502/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki osuuskuntalain 79 c ja 164§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 79 c §:n 1 momentti ja 164§,

sellaisina kuin ne ovat, 79 c §:n 1 momentti 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (688/83) ja 164§ 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (371/81), sekä

lisätään 79 c §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 29 päivänä toukokuuta 1981 ja 5 päivänä elokuuta 1983 annetuilla laeilla, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

79 c §

Osuuskunnan, jonka liikevaihto on suurempi kuin neljä miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma suurempi kuin kaksi miljoonaa markkaa, on kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava jäljennös tilinpäätöksestä liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta rekisteriviranomaiselle.


Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osuuskunnan on, kun kaksi kuukautta on kulunut tilinpäätöksen vahvistamisesta, pidettävä 1 momentin mukainen jäljennös jokaisen nähtävänä ja annettava tällainen jäljennös jokaiselle sitä pyytävälle kahden viikon kuluessa pyynnöstä, jollei osuuskunta ole julkistanut tilinpäätöstä toimittamalla jäljennöksen asiakirjoista rekisteriviranomaiselle. Osuuskunnalla on oikeus saada muulta kuin viranomaiselta maksu antamastaan jäljennöksestä saman perusteen mukaan kuin rekisteriviranomainen perii maksua vastaavasta jäljennöksestä.

Asunto-osuuskunnan tilinpäätöksen julkistamisesta säädetään kirjanpitolaissa.

164 §

Jos 79 c §:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle laiminlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoittaa hallituksen jäsenen tai 80§:ssä tarkoitetun osuuskunnan hallinnon hoitajan sakon uhalla toimittamaan ne sille määräämässään ajassa.

Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 211/87
Lakivaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 40/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.