668/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 14§:n 1 momentti ja 19§,

näistä 14§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (978/86), sekä

lisätään lain 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla (489/87), uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 17 b§ seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämiin ammatillista peruskoulutusta antaviin oppilaitoksiin sovelletaan myös tämän lain oppilaan kotikunnan korvausta koskevia säännöksiä siten kuin jäljempänä säädetään.

14 §
Velvollisuus osallistua ammatillisten oppilaitosten kustannuksiin

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan maksuosuuden kunnan tai kuntainliiton ylläpitämälle oppilaitokselle taikka korvauksen yksityiselle yhteisölle tai valtiolle oppilaasta, joka opiskelee muun kunnan tai kuntainliiton taikka yksityisen yhteisön tai valtion ylläpitämässä, ammatillista peruskoulutusta antavassa oppilaitoksessa. Kunnallisen, yksityisen tai valtion ammatillisen oppilaitoksen järjestämään väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvan oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan korvauksen valtiolle. Niin ikään oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan Ahvenanmaan maakunnalle korvauksen oppilaasta, joka opiskelee maakunnan ylläpitämässä ammatillista peruskoulutusta antavassa oppilaitoksessa.


17 b §
Korvaus Ahvenanmaan maakunnalle

Oppilaan kotikunta suorittaa Ahvenanmaan maakunnalle oppilaskohtaisen korvauksen samojen perusteiden mukaan kuin mitä oppilaan kotikunnan valtiolle suoritettavasta korvauksesta 17§:ssä on säädetty.

19 §
Valtion asianomainen viranomainen

Valtionosuuslaissa tarkoitettu valtion asianomaisena viranomaisena toimii ammattikasvatushallitus, väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen valtionosuutta tai -avustusta myönnettäessä kuitenkin teknillisiä oppilaitoksia, merenkulkuoppilaitoksia ja ammatillisia erikoisoppilaitoksia lukuun ottamatta lääninhallitus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen valtionosuuslain 9, 10 ja 28§:ssä tarkoitettu viranomainen on opetusministeriö ja valtionosuuslain 15§:n 2 momentissa tarkoitettu viranomainen valtiovarainministeriö. Valtionosuuslain 10§:n 2 momentissa tarkoitetun erikseen toimitettavan kiinteiden laitteiden ja irtaimiston hankintaohjelman hyväksyy kuitenkin ammattikasvatushallitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa lääninhallitus voi ryhtyä tällä lailla ammattikasvatushallitukselta sille siirrettävien tehtävien täytäntöönpanon edellyttämiin sekä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen lääninhallitusten toimimiseksi asianomaisena valtion viranomaisena vuoden 1989 alusta. Lääninhallitukset voivat käsitellä vuonna 1989 järjestettävän väliaikaisen ammatillisen koulutuksen kustannusarvioita ennen tämän lain voimaantuloa.

Poiketen siitä mitä tämän lain 19§:n 1 momentissa säädetään, ammattikasvatushallitus toimii kaikilta osin vuodelta 1988 ja sitä aikaisemmilta vuosilta asianomaisena valtion viranomaisena väliaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa.

Hallituksen esitys 33/88
Sivistysvaliok. miet. 7/88
Suuren valiok. miet. 76/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.