621/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 3§ ja

muutetaan 4§:n 1 momentti sekä 5, 11 ja 13§,

sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (783/81) sekä 11 ja 13§ osittain muutettuina 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (144/85), näin kuuluviksi:

4 §

Opettajankoulutusta järjestetään Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Joensuun yliopistossa, Turun yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Åbo Akademi -nimisessä yliopistossa ja Lapin korkeakoulussa.


5 §

Opettajankoulutus järjestetään korkeakoulun kasvatustieteiden tiedekunnassa tai muussa vastaavassa yksikössä, jota tässä laissa kutsutaan opettajankoulutusyksiköksi.

11 §

Opettajankoulutusyksikön vakinaisella lehtorilla ja harjoittelukoulun vakinaisella rehtorilla ja lehtorilla on oikeus ja velvollisuus yhden lukukauden virkavapauteen opiskelua varten aina seitsemän vuoden palvelun jälkeen tällaisessa virassa. Virkavapauteen oikeuttavaksi ja velvoittavaksi palvelusajaksi luetaan myös tilapäisenä lehtorina palveltu aika korkeakoulun järjestämässä opettajankoulutuksessa. Tämän opintolukukauden ajalta maksetaan virkaan kuuluva palkkaus.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske rehtoria eikä lehtoria, joka on täyttänyt 60 vuotta tai täyttäisi 60 vuotta ennen opintolukukautensa päättymistä.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta annetaan asetuksella.

13 §

Opiskelijoiden ottamisesta opettajien peruskoulutukseen säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Vuosina 1978 ja 1979 tapahtunutta palvelua ei oteta huomioon laskettaessa 11§:n 1 momentissa tarkoitettuun virkavapauteen oikeuttavaa ja velvoittavaa palvelusaikaa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 40/88
Sivistysvaliok. miet. 11/88
Suuren valiok. miet. 90/88

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.