643/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus teologisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan teologisista tutkinnoista 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (527/78) 2§, 15§:n 4 momentti ja 29§, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (559/81), sekä

lisätään 33§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, Åbo Akademi -nimisen yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, jäljempänä tiedekunta.

15 §

Koulutusohjelman opetussuunnitelman hyväksyy 18§:ssä tarkoitettuihin muun opetettavan aineen kuin uskonnon opintoihin kuuluvien opintojaksojen osalta Helsingin yliopistossa se tiedekunta tai osasto sekä Åbo Akademi -nimisessä yliopistossa ja Joensuun yliopistossa se tiedekunta, joka järjestää asianomaiset opintojaksot, sekä järjestämiensä aineenopettajan kasvatustieteellisiin opintoihin kuuluvien opintojaksojen osalta Helsingin yliopistossa filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden osasto sekä Åbo Akademi -nimisessä yliopistossa ja Joensuun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunta, jollei 19§:n 2 momentissa tarkoitetusta sopimuksesta muuta johdu. Teologinen tiedekunta, Joensuun yliopistossa humanistinen tiedekunta, vahvistaa opetussuunnitelman mainittujen opintojaksojen nimien, tavoitteiden, käsiteltävien asiakokonaisuuksien, laajuuksien ja ajoituksen osalta. Jos teologinen tiedekunta, Joensuun yliopistossa humanistinen tiedekunta, ei vahvista opetussuunnitelmaa, asia siirtyy Helsingin yliopistossa yliopiston kanslerin ratkaistavaksi sekä Åbo Akademi -nimisessä yliopistossa ja Joensuun yliopistossa yliopiston hallituksen ratkaistavaksi.

29 §

Tämän asetuksen 3§:n 4 momentissa, 5§:n 5 momentissa, 7§:n 3 momentissa, 16§:n 3 momentissa, 18§:n 1 momentissa ja 19§:n 4 momentissa mainituista asioista säädetään erikseen. Muilta osin tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta annetaan Helsingin yliopiston osalta yliopiston kanslerin hyväksymässä tutkintosäännössä sekä Åbo Akademi -nimisen yliopiston ja Joensuun yliopiston osalta yliopiston hallituksen hyväksymässä tutkintosäännössä.

33 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa opintonsa aloittaneet saavat vuoden 1992 loppuun saakka opiskella Joensuun yliopistossa siinä järjestyksessä kuin Suomen ortodoksisesta pappisseminaarista annetussa asetuksessa (593/72) on säädetty. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa opintonsa aloittaneella on oikeus siirtyä tutkintosäännössä määrätyllä tavalla opiskelemaan tämän asetuksen mukaisesti. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa pappistutkinnon suorittaneella on oikeus suorittaa tämän asetuksen mukainen teologian kandidaatin tutkinto siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.