679/1988

Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajain johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1951 hyväksytyn valtiontilintarkastajain johtosäännön 2§, 4§:n 4 momentti sekä 7§:n 1 momentin johdantolause ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat eduskunnan 30 päivänä maaliskuuta 1984 tekemässä päätöksessä (440/84), näin kuuluviksi:

2 §

Valtiontilintarkastajilla on kanslia, jonka toimintaa valvoo valtiontilintarkastajain puheenjohtaja. Kanslian päällikkönä on kanslian esimiehenä toimiva tarkastusneuvos. Valtiontilintarkastajat päättävät kanslian organisaatiosta ja virkamiesten tehtävistä.

Kansliassa on ne virat, jotka eduskunnan virkamiehiä koskevien säännösten nojalla on kansliaan perustettu. Lisäksi valtiontilintarkastajilla on oikeus käyttää asiantuntija-apua.

Valtiontilintarkastajat nimittävät kansliansa virkamiehet.

Valtiontilintarkastajat voivat päättää, että heille muutoin kuuluvat kanslian toimintaan ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat ratkaisee kanslian esimies lukuunottamatta tämän johtosäännön 7§:ssä mainittuja asioita. Valtiontilintarkastajat voivat omasta aloitteestaan yksittäistapauksessa ottaa käsiteltäväkseen muuten kanslian esimiehen ratkaistaviin kuuluvan asian.

4 §

Valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toimintaa ja eräitä valtion tukitoimia on säädetty erikseen.

7 §

Valtiontilintarkastajain kokouksessa on päätettävä 2§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


3)kanslian virkamiehen irtisanomista ja siirtämistä, kurinpitomenettelyyn ryhtymistä ja huomautuksen antamista kanslian virkamiehelle, hänen pidättämistään virantoimituksesta, oikeuttamistaan jatkamaan virassaan säädetyn eroamisiän jälkeen ja terveystarkastuksiin määräämistään, virkojen perustamista, määräaikaistamista tai lakkauttamista, lausuntoja, menoarvioehdotuksia tahi kanslian virkamiesten palvelussuhteen ehtojen muuttamista.Nämä johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1988

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Eduskunnan puolesta


Elsi Hetemäki-Olander puhemies


M. V. Mandelin pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.