583/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun asetuksen (314/77) 4§:n 12 ja 13 kohta, 6§:n 8 kohta, 7§:n 1 momentti, 15§, 17§:n 1-3 momentti ja 20§:n 1 momentti,

sellaisina kuin näistä ovat 4 §:n 12 ja 13 kohta, 7§:n 1 momentti, 17§:n 1 ja 3 momentti ja 20§:n 1 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (622/85) ja 15§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a§ seuraavasti:

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:


12)julistaa virat haettaviksi ja nimittää opettajat sekä nimittää tai ottaa muu henkilökunta;

13)myöntää yli kolme kuukautta kestävä harkinnanvarainen virkavapaus opettajille ja yli vuoden kestävä harkinnanvarainen virkavapaus muille virkamiehille sekä ottaa opettajan viransijainen yli kolmeksi kuukaudeksi;


6 §

Koulun rehtorin tulee:


8)myöntää virkamiehille virkavapautta sekä ottaa viransijainen muissa kuin 4§:n 13 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;


7 §

Koulussa voi olla yksi tai useampi apulaisrehtori sen mukaan kuin opetusministeriö määrää. Apulaisrehtorin määrää koulun johtokunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan koulun vakinaisista opettajista opettajakunnan ja vanhempainneuvoston annettua lausuntonsa asiasta.


4 luku

Opettajat ja muu henkilökunta

14 a §

Koulussa on rehtorin virka. Lisäksi koulussa voi olla opettajan virkoja sekä muita virkoja. Opettajan virkoja ovat vanhemman ja nuoremman lehtorin, lehtorin, aineenopettajan, luokanopettajan ja esiluokanopettajan virat.

Koulussa voi myös olla tuntiopettajia ja muita tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

15 §

Rehtorin nimittää kouluhallitus.

Rehtorille myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää rehtorille kuitenkin kouluhallitus.

17 §

Kelpoisuusvaatimuksena koulun opettajan virkaan on peruskoulun tai lukion vastaavan viran edellyttämä kelpoisuus. Opettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on Neuvostoliitossa suorittanut kouluhallituksen riittäväksi katsomat opinnot opettamassaan aineessa sekä lisäksi suorittanut Suomessa kouluhallituksen tarpeelliseksi katsomat lisäopinnot.

Kelpoisuusvaatimuksena rehtorin virkaan on lehtorin kelpoisuus ja kouluhallituksen riittäväksi katsoma venäjän kielen taito.

Jollei peruskoulussa tai lukiossa ole vastaavaa virkaa, on tällaiseen virkaan samoin kuin tuntiopettajan tehtävään kelpoinen henkilö, jolla on kouluhallituksen riittäväksi katsoma taito viran tai tehtävän hoitamiseen.


20 §

Kouluhallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi jos päätös koskee 19§:ssä tarkoitettua asiaa, jolloin päätökseen haetaan muutosta valittamalla sen mukaan kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.