467/1988

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Laki työsopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1970 annettuun työsopimuslakiin (320/70) uusi näin kuuluva 5 a luku:

5 a luku

Kansainvälisluonteiset työsopimukset

51 a §
Työsopimukseen sovellettava laki

Työsopimukseen, jolla on liittymiä eri valtioihin, sovelletaan sen valtion lakia, jossa työntekijällä on kotipaikka, jos työnantajalla on tässä valtiossa liikepaikka. Muuten sovelletaan työsopimukseen sen valtion lakia, jossa työ pääasiallisesti tehdään, tai jos työtä ei voida katsoa tehtävän pääasiallisesti jossain valtiossa, sen valtion lakia, jossa työnantajalla on liikepaikka.

Jos työsopimus kaikki olosuhteet huomioon ottaen yksittäistapauksessa selvästi liittyy läheisemmin muuhun valtioon kuin siihen, jonka lakia 1 momentin mukaan olisi sovellettava, sovelletaan ensiksi mainitun valtion lakia.

Nimenomaisesti voidaan sopia, että työsopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa työ pääasiallisesti tehdään tai jossa työntekijällä on kotipaikka taikka jossa työnantajalla on liikepaikka. Sopimus sovellettavasta laista on tehtävä kirjallisesti.

51 b §
Työntekopaikan pakottava oikeus

Kun työsopimukseen sovelletaan muuta kuin sen valtion lakia, jossa työ tehdään, on otettava huomioon työolosuhteita koskevat työntekopaikalla voimassa olevat pakottavat oikeusohjeet.

51 c §
Yleiset lainvalintasäännöt

Muutoin kansainvälisluonteisiin työsopimuksiin sovelletaan, mitä laissa kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista (466/88) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Lakia sovelletaan työsopimuksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 44/87
Lakivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 28/88

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.