732/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1988

Asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 24 päivänä maaliskuuta 1961 valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen (166/61) 1, 4 ja 6 §, 7 §:n 2 momentti ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 9 § muutettuina 11 päivänä huhtikuuta 1969 annetulla asetuksella (229/69), näin kuuluviksi:

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion hyväksi sen virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta.

4 §

Edellytyksenä virka-ansiomerkin saamiselle on, että asianomainen on tai on ollut päätoimiseksi katsottava vakinainen virkamies ja että hän on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa.

Palvelukseksi, jota 1 momentissa tarkoitetaan, luetaan päätoimiseksi katsottavassa virkasuhteessa valtioon suoritetun palveluksen lisäksi myös se aika, minkä asianomainen on sotatilan aikana ollut sotapalveluksessa samoin kuin hänen lakkautuspalkalla olemansa aika. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan samoin edellytyksin Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen toimessa suoritettu palvelus.

6 §

Virkamies, joka tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitotoimin on pantu viralta, menettää oikeutensa lukea virka-ansiomerkin saamista varten hyväkseen viraltapanoa edeltäneen palvelusajan.

Mitä 1 momentissa on säädetty on vastaavasti sovellettava, jos virkamies on tuomittu rikoslaissa viraltapanon sijasta säädettyyn rangaistukseen.

7 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan harkinnan mukaan vastaavasti soveltaa myös milloin virkamies on tuomittu rangaistukseen muusta rikoksesta.

9 §

Hakemus virka-ansiomerkin saamisesta on toimitettava ennen syyskuun 1 päivää edellä 8 §:ssä tarkoitettuun virastoon tai laitokseen. Viraston tai laitoksen tulee ennen seuraavan lokakuun 1 päivää lähettää hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka–ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Tarkastettuaan hakemukset ja esitykset on valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan toimitettava ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25 päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäviksi.

Valtiovarainministeriö pitää luetteloa valtion virka-ansiomerkin saaneista.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 1988.

Laskettaessa 4 §:ssä tarkoitettua palvelusaikaa luetaan tammikuun 1 päivää 1988 edeltävältä ajalta palvelukseksi myös päätoimeksi katsottavan pysyväisen tai ylimääräisen toimen haltijana sekä päätoimisessa muussa virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon palveltu aika sekä Postipankin palveluksessa virkasuhteen perusteella palveltu aika. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan myös raastuvanoikeuden tai maistraatin jäsenenä tai kaupunginviskaalina suoritetusta palveluksesta, siltä osin kuin se ei ole valtion palvelusta, enintään 10 vuotta.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.