512/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 32§:n 2 momentti, 32 a§:n 4 momentti ja 56§,

näistä 32 a§:n 4 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), sekä

muutetaan 20§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

20 §

Kunta laatii lukiota varten opetussuunnitelman sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Opetussuunnitelma laaditaan erikseen suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä lukioita varten. Opetussuunnitelmaan kuuluu vuotuisena osana työsuunnitelma. Opetussuunnitelman muuttamisesta ja työsuunnitelman hyväksymisestä on ilmoitettava lääninhallitukselle siten kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Sen estämättä, mitä 20§:n 2 momentissa säädetään, on lukiolain mukaan laadittu opetussuunnitelma alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, kun opetussuunnitelma ensimmäisen kerran hyväksytään.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin päätöksiin opettajan viran ja toimen täyttämisestä haetaan muutosta ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 193/87
Sivistysvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 33/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.