671/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki lukiolain 30 a ja 31§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 30 a§:n 1 momentin 2 kohta ja 31§,

näistä 30 a§:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), näin kuuluviksi:

30 a §

Vakinainen viranhaltija voidaan siirtää toiseen lukion, sen iltalinjan tai iltalukion virkaan, jota voidaan pitää hänelle sopivana:


2) jos siirtämisellä voidaan ehkäistä hänen työkykynsä alenemista tai edistää hänen jo alentuneen työkykynsä palautumista ja viranhaltija on antanut siirtämiseen suostumuksensa.


31 §

Lukion viran vakinaiseksi haltijaksi voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Lukion opettajanvirkaan voidaan kuitenkin nimittää myös Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen sekä vieraan kielen opettajanvirkaan muukin kuin edellä mainittu.

Lukion viranhaltijan ja tuntiopettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 8 ja 70/88
Sivistysvaliok. miet. 9/88
Suuren valiok. miet. 83/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.