562/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin (360/68) 25 päivänä helmikuuta l983 annetulla lailla (222/83) väliaikaisesti lisätyn 46 b§:n 2 momentti,

muutetaan 8§:n 11 ja 12 kohta, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (824/86), sekä

lisätään 8§:ään uusi 13 kohta sekä lakiin uusi 27 b ja 45 a§ seuraavasti:

8 §

Edellä 7§:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


11) säästöpankkien ja liikepankkien lakisääteiset sekä osuuspankkien laki- tai sääntömääräiset suoritukset vakuusrahastoilleen,

12) verovelvollisen ja hänen puolisonsa elinkeinotoimintaan liittyvästä työmatkasta aiheutunut elantokustannusten lisäys sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, sekä

13) ydinenergialain (990/87) mukainen ydinjätehuoltomaksu.

27 b §

Verovelvollisen valtion ydinjätehuoltorahastolle maksettavaksi määrätty ydinjätehuoltomaksu on ennen maksun vahvistamista viimeksi päättyneen verovuoden kulua. Ydinjätehuoltorahaston verovelvolliselle ydinenergialain nojalla palauttama ylijäämä on ennen palautuksen vahvistamista viimeksi päättyneen verovuoden tuottoa.

45 a §

Ydinenergialaissa tarkoitetusta ydinjätehuollosta verovelvolliselle aiheutuneet menot vähennetään silloinkin, kun kysymys on käyttöomaisuuden hankintamenosta, sinä verovuonna, jona niiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa veroviranomaisen tai verovelvollisen pyynnöstä lausunnon siitä, kuuluuko käyttöomaisuuden hankinta ydinjätehuoltoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa.

Poiketen siitä, mitä 27 b§:ssä on säädetty, vähennetään vuonna 1988 maksettu ydinjätehuoltomaksu saman verovuoden kuluna. Vuosilta 1983-1987 toimitettavissa verotuksissa tulosta vähennetty ydinjätehuoltovaraus on tuloutettava vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 32/88
Valtiovarainvaliok. miet. 17/88
Suuren valiok. miet. 50/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.