370/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 3, 4, 5, 7, 8 ja 10§:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

Opintotuen enimmäismäärät
1 §

Opintovuonna 1988-89 ovat opintotuen kuukausikohtaiset enimmäismäärät huomioon ottaen vuoden 1988 valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetut opintorahan perusosan enimmäismäärät:

Opintoraha Opintolaina Yhteensä
perusosa mk/kk asumislisä mk/kk mk/kk mk/kk
1) lukiossa tai lukioasteella 265 360 400 1 025
2) kansanopistojen yleissivistävillä opintolinjoilla 310 150 1 150 1 610
3) ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa seuraavin poikkeuksin 310 360 1 350 2 020
a)sen mukaan kuin valtion opintotukikeskus erikseen päättää metsä- ja puutalousoppilaitosten, maatalousalan oppilaitosten maatilatalouden ja puutarhatalouden yleisjaksolla ja kouluasteen koulutuksessa sekä koti- ja laitostalousoppilaitosten yleisjaksolla ja kouluasteen koulutuksessa 310 -/ 790 1 100
310 360 790 1 460 b)teknillisissä oppilaitoksissa 310 360 1 420 2 090
c)niissä oppilaitoksissa tai opintolinjoilla, jotka eivät kuulu opintososiaalisten etujen piiriin 310 360 1 520 2 190
4) yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa 420 360 1 520 2 300
5) iltaoppilaitoksissa, oppilaitosten iltalinjoilla tai muussa ansiotyössä oleville järjestettävässä opintotukilain piiriin kuuluvassa koulutuksessa 265/ - 900 1 165
310/ - 900 1 210
420 - 900 1 320
6) ulkomailla sijaitsevissa oppilaitoksissa seuraavasti:
a)korkeakoulut 420 530 1 750 2 700
b)ammattiin valmistavat oppilaitokset
-korkea-aste 310 530 1 750 2 590
-muu ammatillinen koulutus 310 530 1 450 2 290
c)muut oppilaitokset (lukiot ja kansanopistot) 265/ 530 800 1 595
310 530 800 1 640

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan. Opiskelun alkamis- ja päättymiskuukausista lasketaan yksi täysi tukikuukausi, mikäli näinä kuukausina on lukukauteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 16 päivää.

Teknillisissä oppilaitoksissa opiskeleville opintotuki voidaan myöntää 2 momentin estämättä yhdeksäksi kuukaudeksi.

Opintotukea voidaan myöntää enintään yhdeksäksi kuukaudeksi.

Ammatillisissa oppilaitoksissa Suomessa opiskeleville opintotukea voidaan myöntää kuitenkin enintään yhdeksäksi ja puoleksi kuukaudeksi, mikäli opintovuoden työpäivien lukumäärä on vähintään 190.

2 §

Edellä säädettyjä opintotuen enimmäismääriä voidaan korottaa seuraavasti:

1)huoltovelvollisuuden perusteella myöntämällä huoltajalisää opintorahan perusosaan enintään 350 markkaa kuukaudelta opintotuen hakijan huollettavana olevaa alaikäistä lasta kohti. Huoltajalisää maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Hakijan huollettavaksi ei katsota lasta, jolle hakija sopimuksen tai tuomion perusteella on velvollinen maksamaan elatusapua,

2)kesäopintojen perusteella korkeakoulussa opiskelevalle myöntämällä opintorahaa enintään kolmen ja opintolainaa enintään kahden kuukauden kesäopintoja varten sen mukaan kuin valtion opintotukikeskus opiskelun keston ja laajuuden perusteella erikseen määrää, jos hän suorittaa 1.6.-31.8. välisenä aikana tutkintoonsa kuuluvia opintoja tai pakollista harjoittelua. Ulkomailla opiskelevalle kesätuki voidaan myöntää vain Suomessa harjoitettavia opintoja varten. Kesäajalle ei myönnetä opintotukea, jos opiskelija on kesäopintojen aikana päätoimiseksi katsottavassa ansiotyössä,

3)opintokustannusten perusteella korottamalla opintolainaerän määrää enintään 3 040 markalla, mikäli hakija opiskelee korkeakoulussa ja suorittaa palkattomana opintoihinsa pakollisena kuuluvaa kieliharjoittelua ulkomailla 1.9.-31.5. välisenä aikana,

4)asumismenojen perusteella korottamalla opintorahan asumislisää, mikäli opiskelijan asumismenot ylittävät 540 markkaa kuukaudessa ja hän täyttää opintotukilain 10§:ssä säädetyt edellytykset. Korotus on 80 prosenttia edellä mainitun kuukausivuokran ylittävältä osalta. Yli 760 markan osalta korotusta ei makseta. Korotusta maksetaan vain Suomessa opintoja harjoittavalle henkilölle,

5)opintolainan hoitomenojen perusteella korottamalla opintorahan perusosaa yhdellä prosentilla opintovuotta edeltävän maaliskuun lopussa olleesta opintotukilain mukaisen opintolainan määrästä, mikäli hakijan opintolainan määrä on silloin ollut vähintään 46 000 markkaa ja hänelle on myönnetty opintorahaa koko opintovuodeksi 1988-89.

3 §

Edellä 1§:ssä säädettyjä opintotuen enimmäismääriä alennetaan seuraavasti:

1)mikäli opiskelija saa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä, opintotukea ei myönnetä,

2)mikäli opiskelija saa muuta eläkettä tai muuta toimeentulon turvaavaa tukea, opintotuen enimmäismäärää voidaan alentaa tai tuki evätä sen mukaan kuin valtion opintotukikeskus päättää,

3)mikäli oppilaitoksessa opiskelevat saavat opiskelun tai sen yhteydessä tehtävän työn johdosta palkkaa, päivärahaa tai avustusta taikka muuta opintorahaa vastaavaa taloudellista tukea, ei opintorahaa myönnetä. Tällöin opintolainaa myönnetään siten alennettuna kuin valtion opintotukikeskus erikseen määrää,

4)opintovuoden aikana vanhempiensa tai ottovanhempiensa luona asuvan opintorahan perusosan enimmäismäärä on kuitenkin 50 prosenttia ja lainan enimmäismäärä 60 prosenttia edellä vahvistetuista määristä. Mikäli opiskelija ei ole ennen opintovuoden alkua täyttänyt 18 vuotta, perusosan enimmäismäärä on 75 prosenttia vahvistetuista enimmäismääristä.

Opintotuen määrää ei kuitenkaan alenneta 4) kohdan perusteella, jos

a)opiskelija on tai on ollut naimisissa tai hänellä on huollettavanaan alaikäinen lapsi;

b)hakijan mahdollisuuksien saada tukea vanhemmiltaan on katsottava olevan olennaisesti heikentyneet vanhempien vähävaraisuuden tai sairauden tai muun erityisen syyn perusteella sen mukaan kun valtion opintotukikeskus lähemmin määrää. Opintolainaerä voidaan myöntää tällöin alentamattomana vain, mikäli opiskelija on täyttänyt ennen opintovuoden alkua 18 vuotta.

4 §

Opintolainan valtiontakausta ja korkotukea ei myönnetä, mikäli lukukausierien suuruus jäisi alle 800 markan. Opintolainaerän määrä on pyöristettävä lähimpään 10 markkaan.

Opintorahaa ei myönnetä, mikäli lukukausierän määrä jäisi alle 220 markan. Opintorahan määrä on pyöristettävä lähimpään täyteen markkaan.

Opintotukilain 3§:n 2 momentissa tarkoitettujen tulojen ja varallisuuden rajat
5 §

Perheetön opiskelija on oikeutettu täysimääräiseen opintotukeen, jos hänen arvioidut tulonsa opintovuoden opiskelukuukausien aikana ovat yhteensä enintään 17 000 markkaa. Tulojen ylittäessä 17 000 markkaa vähennetään opintotukea jokaiselta rajan ylittävältä 2 200 markalta 10 prosenttiyksikköä. Jos opiskelija opiskelee iltaoppilaitoksessa, oppilaitoksen iltalinjalla tai on muussa ansiotyössä oleville järjestettävässä opintotukilain piiriin kuuluvassa koulutuksessa, opintotuen määrää alennetaan opiskelukuukausien aikaisten tulojen ylittäessä 36 000 markkaa.

6 §

Perheellinen opiskelija on oikeutettu täysimääräiseen opintotukeen, jos hänen ja hänen puolisonsa arvioidut tulot ovat opintovuoden aikana yhteensä enintään 79 000 markkaa tai 99 000 markkaa ja opintorahan asumislisää myönnettäessä 198 000 markkaa, mikäli opiskelija opiskelun takia joutuu asumaan eri paikkakunnalla kuin hänen perheensä. Tulojen ylittäessä edellä mainitun rajan vähennetään opintotukea jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 2 600 markalta 5 prosenttiyksikköä. Jos opiskelijalla on huollettavanaan alaikäinen tai alle 20-vuotias opiskeleva lapsi ja hän elää naimattomana, asumuseron tai avioeron saaneena tahi leskenä, on tuloraja, jonka ylimenevältä osalta vähennys tehdään, 46 000 markkaa.

Hakijan omat tulot otetaan huomioon vain opiskelukuukausien ajalta.

7 §

Jos opiskelijalla on huollettavanaan alaikäisiä tai alle 20-vuotiaita opiskelevia lapsia tai hän on näihin nähden muutoin elatusvelvollinen, voidaan edellä 5 ja 6§:ssä säädettyihin vapaan tulon määriin lisätä 19 000 markkaa lasta kohden.

Edellä 5 ja 6§:ssä säädettyjä määriä korotetaan 8 000 markalla, mikäli opiskelu tapahtuu ulkomailla.

8 §

Jos opiskelijan ja hänen aviopuolisonsa verotettava varallisuus viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on yhteensä yli 110 000 markkaa tai myönnettäessä opintorahan asumislisää perheelliselle opiskelijalle yli 300 000 markkaa, rinnastetaan ylimenevästä osasta 50 prosenttia tuloon.

9 §

Edellä 5, 6 ja 7§:ssä tarkoitetut markkamääräiset rajat puolitetaan, mikäli on kysymys yhden lukukauden kestävistä opinnoista ja jaetaan neljällä mikäli koulutus kestää alle kolme kuukautta.

10 §

Mitä edellä on määrätty opiskelijan ja hänen aviopuolisonsa tulojen ja varallisuuden huomioonottamisesta, koskee myös sellaisten henkilöiden tuloa ja varallisuutta, jotka elävät yhteistaloudessa ja joilla on huollettavanaan yhteinen tai jomman kumman alaikäinen lapsi, ottolapsi tai kasvattilapsi.

11 §

Mikäli opintotukiasetuksen 5§:n mukaan opintotukea myönnettäessä on otettava huomioon opiskelijan vanhempien tai ottovanhempien tulot ja varallisuus, menetellään seuraavasti:

1)täysimääräiseen opintorahan perusosaan ja asumislisään ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on enintään 116 000 markkaa. Verotettavan tulon ylittäessä 116 000 markkaa alennetaan opintorahaa jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 2 600 markalta 5 prosenttiyksikköä;

2)täysimääräiseen opintolainaerään ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on enintään 180 000 markkaa. Verotettavan tulon ylittäessä edellä mainitun rajan alennetaan opintolainaerää jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 2 600 markalta 5 prosenttiyksikköä;

3)mikäli opiskelijan vanhempien yhteenlaskettu verotettava varallisuus viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa ylittää 320 000 markkaa, rinnastetaan ylimenevästä osasta 50 prosenttia verotettavaan tuloon; sekä

4)milloin perheessä on huollettavana hakijan lisäksi alaikäisiä lapsia, korotetaan edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä verotettavan tulon määriä 19 000 markalla kutakin seuraavaa huollettavaa kohden. Verotettavan tulon määrää korotetaan 19 000 markalla myös kutakin hakijan täysi-ikäistä perheetöntä sisarusta kohden, milloin tämä harjoittaa päätoimisia opintoja opintotukilain piiriin kuuluvassa oppilaitoksessa.

Opintolainaa ei kuitenkaan myönnetä perheettömälle vanhempiensa tai ottovanhempiensa luona asuvalle henkilölle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta ennen asianomaisen opintovuoden alkua, mikäli hänellä ei ole edellytyksiä 3§:n 2 momentin perusteella täysimääräiseen opintorahaan.

Kun hakijan vanhemmat ovat eronneet ja toinen vanhemmista maksaa elatusapua, lisätään hakijasta maksettava elatusapu toisen vanhemman verotettavaan tuloon. Muuten elatusapua maksavan vanhemman tuloja ja varallisuutta ei oteta huomioon.

Opintolainan enimmäiskorko, valtion suorittama korkohyvitys ja hoitokorvaus
12 §

Opintolainan enimmäiskorko on Suomen Pankin peruskorko vähennettynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

13 §

Valtion varoista luottolaitoksille maksettavan korkohyvityksen määrä korkotuen alaisissa opintolainoissa on Suomen Pankin peruskorko vähennettynä 3,50 prosenttiyksiköllä, kuitenkin enintään 5,00 prosenttia.

14 §

Luottolaitoksille opintolainojen hoidosta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi tarkoitetun hoitokorvauksen määrä on 0,4 prosenttia lainan määrästä siltä ajalta, jolta korkohyvitystä maksetaan.

15 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Tämän päätöksen 2§:n 2 kohdassa tarkoitettua opintolainaerän korotusta kesäopintojen perusteella sovelletaan jo 1 päivästä kesäkuuta 1988 lähtien.

Tällä päätöksellä kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (321/87) myöhempine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1988

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.