359/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 2§, sellaisena kuin se on 2 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa laissa (574/71), sekä

muutetaan 3§ ja 4§:n 1 momentti, näistä 4§:n 1 momentti sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 2 päivänä heinäkuuta 1971 annetulla lailla ja 2 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (136/79), seuraavasti:

3 §

Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävä asia ratkaistaan keskusviraston yleisistunnossa niissä tapauksissa, joista asetuksella näin säädetään. Muut asiat ratkaisee pääjohtaja tai keskusviraston muu virkamies taikka ne ratkaistaan osastoistunnossa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Valitus asiassa, jossa patentti- ja rekisterihallituksen valitusosasto on tämän lain mukaan ensimmäisenä valitusasteena, ratkaistaan valitusosaston istunnossa.

4 §

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen asiassa, jonka virkamies on ratkaissut, saa hakea muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastolta 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, milloin:

1) päätöksellä on ratkaistu patenttihakemus tai muu patenttia koskeva asia;

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin rekisteröimisestä tai muu mallioikeutta koskeva asia;

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä koskeva asia; taikka

4) päätöksellä on kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen evätty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Hallituksen esitys 209/87
Toisen lakivaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 17/88

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.