413/1988

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

kumotaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 14§, 18§, 9 luku ja 25§ sekä

muutetaan 2§, 6§:n 2 momentti, 9§, 7 luvun otsikko, 13§, 8 luvun otsikko sekä 15-17§ ja 21§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ osittain muutettuna 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla asetuksella (207/83), 9§ osittain muutettuna 26 päivänä lokakuuta 1984 annetulla asetuksella (727/84), 13§ muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1982 annetulla asetuksella (136/82) sekä mainituilla 25 päivänä helmikuuta 1983 ja 26 päivänä lokakuuta 1984 annetuilla asetuksilla sekä 15§ osittain muutettuna mainituilla 25 päivänä helmikuuta 1983 ja 26 päivänä lokakuuta 1984 annetuilla asetuksilla, näin kuuluviksi:

2 §

Työvoimapiirin toimiston päällikkönä on työvoimapiirin päällikkö. Lisäksi työvoimapiirin toimistossa voi olla toimistopäällikön, piiritarkastajan, tutkijan, lakimiehen, toimialasihteerin, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, virastomestarin, vahtimestarin, autonkuljettajan ja konekirjoittajan virkoja sekä muita virkoja.

Lisäksi työvoimapiirin toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

6 §

Työvoimapiirin päällikön poissa ollessa ei ilman erityistä syytä saa päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa aikaisemmin noudatetuista periaatteista. Ilman hänen suostumustaan ei myöskään saa täyttää virkoja taikka tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

9 §

Työvoimatoimiston päällikkönä on toimistonjohtaja tai toimistonhoitaja. Lisäksi työvoimatoimistossa voi olla ammatinvalintapsykologin, johtavan työvoimaneuvojan, erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, virastomestarin, vahtimestarin ja konekirjoittajan virkoja sekä muita virkoja.

Lisäksi työvoimatoimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

7 luku

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

13 §

Kelpoisuusvaatimuksena työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon virkoihin on

1)työvoimapiirin päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin;

2)toimistopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;

3)tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tutkimustoimintaan;

4)piiritarkastajalla ja toimistonjohtajalla korkeakoulututkinto tai korkeakoulun työvoimaministeriön toimeksiannosta järjestämän 85 opintoviikon kelpoisuuskoulutusohjelman hyväksytty suorittaminen;

5)ammatinvalintapsykologilla psykologian kandidaatin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu korkein arvosana psykologiassa;

6)lakimiehellä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

7)toimistonhoitajalla, johtavalla työvoimaneuvojalla, erikoistyövoimaneuvojalla, työvoimaneuvojalla ja toimialasihteerillä virkaan soveltuva opistotasoinen tutkinto tai muu työvoimaministeriön erikseen hyväksymä vastaava koulutus ja alan tuntemus;

8)toimistosihteerillä kauppaopiston tai muu virkaan soveltuva tutkinto; sekä

9)toimistovirkailijalla ja muulla virkamiehellä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen vaatii.

Tilapäisen virkamiehen kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä vastaavanlaisesta vakinaisesta virkamiehestä on säädetty.

8 luku

Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen

15 §

Työvoimapiirin päällikön nimittää valtioneuvosto. Toimistopäällikön, tutkijan ja lakimiehen nimittää työvoimaministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Työvoimapiirin toimiston muut virkamiehet nimittää työvoimapiirin toimisto.

Toimistonjohtajan nimittää työvoimaministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Ammatinvalintapsykologin, toimistonhoitajan ja johtavan työvoimaneuvojan nimittää työvoimapiirin toimisto. Työvoimatoimiston muut virkamiehet nimittää työvoimatoimisto.

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilön ottaa sama viranomainen, joka nimittää vastaavan vakinaisen virkamiehen.

16 §

Työvoimapiirin päällikölle myöntää virkavapauden työvoimapiirin toimisto silloin kun kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus, ja muissa tapauksissa työvoimaministeriö. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon muille virkamiehille virkavapauden myöntää työvoimapiirin toimisto.

17 §

Työvoimaministeriö päättää työvoimapiirin päällikön ja työvoimapiirin toimisto päättää toimistopäällikön, tutkijan, lakimiehen ja toimistonjohtajan viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon muun viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää nimittävä viranomainen.

21 §

Edellä 2§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamisesta työvoimapiirien toimistoihin ja 9§:ssä tarkoitettujen virkojen sijoittamisesta työvoimatoimistoihin päättää työvoimaministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää kesäkuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Sen estämättä mitä kelpoisuusvaatimuksista virkoihin on 13§:ssä säädetty, katsotaan henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon palveluksessa, kelpoiseksi siihen piiri- ja paikallishallinnon virkaan, joka tehtäviltään vastaa hänen mainittuna ajankohtana hoitamaansa virkaa.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.