690/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 4 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien kantokykyluokituksesta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain (649/85) 4§:n 1-3 momentti ja 7§:n 1 momentti sekä

lisätään 4§:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Kunnan taloudellista kantokykyä arvioitaessa otetaan huomioon kunnan asukasta kohti laskettu veroäyrimäärä verrattuna saman kantokykyluokan muiden kuntien sekä kantokykyluokkaa lähinnä ylemmän ja alemman luokan kuntien vastaavaan veroäyrimäärään. Kunnan asukasta kohti laskettuun veroäyrimäärään sisällytetään kunnalle myönnettyä verotulojen täydennystä vastaavat veroäyrimäärät.

Kunnan taloudellista kantokykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös kunnan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja sivistystoimen käyttömenoista kunnan taloudelle aiheutunut rasitus, jolloin kiinnitetään huomiota myös kunnan tuottamien tai kustantamien palvelujen tasoon ja tarpeeseen verrattuna kaikkien kuntien vastaavaan keskimääräiseen palvelutasoon näillä hallinnonaloilla. Lisäksi otetaan huomioon kunnan saaristoisuudesta, taajamarakenteesta, asutuksen hajanaisuudesta, alueellisten palvelujen tuottamisesta tai kustantamisesta, kaksikielisyydestä tai näihin verrattavasta paikkakuntakohtaisesta tekijästä kunnan taloudelle aiheutunut poikkeuksellinen rasitus.

Kunnan taloudellista kantokykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös kunnassa vallinnut pitkäaikainen vaikea kunnan taloutta rasittava työttömyys sekä kunnan väestörakenteessa tai elinkeinoelämän kehityksessä tapahtunut sellainen muutos, joka ei muutoin tule huomioon otetuksi kunnan kantokykyluokkaa määrättäessä. Lisäksi voidaan ottaa huomioon kunnan muista saman kantokykyluokan kunnista huomattavasti poikkeava ja kantokykyluokkaa lähinnä alemman tai ylemmän luokan kuntiin verrattava rahoitusasema.

Kunnan taloudellista kantokykyä arvioitaessa otetaan 1 momentissa mainittu veroäyrimäärä huomioon samalla painolla kuin 2 ja 3 momentissa mainitut tekijät yhteensä.


7 §

Luokituksen toimittamista varten kootaan 4§:n 6 momentissa tarkoitetulta ajanjaksolta kunnan taloutta koskevia tietoja siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Kantokykyluokituksessa tarvittavat tiedot kokoaa sekä tarvittavat laskutoimitukset suorittaa luokituksen toimittamisvuotta edeltäneiden kolmen vuoden osalta tilastokeskus. Luokituksen toimittamisvuoden osalta tiedot kerää 6§:n 2 momentissa mainittu toimikunta tai sisäasiainministeriö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Hallituksen esitys 62/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 89/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.