460/1988

Eduskunnan tilisääntö

Eduskunta on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 25 §:n nojalla 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksynyt eduskunnalle seuraavan tilisäännön:

Yleiset säännökset

Eduskunnan taloudenhoidosta ja kirjanpidosta on voimassa, mitä tässä tilisäännössä säädetään.

2 §

Eduskuntaan kuuluvia virastoja ja laitoksia ovat eduskunnan kanslia, valtiontilintarkastajain kanslia, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslia sekä Eduskunnan kirjasto.

3 §

Eduskunnan tulo- ja menoarviosta, kirjanpidosta, maksuliikkeestä ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion tulo- ja menoarviosta annetussa asetuksessa (424/88) on säädetty, jollei jäljempänä tässä tilisäännössä toisin säädetä.

Tulo- ja menoarvio ja sen toteuttaminen
4 §

Eduskunnan menoja varten otetaan valtion vuotuiseen tulo- ja menoarvioon tarpeelliset määrärahat.

Eduskunnan tulo- ja menoarvioehdotus perusteluineen laaditaan soveltuvin osin valtion tulo- ja menoarviota koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5 §

Eduskunnan kanslia, valtiontilintarkastajain kanslia, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslia ja Eduskunnan kirjasto antavat vuosittain omalta osaltaan perustellut ehdotuksensa tarvittavista määrärahoista kansliatoimikunnalle.

6 §

Kansliatoimikunta toimittaa ehdotuksensa eduskunnan tulo- ja menoarvioksi valtiovarainministeriölle.

7 §

Jos vahvistettuun tulo- ja menoarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia, noudatetaan vastaavasti, mitä tulo- ja menoarvioehdotuksen laatimisesta on säädetty.

8 §

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan erityismenoarvion sen jälkeen, kun valtion tulo- ja menoarvio on allekirjoitettu.

Jos eduskunnan tulo- ja menoarviota on muutettu, on erityismenoarviota muutettava viivytyksettä.

Sen jälkeen kun erityismenoarvio on vahvistettu, se toimitetaan julkaisemista varten valtiokonttorille. Erityismenoarvion muutos toimitetaan valtiokonttorille tiedoksi.

9 §

Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä. Kun lupa on myönnetty, sitä koskeva päätös toimitetaan valtiokonttorille tiedoksi.

10 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä ja lain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ennen varainhoitovuoden päättymistä.

11 §

Eduskunnan virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa usean vuoden aikavälillä siten, että suunnittelusta saadaan perusteita vuotuisen tulo- ja menoarvion laadinnalle, johtamiselle, voimavarojen tehokkaalle käytölle ja hallinnon kehittämiselle.

Tiliorganisaatio
12 §

Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto-osasto. Valtion tilintarkastajain, eduskunnan oikeusasiamiehen, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Eduskunnan kirjaston maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitaa hallinto-osaston tilitoimisto.

13 §

Kansliatoimikunta voi siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen tilitoimistolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.

Maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös
14 §

Eduskunnan maksuliike ja kirjanpito hoidetaan soveltuvin osin valtion yhtenäisen maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän mukaisesti eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

15 §

Eduskunnalla on maksuliikettään varten erikseen postisiirtotulotili ja postisiirtomenotili sekä muita postisiirtotilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään.

Postisiirtotulotili tyhjennetään valtion yleiselle postisiirtotulotilille.

Postisiirtomenotilille toimitetaan tarvittava kate valtion yleiseltä postisiirtomenotililtä.

Eduskunnan pääsihteeri hyväksyy tilinkäyttäjät.

16 §

Palkat ja palkkiot maksetaan postisiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, ellei muuhun menettelyyn ole aihetta.

17 §

Eduskunnan hallussa olevasta irtaimesta omaisuudesta pidetään rekisteriä. Tarkemmat määräykset irtaimen omaisuuden rekisteröimisestä ja tarkastuksesta annetaan eduskunnan tiliohjesäännössä.

18 §

Eduskunnan tilit päätetään vuosittain varainhoitovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittamisesta annetaan määräykset eduskunnan tiliohjesäännössä.

Tilintarkastus ja sisäinen valvonta
19 §

Kutakin varainhoitovuotta varten eduskunnan valitsijamiehet valitsevat kolme tilintarkastajaa ja heille kullekin henkilökohtaisen varamiehen. Näin valitut kolme tilintarkastajaa valitsevat yhdessä neljännen tilintarkastajan ja hänelle varamiehen, joiden kummankin tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto.

Tilintarkastuskertomus on annettava eduskunnalle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä.

Tilintarkastajien palkkioista päättää kansliatoimikunta.

20 §

Hallintojohtaja tarkastaa eduskunnan kassan vähintään kerran puolessa vuodessa. Tilitoimiston päällikkö suorittaa sanotun tarkastuksen kuukausittain.

Tarkastukset suoritetaan epäsäännöllisin välein aikaa edeltä ilmoittamatta.

Tarkastuksesta tehdään merkintä kassakirjaan ja tarvittaessa laaditaan kertomus.

21 §

Jos tarkastuksessa havaitaan vajaus, josta voi aiheutua valtiolle vahinkoa, tai muu välittömiä toimenpiteitä vaativa seikka, ilmoitetaan asiasta viipymättä puhemiehelle ja pääsihteerille. Tarkastuksesta laadittu kertomus toimitetaan ensi tilassa kansliatoimikunnalle.

Erinäiset määräykset
22 §

Tarkempia määräyksiä tämän tilisäännön täytäntöönpanosta annetaan kansliatoimikunnan hyväksymässä eduskunnan tiliohjesäännössä.

23 §

Tämä tilisääntö tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Tällä tilisäännöllä kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1983 hyväksytty tilisääntö (378/83).

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Eduskunnan puolesta


Matti Ahde puhemies


M. V. Mandelin pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.