoittamisesta suhteessa kohde-etuuden määrään sekä mahdollisuudesta sulkea johdannaistili, milloin tiliasemaan liittyvän riskin mahdollistamat tappiot uhkaavat luottamusta johdannaismarkkinoihin.

9 §
Johdannaistilit

Johdannaistilit pidetään optioyhteisössä välittäjien ja näiden asiakkaiden sekä markkinatakaajien lukuun. Välittäjien asiakkaiden johdannaistilit ovat välittäjien hoidossa.

Johdannaistilit on jaoteltava asiakkaiden tileihin, välittäjien omiin tileihin ja markkinatakaajien tileihin. Optioyhteisö voi pitää välittäjien lukuun kokoomatilejä, joille saman vuorokauden aikana syntyneitä optioita ja termiinejä kirjataan. Kokoomatileille kirjatut sopimukset on jaettava asiakkaiden ja välittäjien omille tileille ennen seuraavan kaupantekopäivän alkua.

Optioyhteisön säännöissä on määrättävä, miten välittäjän hoidossa oleville asiakkaiden tileille kirjattuihin optioihin ja termiineihin perustuvat oikeudet voidaan säilyttää, jos välittäjän oikeudet peruutetaan tai jos tiliä muutoin ilman asiakkaan menettelyyn perustuvaa syytä uhkaa sulkeminen.

10 §
Lisävakuudet

Pankkitarkastusvirasto voi optioyhteisön sääntöjen estämättä erityisestä syystä antaa vaadittavia vakuuksia ja tiliasemien rajoittamista koskevia määräyksiä, joita on noudatettava välittömästi kunnes pankkitarkastusvirasto on kumonnut määräyksen.

11 §
Tiedonantovelvollisuus

Välittäjän ja meklarin on ilmoitettava optioyhteisölle omistuksessaan olevat osakkeet, jotka ovat optioyhteisössä kaupattavan option tai termiinin kohde-etuutena, ja niiden omistuksessa tapahtuvat muutokset. Markkinatakaajan on vastaavasti ilmoitettava omistamansa osakkeet, joihin kohdistuvan option tai termiinin markkinatakaajana hän toimii.

Edellä 1 momentissa mainitut ilmoitukset on tehtävä viikoittain omistuksen muutosta seuraavan viikon kuluessa. Omistuksen muutoksen perustuessa kauppaan välittäjän on myös ilmoitettava kauppahinnat ja kauppaerät sekä se, onko kauppa tapahtunut arvopaperipörssissä vai muualla. Välittäjän ja markkinatakaajan on lisäksi ilmoitettava optioyhteisölle vastaavat tiedot arvopaperipörssin ulkopuolella toisen lukuun solmimistaan 1 momentissa mainittuja osakkeita koskevista kaupoista.

Optioyhteisön on pankkitarkastusviraston antamien ohjeiden mukaisesti julkistettava tämän pykälän nojalla ilmoitetut seikat.

12 §
Välittäjän velvollisuudet

Välittäjä ei saa antaa toiselle välittäjälle optiota tai termiiniä koskevaa toimeksiantoa eikä tehdä sopimusta tai muutoin päättää toisen välittäjän tai markkinatakaajan kanssa menettelytavasta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa option tai termiinin kurssiin.

Välittäjän on hoidettava toimeksiannot huolellisesti asiakkaan eduksi ilman aiheetonta viivytystä.

Välittäjän on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti. Välittäjä ei saa antaa toisen asiakkaan tai muun ulkopuolisen edun vaikuttaa asiakkaalle annettavaan ohjeeseen tai neuvoon taikka toimeksiannon suorittamistapaan. Samaa optiota tai termiiniä koskevat toimeksiannot on suoritettava niiden saapumisjärjestyksessä, mikäli se on toimeksiannossa tarkoitettu määrä, asiakkaan määräämät hintarajat tai muut toimeksiannon ehdot huomioon ottaen mahdollista.

13 §
Kaupankäyntirajoitukset

Optioyhteisön palveluksessa oleva henkilö, hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva henkilö, eivät saa olla osapuolena kyseessä olevassa optioyhteisössä kaupattavaa tai selvitettävää optiota tai termiiniä koskevassa optiokaupassa.

Osakkeeseen kohdistuvaa optiota tai termiiniä koskevassa optiokaupassa ei saa olla osapuolena osakkeen antaneen osakeyhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja eikä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva henkilö.

Meklari, joka on välittäjän palveluksessa tai 2 momentissa mainitussa suhteessa välittäjään, ja sellainen välittäjän palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on optioita ja termiinejä tai niiden kohde-etuuksia koskevien toimeksiantojen käsittely, eivät saa omaan lukuunsa olla osapuolena optiokaupassa.

Mitä 1–3 momentissa on säädetty, sovelletaan myös sellaiseen yhteisöön, jossa mainituissa momenteissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä perheenjäsenensä tai toisen momenteissa mainitun henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa on määräysvalta.

Tässä pykälässä mainitulla henkilöllä on kuitenkin oikeus olla osapuolena optiokaupassa, jolla luovutaan perhe- tai perintöoikeudellisen saannon kautta tai muulla sellaisella tavalla saadusta optiosta tai termiinistä.

14 §
Ilmoitusvelvollisuus

Optioyhteisön on päivittäin ilmoitettava välittäjien omien johdannaistiliasemien sekä niihin perustuvien vastuiden ja niiden edellyttämien vakuuksien muutoksista välittäjän erikseen nimeämälle välittäjän hallituksen jäsenelle tai muulle välittäjän johtoon kuuluvalle toimihenkilölle.

Pankkitarkastusvirasto voi velvoittaa välittäjän ilmoittamaan tämän vakavaraisuusvalvonnan alaisen asiakkaan johdannaistiliasemien sekä niihin perustuvien vastuiden ja niiden edellyttämien vakuuksien muutoksista asiakkaan erikseen nimeämälle hallituksen jäsenelle tai muulle asiakkaan johtoon kuuluvalle toimihenkilölle.

15 §
Vakuuksien tarkastus

Optioyhteisön ja välittäjän on pankkitarkastusviraston antamien ohjeiden mukaisesti valvottava, että vaadittavat vakuudet on asetettu.

4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

1 §
Valvonta

Pankkitarkastusviraston on valvottava, että optioyhteisön toiminnassa noudatetaan lakia ja asetuksia ja viranomaisten niiden nojalla antamia määräyksiä sekä optioyhteisön sääntöjä. Pankkitarkastusviraston on seurattava johdannaismarkkinoiden kehitystä ja toimintaa sekä neuvoilla ja ohjeilla pyrittävä ehkäisemään niillä ilmeneviä epäkohtia.

Pankkitarkastusviraston on valvottava, että välittäjät, markkinatakaajat ja meklarit noudattavat johdannaismarkkinoihin liittyvässä toiminnassaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sekä asianomaisen optioyhteisön sääntöjä.

Pankkitarkastusviraston 1 ja 2 momentissa säädettyyn toimintaan sovelletaan pankkitarkastuslakia (548/69).

2 §
Valvonnan edellyttämät tietojärjestelmät

Optioyhteisön, välittäjän ja markkinatakaajan on järjestettävä johdannaismarkkinoita koskevat automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmänsä siten, että pankkitarkastusvirastolla on mahdollisuus saada valvonnan edellyttämät tiedot välittömänä konekielisenä tiedonsiirtona.

Välittäjien asiakastiedostot on järjestettävä siten, että pankkitarkastusvirasto voi automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yhdistää samalla asiakkaalla eri välittäjien hoidossa olevia johdannaistilejä koskevia tietoja.

3 §
Tiedonsaantioikeus

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus saada 3 luvun 13 §:ssä mainitulta henkilöltä ja yhteisöltä valvonnan edellyttämät tiedot sekä jäljennökset viraston valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomista asiakirjoista. Pankkitarkastusvirastolla on oikeus suorittaa 3 luvun 13 §:n 4 momentissa tarkoitetussa yhteisössä valvonnan kannalta välttämätön tarkastus.

Pankkitarkastusvirasto voi asettaa tässä pykälässä säädetyn tiedonanto- ja asiakirjanesittämisvelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi asianomaisen kotipaikan lääninhallitus.

5 luku

Erinäiset säännökset

1 §
Johdannaissopimuksen luovutettavuus

Johdannaistilille kirjattua optiota ja termiiniä ei voida luovuttaa. Omistusoikeus johdannaistilille kirjattuihin optioihin ja termiineihin voidaan kuitenkin ulosmitata.

2 §
Vaitiolovelvollisuus

Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan tai optioyhteisön tai välittäjän toimihenkilönä on saanut tietää option tai termiinin osapuolen tai muun henkilön taloudellista asemaa tai yksityistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman seikan tai liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi, mikäli sitä ei ole säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi, tai ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen ilmaisemiseen.

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus antaa optioyhteisön, välittäjän ja markkinatakaajan taloudellista asemaa koskevia, muutoin salassa pidettäviä tietoja ulkomaiselle johdannaismarkkinoita valvovalle viranomaiselle, jos tälle on määrätty vaitiolovelvollisuus ja jos tämä voi antaa pankkitarkastusvirastolle vastaavia tietoja.

3 §
Johdannaismarkkinarikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) harjoittaa vastoin 2 luvun 1 §:n 1 momenttia taikka 3 §:n 2 tai 3 momenttia optioyhteisön toimintaa,

2) tarjoaa optioita tai termiinejä sijoituskohteeksi vastoin 1 luvun 1 §:n 2 momenttia,

3) rikkoo 3 luvun 12 §:n 1 momenttia, taikka

4) on option tai termiinin osapuolena vastoin 3 luvun 13 §:n kieltoa,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, johdannaismarkkinarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

4 §
Johdannaismarkkinarikkomus

Joka laiminlyö noudattaa 3 luvun 11 §:ssä mainittua tiedonanto- tai julkistamisvelvollisuutta taikka 14 §:ssä tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, johdannaismarkkinarikkomuksesta sakkoon.

5 §
Johdannaismarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen

Joka rikkoo 2 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on tuomittava johdannaismarkkinoita koskevan salassapito velvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa mainitusta rikoksesta, jos teolla on loukattu vain yksityistä etua, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

6 §
Menettämisseuraamus

Tässä luvussa tarkoitetun rikoksen tuottaman hyödyn julistamisesta menetetyksi valtiolle on voimassa, mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä on säädetty.

7 §
Tehottomuus

Jos välittäjä optiokaupassa tai sitä koskevan toimeksiannon toteutuksessa on olennaisesti rikkonut tätä lakia tai optioyhteisön sääntöjä, optiokauppa ei sido asiakasta suhteessa välittäjään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu optiokauppa ei sido välittäjän asiakasta suhteessa optioyhteisöön, mikäli asiakas ilmoittaa optioyhteisölle tai välittäjälleen vetoavansa lain tai optioyhteisön sääntöjen vastaiseen menettelyyn ennen kuin optiokauppaan perustuva optio tai termiini on kirjattu asiakkaan johdannaistilille tai jos optioyhteisö tiesi tai sen piti tietää 1 momentissa tarkoitetusta olosuhteesta.

8 §
Muutoksenhaku

Valtiovarainministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen, lukuun ottamatta 2 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa mainittua päätöstä, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoksen hakemisesta pankkitarkastusviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen sovelletaan, mitä pankkitarkastuslain 16 §:ssä on säädetty. Pankkitarkastusviraston 2 luvun 3 §:n 3 momentissa ja 3 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Optioyhteisö voi hakea pankkitarkastusviraston 2 luvun 10 §:n 2 momentissa, 11 §:ssä ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiaa koskevan päätökseen muutosta valtiovarainministeriöltä.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988. Lakia ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyyn optiokauppaan tai optioon ja termiiniin.

Hakemus optioyhteisön toimiluvan myöntämisestä ja optioyhteisön sääntöjen vahvistamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ja toimilupa voidaan myöntää ja säännöt vahvistaa ja ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin jo ennen sen voimaantuloa.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa optioyhteisön toimintaa, on kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta haettava toimilupaa ja anottava sääntöjensä vahvistamista, tai vuoden kuluessa lain voimaantulosta lopetettava harjoittamansa optioyhteisön toiminta, ellei valtiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä lopettamiselle pitempää määräaikaa.

Hallituksen esitys 53/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 88/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.