501/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki osakeyhtiölain 11 luvun 14§:n ja 16 luvun 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain 11 luvun 14§ ja 16 luvun 7§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (687/83), näin kuuluviksi:

11 luku

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

14 §

Osakeyhtiön, jonka liikevaihto on suurempi kuin neljä miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma suurempi kuin kaksi miljoonaa markkaa, on kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta toimitettava jäljennös tilinpäätöksestä konsernitilinpäätöksineen ja liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilintarkastuskertomuksesta rekisteriviranomaiselle. Tilinpäätöksen jäljennöksessä on oltava hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus vahvistamisen päivämäärästä. Todistuksessa on niin ikään annettava tieto yhtiön voittoa tai tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellettava konsernin emoyhtiöön, jos konsernin liikevaihto on suurempi kuin neljä miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma suurempi kuin kaksi miljoonaa markkaa.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun yhtiön on, kun kaksi kuukautta on kulunut tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, pidettävä 1 momentin mukainen jäljennös yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä ja annettava tällainen jäljennös jokaiselle sitä pyytävälle kahden viikon kuluessa pyynnöstä, jollei yhtiö ole julkistanut tilinpäätöstä toimittamalla jäljennöksen asiakirjoista rekisteriviranomaiselle. Yhtiöllä on oikeus saada muulta kuin viranomaiselta maksu antamastaan jäljennöksestä saman perusteen mukaan kuin rekisteriviranomainen perii maksua vastaavasta jäljennöksestä.

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

7 §

Jos 11 luvun 14§:ssä säädetty velvollisuus toimittaa tai pyynnöstä antaa asiakirjoja rekisteriviranomaiselle laiminlyödään, voi rekisteriviranomainen velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla toimittamaan ne sille määräämässään ajassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 211/87
Lakivaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 40/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.