335/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan oikeusministeriöstä 18 päivänä marraskuuta 1977 annetun asetuksen (828/77) 51§,

muutetaan 2§:n 1 ja 2 momentti, 3 ja 6§, 10 a§:n 2 kohta, 21-30§, 39-41§, 43 a, 43 b, 47 ja 48§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 1 momentti 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa asetuksessa (116/83) ja 2 momentti 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (203/85), 3§, 10 a§:n 2 kohta, 28, 29, 39, 40, 43 a ja 43 b§ 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (261/86), 6§ 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (211/87), 21 ja 41§ muutettuina mainituilla 27 päivänä maaliskuuta 1986 ja 27 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, 22§ muutettuna mainituilla 28 päivänä tammikuuta 1983, 27 päivänä maaliskuuta 1986 ja 27 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, 23§ muutettuna mainituilla 28 päivänä tammikuuta 1983 ja 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetuilla asetuksilla, 24§ muutettuna mainituilla 22 päivänä helmikuuta 1985, 27 päivänä maaliskuuta 1986 ja 27 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, 26§ osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetulla asetuksella sekä 27§ muutettuna mainituilla 28 päivänä tammikuuta 1983 ja 27 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään asetuksen 14§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, vesiylioikeus, tuomiokunnat, raastuvanoikeudet ja maistraatit, maaoikeudet, vesioikeudet, vankilaoikeus, markkinatuomioistuin, liikevaihtovero-oikeus, vakuutusoikeus ja työtuomioistuin.

Ministeriön alaisina sen hallinnonalaan kuuluvat kaupunginviskaalinvirastot ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto, kaupunginvoudinvirastot, Helsingin ulosottovirasto ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto, oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti, tietosuojavaltuutetun toimisto sekä vankeinhoitolaitokseen kuuluvat vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, vankimielisairaala, kurssikeskus ja vankeinhoidon koulutuskeskus.


3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat hallinnonalan taloussuunnittelua, taloushallintoa ja muuta yhteistä hallintoa, valtiollisia vaaleja, kunnallisvaaleja ja kansanäänestystä sekä rikosrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Osasto käsittelee myös ministeriön yhteistä sisäistä hallintoa koskevat asiat samoin kuin ne asiat, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai tilitoimistolle.

Yleisen osaston yhteydessä toimii virkamieslautakunta, joka käsittelee oikeusministeriön hallinnonalan muita kuin vankeinhoitolaitoksen virkamiehiä koskevat, valtion virkamieslain (755/86) mukaan virkamieslautakunnalle kuuluvat asiat.

6 §

Oikeudellinen toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtiollisia vaaleja, kunnallisvaaleja ja kansanäänestystä;

2) puoluerekisteriä ja puoluelaissa (10/69) säädettyä puolueiden varainkäytön valvontaa;

3) Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa;

4) oikeuskanslerinvirastoa;

5) armahdusta;

6) painovapautta;

7) kielilainsäädäntöä;

8) säätiöitä;

9) avioliitto-oikeudellisia hakemuksia;

10) henkilön luovuttamista rikoksen johdosta ja kansainvälistä yhteistoimintaa vapausrangaistusten täytäntöönpanossa;

11) kansainvälistä oikeusapua;

12) suuronnettomuuksien tutkintaa;

13) oikeuspoliittista tutkimuslaitosta ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Helsingin kriminaalipoliittista instituuttia;

14) tietosuojavaltuutetun toimistoa;

15) osaston toimialaan kuuluvia neuvottelukuntia, lautakuntia ja vastaavia toimielimiä;

16) edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa; sekä

17) muita oikeudellisia tehtäviä, jolleivät ne kuulu muulle toimistolle.

10 a §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) palkkausta, henkilöstökoulutusta ja muuta henkilöstöhallintoa;


14 §

Vankeinhoito-osaston yhteydessä toimii virkamieslautakunta, joka käsittelee vankeinhoitolaitoksen virkamiehiä koskevat, valtion virkamieslain mukaan virkamieslautakunnalle kuuluvat asiat.

21 §

Ministeriössä on seuraavia sopimuspalkkaisia virkoja:

kansliapäällikkö, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana, toimistopäällikkö, lainsäädäntöneuvos toimistopäällikkönä, vankeinhoidon ylitarkastaja toimistopäällikkönä, suunnittelupäällikkö toimistopäällikkönä, lainsäädäntöneuvos, ylilääkäri, tuotantopäällikkö, suunnittelupäällikkö, ylitarkastaja, ulosoton ylitarkastaja, arkkitehti ja suunnittelija.

22 §

Ministeriössä on seuraavia peruspalkkaisia virkoja:

hallitusneuvos osastopäällikkönä, hallitusneuvos osastopäällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana, hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, hallitusneuvos, toimistopäällikkö, ylitarkastaja, lainsäädäntöneuvos, vanhempi hallitussihteeri, nuorempi hallitussihteeri, kriminaalihuollon ylitarkastaja, vankeinhoidontarkastaja, vankeinhoitosihteeri, apulaistoimistopäällikkö, taloustarkastaja, työsuojelupäällikkö, koulutuspäällikkö, markkinointipäällikkö, lainsäädäntösihteeri, taloussihteeri, erikoistutkija, ylireviisori, tiedotussihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, esittelijä, koulutussuunnittelija, toimistoinsinööri, tarkastaja, osastosihteeri, rakennustarkastaja, sähkötarkastaja, kamreeri, reviisori, sisustusarkkitehti, tutkija, apulaistarkastaja, arkistonhoitaja, kirjaaja, kurssisihteeri, apulaiskamreeri, ministerin sihteeri, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari, apulaiskirjaaja, toimistosihteeri, kanslisti, kirjanpitäjä, virastomestari, lähettäjä, apulaiskanslisti, vahtimestari, toimistovirkailija, konekirjoittaja, puhelunvälittäjä ja toimistoapulainen.

Ministeriössä voi lisäksi olla muita virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

23 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (929/87) 29§:ssä on säädetty;

2) hallitusneuvoksella, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä on säädetty, vankeinhoito-osaston päällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana toimivalla hallitusneuvoksella ja apulaisosastopäällikkönä toimivalla hallitusneuvoksella lisäksi rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus sekä ainakin kahdella oikeushallinto-osaston hallitusneuvoksella lisäksi hyvä tuomioistuinlaitoksen tuntemus;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä on säädetty, ja lisäksi hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön;

4) lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön, minkä lisäksi ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavan lainsäädäntöneuvoksen tulee hallita täydellisesti ruotsin kieltä;

5) lainvalmisteluosaston muulla lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) yleisen osaston yleisen toimiston, rikosrekisteritoimiston ja yhdistysrekisteritoimiston toimistopäälliköllä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä on säädetty, rikosrekisteritoimiston ja yhdistysrekisteritoimiston toimistopäälliköllä lisäksi kokemusta tuomarin tehtävissä;

7) tilitoimiston toimistopäälliköllä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä on säädetty, sekä lisäksi valtion maksuliikkeen ja kirjanpidon tuntemus;

8) oikeushallinto-osaston ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

9) ulosoton ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä ulosottotoimen tuntemus;

10) tuotantopäälliköllä, markkinointipäälliköllä, arkkitehdillä, suunnittelupäälliköllä, koulutuspäälliköllä, erikoistutkijalla, vankeinhoito-osaston ylitarkastajalla, kriminaalihuollon ylitarkastajalla, vankeinhoidontarkastajalla, vankeinhoitosihteerillä, esittelijällä ja suunnittelijalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

11) vankeinhoidon ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus;

12) hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä on säädetty;

13) ylilääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet;

14) apulaistoimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

15) lainsäädäntösihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

16) työsuojelupäälliköllä korkeakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

17) taloussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto;

18) taloustarkastajalla, tilitoimiston ylitarkastajalla, kielenkääntäjällä, tiedotussihteerillä, tarkastajalla ja koulutussuunnittelijalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka muu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, kielenkääntäjällä lisäksi viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;

19) vankeinhoito-osaston tarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankilan apulaisjohtajan kelpoisuus;

20) ylireviisorilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys valtion taloushallintoon ja tarkastustoimintaan;

21) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tai sitä vastaava tutkinto tai koulutus;

22) toimistoinsinöörillä teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

23) sähkötarkastajalla ja rakennustarkastajalla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

24) sisustusarkkitehdillä taideteollisessa korkeakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

25) tilitoimiston tarkastajalla, kamreerilla, apulaiskamreerilla ja reviisorilla korkeakoulussa tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto sekä valtion maksuliikkeen ja kirjanpidon tuntemus; sekä

26) kirjaajalla, arkistonhoitajalla, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä sekä kurssisihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka ylioppilastutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

24 §

Kelpoisuusvaatimuksena muilla kuin 23§:ssä mainituilla virkamiehillä on, että asianomainen on toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran tai tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

25 §

Lainvalmisteluosaston yksiköiden lainsäädäntöneuvoksista yhteensä kolmen neljänneksen tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksista ainakin kahden tulee hallita täydellisesti ruotsin kieltä.

26 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön 28§:ssä.

27 §

Yleisen toimiston toimistopäällikön, tietojärjestelmäyksikön suunnittelupäällikön, ulosoton ylitarkastajan, vankeinhoidon ylitarkastajan toimistopäällikkönä sekä tilitoimiston toimistopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

28 §

Lainsäädäntöneuvoksen toimistopäällikkönä, lainsäädäntöneuvoksen, tuotantopäällikön, suunnittelupäällikön sekä rikosrekisteritoimiston ja yhdistysrekisteritoimiston toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

29 §

Muun kuin 26-28§:ssä tarkoitetun virkamiehen nimittää sekä tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaa ministeriö.

30 §

Ministeri nimittää tai ottaa sekä irtisanoo sellaisen 29§:ssä mainitun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön, jonka palkkaus vastaa vähintään A 22 palkkausluokan mukaista peruspalkkaa.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa sekä irtisanoo asianomainen osastopäällikkö ja tilitoimistossa sen toimistopäällikkö.

39 §

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettuja määrärahoja ja niiden jakamista osastojen käytettäväksi;

2) virkavapauden myöntämistä virkamiehelle, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvosto nimittää, sekä viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottamista sellaiseen virkaan enintään kolmen kuukauden ajaksi, jollei toisin ole säädetty;

3) sisäistä järjestystä;

4) valtion virkamieslain 24§:ssä tarkoitettua sivutointa; ja

5) muuta ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä.

40 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

2) virkavapauden myöntämistä osaston muulle kuin 39§:ssä tarkoitetulle virkamiehelle sekä viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottamista sellaiseen virkaan, jollei toisin ole säädetty;

3) osaston toimialalle osoitettujen määrärahojen käyttämistä; sekä

4) lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen sekä sinettien vahvistamista.

41 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) säätiöitä;

2) painovapautta;

3) avioliittoasetuksen (820/87) 3§:ssä tarkoitettua todistusta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 2§:ssä tarkoitettua päätöstä; sekä

4) yleistä hallintoa, jos kysymys on usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen.

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee lisäksi ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomajärjestystä;

2) sellaisen virkavapauden myöntämistä ministeriön virkamiehelle, johon hänellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

3) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa; sekä

4) ministeriön muuta sisäistä hallintoa, jollei asia kuulu kansliapäällikön, toisen osastopäällikön tai tilitoimiston päällikön ratkaistavaksi.

43 a §

Oikeushallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain (88/73) mukaisen valtionavustuksen myöntämistä; sekä

2) ulosottomiehen rahatilityksen määräajan pidentämistä sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 2§:n 2 momentin ja 32 a§:n mukaista lupaa tai määräystä.

43 b §

Oikeushallinto-osaston hallintotoimiston päällikkö ratkaisee, jollei asiaa sen merkityksen vuoksi ole esiteltävä osastopäällikölle, asiat, jotka koskevat:

1) osaston toimialaan kuuluvan viraston henkilöstön palkkausta ja koulutusta sekä muuta henkilöstöhallintoa;

2) määrärahojen käyttämistä osaston toimialalla viransijaisten, kausiapulaisten ja muun vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä istunto- ja muihin sivutoimipalkkioihin, työaika-, ylityö-, vuosiloma- ja muihin vastaaviin korvauksiin samoin kuin virkamatkoihin; sekä

3) toimitilojen, kalusteiden ja laitteiden hankkimista ja hoitamista osaston toimialaan kuuluvissa virastoissa.

47 §

Vankeinhoito-osastossa käsiteltävistä ministerin ja osastopäällikön määräämistä asioista on ennen niiden ratkaisemista hankittava lausunto asianomaisilta toimistopäälliköiltä ja muilta osastopäällikön määräämiltä virkamiehiltä.

48 §

Tilitoimiston päällikkö ratkaisee ministeriölle tilivirastona kuuluvat ja sairausvakuutuslaista (364/63) johtuvat asiat sekä lisäksi asiat, jotka koskevat virkavapauden myöntämistä toimiston virkamiehelle, samoin kuin viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottamista, jollei toisin ole säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.