475/1988

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2§:ssä tarkoitettuun työhön

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 2§:n, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla (27/87) ja 12 päivänä helmikuuta 1988 annetulla lailla (167/88), sekä 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/78) 11§:n nojalla:

1 §

Puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilön taikka asevelvollisen puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittamaan työhön sovelletaan työturvallisuuslakia (299/58), milloin kysymys ei ole sotilaallisiin harjoituksiin liittyvästä työstä.

Sotilaallisena harjoituksena pidetään viikko- tai päiväpalvelusohjelmaan merkittyä harjoitusta ja koulutusta tai vastaavasti järjestettyä toimintavalmius- taikka muuten erikseen käskettyä harjoitusta, joka on voimassa olevien koulutussuunnitelmien ja -ohjeiden mukainen. Sotilaallisiin harjoituksiin liittyvänä työnä ei kuitenkaan pidetä sellaista virka- tai työvoima-apua taikka muuta työtä, jonka tarkoituksena ei pääasiallisesti ole sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien kehittäminen.

2 §

Työssä, jota tehdään työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa työntekijän kotona tai siihen verrattavissa olosuhteissa, joissa työnantajan asiaksi ei voida katsoa työn järjestelyä, työnantajan tulee huolehtia siitä, että

1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9§:ssä mainitulla tavalla työympäristön tarkkailua lukuun ottamatta sekä että työn ja työympäristön suunnittelussa, sikäli kuin työnantaja vaikuttaa siihen tarvikkeiden, laitteiden ja aineiden luovuttamisella, noudatetaan soveltuvin osin lain 9 a ja 9 b§:n säännöksiä;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työturvallisuuslain 34§:n edellyttämällä tavalla;

3) työntekijän käyttöön ei luovuteta sellaisia koneita, välineitä, laitteita tai aineita, joista työn vaatimalla tavalla käytettyinä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa; sekä

4) työntekijän käyttöön annetaan työssä tarvittavat henkilökohtaiset suojeluvälineet ja varusteet.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle käytössään olevissa työnantajan luovuttamissa koneissa, välineissä, laitteissa tai suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.

3 §

Sellaisessa työssä, jota tehdään työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa muun henkilön kuin työntekijän kodissa tai siihen liittyvissä tiloissa ja joka käsittää pääasiassa kodin- tai sairaanhoitoon taikka maatalouteen liittyviä tehtäviä, työnantajan tulee huolehtia siitä, että

1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9§:ssä mainitulla tavalla ja että työn suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan soveltuvin osin lain 9 a ja 9 b§:n säännöksiä;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työturvallisuuslain 34§:n edellyttämällä tavalla;

3) työntekijän käyttöön ei luovuteta sellaisia koneita, välineitä, laitteita tai aineita, joista työn vaatimalla tavalla käytettyinä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa;

4) työntekijälle annetaan, jos työstä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa taikka milloin työpaikalla ei ole lainkaan työvälineitä käytettävissä, työn laadun edellyttämät työvälineet ja aineet;

5) työntekijän käyttöön annetaan työssä tarvittavat henkilökohtaiset suojeluvälineet ja varusteet; sekä

6) työntekijän käyttöön annetaan työn laatuun ja työolosuhteisiin nähden tarpeellisia ensiapuvälineitä.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle käytössään olevissa koneissa, välineissä, laitteissa tai suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista sekä työoloissa muutoin ilmenevistä seikoista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.

4 §

Työssä, jota tehdään työsuhteessa ja jonka tekijä elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa taikka hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa taikka jonkun tässä tarkoitetun puoliso, ja jossa työssä työnantajalla ei ole säännöllisesti muita työntekijöitä, työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työturvallisuuslain 34§:n edellyttämällä tavalla.

5 §

Työssä, jota siviilipalvelukseen määrätty henkilö suorittaa, sovelletaan työturvallisuuslakia ottaen huomioon tämän asetuksen 2 ja 3§:stä johtuvat rajoitukset.

6 §

Työterveyshuoltolakia on, lukuun ottamatta tämän asetuksen 4§:ssä tarkoitettua työtä, sovellettava myös tässä asetuksessa tarkoitettuun työhön.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä tammikuuta 1959 annettu asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2§:ssä tarkoitettuun työhön (45/59).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.