459/1988

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Asetus matkailun edistämiskeskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään matkailun edistämiskeskuksesta 23 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (186/73) 2, 3 ja 7§:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Matkailun edistämiskeskus, jäljempänä edistämiskeskus:

1) harjoittaa Suomeen suuntautuvan matkailun markkinointitoimintaa;

2) edistää Suomen kansalaisten matkailumahdollisuuksia kotimaassa;

3) kehittää kotimaisten matkailuelinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiä;

4) tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja matkailun edistämistä koskevista asioista;

5) ylläpitää yhteyttä alueellisiin ja kunnallisiin sekä muihin matkailualan yhteisöihin; sekä

6) osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Edistämiskeskuksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä ja toimeksiannoista, jotka sille säädetään tai jotka kauppa- ja teollisuusministeriö sille erikseen määrää.

Hallinto
2 §

Edistämiskeskuksessa on sopimuspalkkainen johtajan virka. Lisäksi edistämiskeskuksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §

Edistämiskeskuksella voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa kotimaassa ja ulkomailla sijaitsevia toimintayksiköitä.

Toimintayksiköiden tehtävistä määrätään edistämiskeskuksen työjärjestyksessä.

4 §

Matkailun ja siihen liittyvän elinkeinon samoin kuin alalla tapahtuvan yhteistyön yleistä edistämistä ja kehittämistä varten kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan matkailuasiain neuvottelukunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 20 muuta jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet on valittava siten, että ainakin liikenteen, majoitus- ja ravitsemiselinkeinon, kaupan, matkatoimistojen, matkailujärjestöjen ja -yhtiöiden, kunnallisen matkailutoimen, sosiaalisen lomatoimen, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja matkailualan rahoituskysymysten asiantuntemus on neuvottelukunnassa edustettuna.

Matkailuasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata valtakunnallista matkailupolitiikkaa sekä matkailun edistämistä ja kehittämistä koskevia asioita sekä tehdä niistä esityksiä ja antaa niistä lausuntoja.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Matkailuasiain neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

5 §

Edistämiskeskuksen johtokunnan asettaa kauppa- ja teollisuusministeriö enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta kauppa- ja teollisuusministeriön nimittämää jäsentä. Kullekin jäsenelle nimitetään henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi johtokunnan jäsenenä on edistämiskeskuksen johtaja, jonka varajäsenenä on hänen sijaisensa. Puheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä tulee edustaa valtiota.

Puheenjohtajan sijaisena toimii varapuheenjohtaja, jonka johtokunta valitsee keskuudestaan valtiota edustavien jäsenten joukosta. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

6 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa edistämiskeskuksen toimintaa ja antaa sitä varten tarpeellisia ohjeita;

2) ylläpitää ja kehittää edistämiskeskuksen yhteistoimintaa sen alalla toimivien virastojen, laitosten ja yhteisöjen kanssa;

3) tehdä esitykset edistämiskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi;

4) vahvistaa edistämiskeskuksen vuotuinen toimintasuunnitelma;

5) päättää toimintayksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta;

6) käsitellä merkittävät rahoitushankkeet; sekä

7) käsitellä muut periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen ollessa läsnä. Jos johtokunnassa ilmaantuu erimielisyyksiä asian ratkaisusta, päätetään asia äänestyksellä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisissä tuomioistuimissa.

Käsiteltäessä 6 §:n 6 kohdassa tarkoitettuja rahoitushankkeita siltä osin kuin ne liittyvät matkailuelinkeinolle myönnettävään hankekohtaiseen tukeen asian käsittelyyn osallistuvat vain johtokunnassa valtiota edustavat jäsenet. Tässä momentissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä johtokunnan jäseninä toimivat myös johtokunnan valtiota edustavat varajäsenet ja se on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Ennen kuin johtokunnassa päätetään 6§:n 3 kohdassa mainittu asia, on siitä pyydettävä matkailuasiain neuvottelukunnan lausunto.

8 §

Johtajan tulee johtokunnan alaisena johtaa, valvoa ja kehittää edistämiskeskuksen toimintaa sekä vastata johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Tarkemmat määräykset virkamiesten ratkaistaviin kuuluvista asioista annetaan edistämiskeskuksen työjärjestyksessä.

Johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka muu virkamies työjärjestyksen mukaan muuten saisi ratkaista. Johtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä virkamies.

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen
9 §

Kelpoisuusvaatimuksena edistämiskeskuksen johtajan virkaan on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin ja hallinnollisiin tehtäviin sekä vähintään yhden kansainvälisen vieraan kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena edistämiskeskuksen virkoihin on aikaisemmalla toiminnalla tai muutoin osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

10 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta.

Muihin virkoihin nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa johtokunta tai johtaja sen mukaan kuin edistämiskeskuksen työjärjestyksessä määrätään.

11 §

Johtajalle myöntää virkavapauden enintään vuodeksi johtokunta ja sitä pitemmäksi ajaksi kauppa- ja teollisuusministeriö.

Muille virkamiehille myöntää virkavapauden johtaja.

Viran hoidosta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisesta hoitamisesta päättää se, joka myöntää siitä virkavapauden.

Erinäisiä säännöksiä
12 §

Edistämiskeskuksen edellisen vuoden toiminnasta on johtajan annettava kertomus kauppa- ja teollisuusministeriölle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan matkailun edistämiskeskuksesta 23 päivänä helmikuuta 1973 annettu asetus (187/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.