577/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus pelastushallinnon neuvottelukunnasta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 31 päivänä lokakuuta 1958 annetun väestönsuojelulain (438/58) 15 ja 33§:n sekä palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 3§:n 2 momentin ja 54§:n nojalla:

1 §

Sisäasiainministeriön apuna on pelastushallintoa koskevien asioiden suunnittelua, järjestelyä ja kehittämistä varten pelastushallinnon neuvottelukunta, joka toimii väestönsuojelulaissa (438/58) tarkoitettuna väestönsuojeluneuvottelukuntana sekä palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa (559/75) tarkoitettuna palo- ja pelastustoimen neuvottelukuntana.

Pelastushallintoon kuuluu palo- ja pelastustoimi, pelastuspalvelu ja väestönsuojelu.

2 §

Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmen vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan, kuultuaan asiassa puolustusneuvostoa, sekä vähintään kaksitoista ja enintään neljätoista muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa keskeisiä pelastusalan tehtäviä hoitavia viranomaisia ja järjestöjä.

3 §

Pelastushallinnon neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) tehdä aloitteita pelastushallinnon lainsäädännön ja järjestelyjen kehittämiseksi;

2) antaa lausunto palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun valtakunnallisesta yleissuunnitelmasta sekä muista laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä pelastushallinnon asioista;

3) seurata kehitystä pelastushallinnon alalla ja laatia alaa koskevia selvityksiä; sekä

4) suorittaa muut sisäasiainministeriön määräämät tehtävät.

4 §

Sisäasiainministeriö antaa neuvottelukunnalle sen esityksestä työjärjestyksen.

5 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa jaostoja. Neuvottelukunta tai jaosto voi kuulla myös asiantuntijoita.

6 §

Sisäasiainministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.

7 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen 19§, sellaisena kuin se on 23 päivänä marraskuuta 1962 annetussa asetuksessa (578/62), ja palo- ja pelastustoimesta 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun asetuksen (1089/75) 2§.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.