538/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (391/78) 4§:n 1 momentti, 5§:n 1 ja 3 momentti, 6§:n 1 ja 2 momentti, 7§:n 1 momentti, 8§:n 1 momentti, 10, 12 ja 14§,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 ja 3 momentti sekä 8§:n 1 momentti 24 päivänä elokuuta 1979 annetussa laissa (673/79), sekä

lisätään 5§:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1, nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 2-4 momentiksi, ja 17§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §
Lupaviranomainen

Maanhankintalupaa koskevan asian ratkaisee asianomainen maatalouspiiri. Jos kauppahinta on kuitenkin asetuksella säädettävää määrää suurempi ja maatalouspiiri katsoo, että lupa on evättävä, sen on saatettava asia maatilahallituksen ratkaistavaksi.


5 §
Lupamenettely

Julkisen kaupanvahvistajan on lähetettävä tapahtuneesta kiinteistönkaupasta ilmoitus lupaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole tehtävä, jos kaupanvahvistaja kaupan osapuolten antamien tietojen perusteella katsoo, että maanhankintalupa ei 2§:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla ole tarpeen. Ilmoitusta ei ole tämän lain nojalla myöskään tehtävä, jos kysymys on 2§:n 2 momentin 1 tai 5 kohdassa tarkoitetusta kaupasta. Ilmoitus katsotaan lupahakemukseksi.

Lupaviranomaisen on otettava maanhankintalupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipymättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvistajan lähettämä ilmoitus on saapunut lupaviranomaiselle. Jos kysymys on 2§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta ja maatalouspiiri katsoo, että lupa olisi evättävä, maatalouspiirin on siirrettävä asia viipymättä asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Jollei maanhankintalupa-asiassa ole tehty päätöstä kolmen tai, milloin asia on saatettava maatilahallituksen ratkaistavaksi, neljän kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, ei maanhankintalupaa enää sen jälkeen saa evätä. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi 2 momentin nojalla siirretyssä asiassa sanottu aika lasketaan siitä, kun lääninhallituksen päätös saannon luvanvaraisuudesta on saanut lainvoiman.

6 §
Lunastusoikeus ja -velvollisuus

Kun maanhankintalupa on evätty, maatalouspiirillä tai, milloin maatilahallitus on ratkaissut asian, maatilahallituksella on oikeus ja luovutuksensaajan vaatiessa velvollisuus lunastaa maa kauppakirjassa mainitusta hinnasta, tai jos se ilmeisesti ylittää tai alittaa käyvän hinnan taikka kauppakirjasta ei muutoin käy ilmi maasta suoritettavaksi sovittu rahavastike, käyvän hinnan mukaisesta täydestä korvauksesta. Mikäli hinnasta ei sovita, määrää sen kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/77) tarkoitettu lunastustoimikunta lunastusmenettelyssä.

Maatalouspiirillä ja maatilahallituksella ei ole 1 momentissa tarkoitettua lunastusoikeutta, jos kysymyksessä oleva maa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös maanhankintaluvan epäämisestä on saanut lainvoiman, luovutetaan takaisin myyjälle tai sellaiselle, jolle maanhankintalupa myönnetään taikka joka ei lupaa tarvitse.


7 §
Lunastusmenettely

Lunastusvaatimus, joka perustuu 6§:n 1 momenttiin, on ostajan esitettävä kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös maanhankintaluvan epäämisestä on saanut lainvoiman ja maatalouspiirin tai maatilahallituksen kolmen kuukauden kuluessa 6§:n 2 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä uhalla, että lunastusoikeus menetetään tai lunastusvelvollisuus lakkaa.


8 §
Lainhuudatus

Saannolle, joka tämän lain mukaan vaatii maanhankintaluvan, ei saa myöntää lainhuutoa eikä aika, jonka kuluessa lainhuutoa on haettava, myöskään ala, ennen kuin maanhankintalupa on myönnetty, maatalouspiiri tai maatilahallitus on menettänyt lunastusoikeutensa taikka lunastaminen on rauennut. Jos hakija esittää julkisen kaupanvahvistajan tai maatalouspiirin antaman ilmoituksen, jonka mukaan maanhankintalupaa ei tarvita, lainhuudatusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan tämän lain mukaisia saannon huudattamisen edellytyksiä.


10 §
Maankäyttörajoitus

Maata, jonka saantoon on saatava maanhankintalupa tai jota tarkoitetaan 2§:n 2 momentin 4 kohdassa, ei saa kaupan tapahduttua käyttää ennen maanhankintaluvan myöntämistä tai 8§:n 2 momentissa mainitun todistuksen antamista siten, että maan arvo metsän hakkaamisen, maaperän kaivamisen tai sen ainesten ottamisen, kallioperän louhimisen taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi olennaisesti vähenee. Jos maanhankintalupa evätään, sanottuihin toimenpiteisiin saadaan ryhtyä vasta sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, ettei maatalouspiiri tai maatilahallitus lunasta maata.

12 §
Ennakkotieto

Omistajan kirjallisesta hakemuksesta, joka sisältää tiedot kaupan kohteesta, myyjästä ja ostajasta sekä näiden ammateista tai toimialoista ja osoitteista samoin kuin vastikkeesta, lupaviranomaisen on ilmoitettava, tullaanko maanhankintalupa myöntämään, jos aiottu kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla ehdoilla. Jos maatalouspiiri tai maatilahallitus ilmoittaa, ettei lupaa myönnetä, sen on samalla mainittava lunastushinta, jonka se hyväksyy.

Lupaviranomaisen ilmoitus, jonka mukaan lupa tullaan myöntämään, on sitova vuoden ajan ennakkotiedon antamisesta. Jos ennakkotietoa ei ole annettu kolmen tai, jos asia on maatilahallituksen ratkaistava, neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut lupaviranomaiselle, ei maanhankintalupaa saa evätä, jos kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla ehdoilla vuoden kuluessa hakemuksen saapumisesta lupaviranomaiselle.

14 §
Muutoksenhaku

Maatalouspiirin päätökseen, jolla maanhankintalupa on evätty, saa ostaja hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Vastaavasti on omistajalla oikeus hakea muutosta maatalouspiirin 12§:ssä tarkoitetussa asiassa antamaan kielteiseen päätökseen.

Maatilahallituksen päätökseen, jolla maanhankintalupa on evätty tai jolla valitus maatalouspiirin epäävästä päätöksestä on hylätty tai jätetty tutkimatta, sekä lääninhallituksen 9§:n 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa ostaja hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Samanlainen valitusoikeus on asianosaisilla 13§:n 2 momentissa mainitusta lääninhallituksen päätöksestä.

Maatilahallituksen 12§:ssä tarkoitettuun päätökseen sekä maatalouspiirin ja maatilahallituksen päätökseen, jolla maanhankintalupa on myönnetty, samoin kuin kunnanhallituksen tai lääninhallituksen tekemään päätökseen siitä, ettei saanto ole luvanvarainen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Sanottu koskee myös 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta kielteisestä päätöksestä tehdyn valituksen johdosta annettua maatilahallituksen päätöstä.

17 §
Valtuutussäännös

Maatilahallitus voi antaa maatalouspiireille lupa-asioiden ratkaisemista koskevia ohjeita, jotka ovat tarpeen maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 6§:n mukaisiin lunastuksiin osoitettujen varojen ohjaamiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kauppoihin ja ennakkotietohakemuksiin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 7/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 34/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.