503/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki kirjanpitolain 33 ja 38§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 33§:n 2 momentti ja 38§:n 1 momentti,

näistä ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (741/78), näin kuuluviksi:

33 §

Edellä 1 momentissa säädetty julkistamisvelvollisuus ei koske asunto-osuuskuntaa eikä asunto-osakeyhtiötä tai asunto-osakeyhtiöistä annetun lain (30/26) 25§:ssä tarkoitettua osakeyhtiötä. Asunto-osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön ja mainitun osakeyhtiön on kuitenkin, kun kaksi kuukautta on kulunut tilinpäätöksen vahvistamisesta, annettava jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen jokaiselle sitä pyytävälle kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Niillä on oikeus saada muulta kuin viranomaiselta maksu antamastaan jäljennöksestä saman perusteen mukaan kuin patentti- ja rekisterihallitus perii maksua vastaavasta jäljennöksestä.


38 §

Jos 33§:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai pyynnöstä antaa asiakirjoja patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriosastolle laiminlyödään, voi patentti- ja rekisterihallitus velvoittaa sen, jonka 22§:n 1 momentin mukaan on allekirjoitettava asiakirjat, sakon uhalla toimittamaan ne sille määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla patentti- ja rekisterihallitus on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 211/87
Lakivaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 40/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.