306/1988

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä

Oikeusministerin esittelystä säädetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 16, 17 ja 22§:n nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tätä asetusta sovelletaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetussa laissa (353/87) tarkoitettuun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä saantorekisteriin samoin kuin siinä tarkoitettujen kirjaamisasioiden käsittelyyn.

2 luku

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot

Tietoryhmät
2 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään:

1) hakemustietoja;

2) käsittelytietoja;

3) ratkaisutietoja; ja

4) muistutustietoja.

Tiedot merkitään asianomaisen kiinteistön tai kiinteistörekisterin muun yksikön kohdalle.

Hakemustiedot
3 §

Hakemustietoja ovat:

1) yksilöintitiedot; ja

2) sisältötiedot.

4 §

Hakemuksen yksilöintitietoja ovat:

1) hakija;

2) saapumispäivä;

3) asianumero; ja

4) asian laatu.

5 §

Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, koskeeko hakemus:

1) lainhuutoa;

2) kiinnityksen vahvistamista, uudistamista tai kuolettamista taikka kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttamista;

3) tontinvuokrasopimuksen rekisteröimistä tai rekisteröimisen kuolettamista; taikka

4) rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa.

6 §

Lainhuutoasiassa merkitään hakemuksen sisältötietoina:

1) saantomies;

2) saanto, saantokirjan päiväys tai, jollei saantokirjaa ole, saantopäivä;

3) vastike;

4) osuus kiinteistöstä, johon lainhuutoa haetaan; ja

5) kunkin saannon kohteena oleva osuus kiinteistöstä.

7 §

Kiinnityksen vahvistamista koskevassa asiassa merkitään hakemuksen sisältötietoina:

1) kiinnitettävä oikeus;

2) etuoikeus; ja

3) kiinnityksen kohde, jos se on osuus kiinteistöstä, vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus kiinteistöön taikka rekisteröity tontinvuokraoikeus.

Kiinnityksen uudistamista, kuolettamista taikka kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttamista koskevassa asiassa merkitään hakemuksen sisältötietona sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon oikeuden muutos kohdistuu, ja muutoksen sisältö. Merkintöjen tekemisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä kiinnityksen vahvistamisesta on säädetty.

8 §

Kiinnitettävästä oikeudesta merkitään:

1) rahamääräisestä sitoumuksesta asiakirjan laatu ja päiväys, sitoumuksen pääoma, korko ja perimiskulut sekä tarvittaessa koron laskemispäivä ja velkakirjan numero;

2) muusta kiinnitettävästä oikeudesta asiakirjan päiväys, sopijapuolet, oikeuden laatu ja sen voimassaoloaika; sekä

3) kiinnitettävän oikeuden haltija.

Kiinnitystä uudistettaessa ja muutoin pyydettäessä rekisteriin on merkittävä kiinnitetyn oikeuden senhetkinen haltija.

9 §

Etuoikeudesta merkitään:

1) päivä, josta kiinnitys tuottaa etuoikeuden; ja

2) kiinnitysten ja kiinnitettyjen velkakirjojen keskinäinen etuoikeus.

10 §

Kiinnityksen kohteesta merkitään 7§:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa:

1) kiinteistön osuuden suuruus ja kenellä on siihen lainhuuto;

2) vuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden pysyvyyden vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen päivämäärä ja asianumero, oikeutta koskevan asiakirjan päiväys, sopijapuolet, oikeuden laatu ja sen voimassaoloaika; sekä

3) tontinvuokrasopimuksen rekisteröimispäivä ja asianumero.

11 §

Tontinvuokrasopimuksen rekisteröimistä koskevassa asiassa merkitään hakemuksen sisältötietoina:

1) sopimuksen päiväys ja vuokra-aika; sekä

2) vuokramies ja vuokranantaja.

Tontinvuokrasopimuksen rekisteröimisen kuolettamista koskevassa asiassa merkitään hakemuksen sisältötietoina sopimuksen rekisteröimispäivä ja asianumero.

12 §

Rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa koskevassa asiassa merkitään hakemuksen sisältötietoina:

1) sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, jonka täsmentämisestä tai korjaamisesta on kyse taikka johon sisältyviä tietoja rekisteriin merkittävä tieto täydentää; ja

2) täsmennyksen tai korjauksen sisältö taikka merkittäväksi pyydetty tieto.

13 §

Lainhuudon hakijasta, kiinnityksenhaltijasta ja muusta oikeudenhaltijasta merkitään nimi ja henkilötunnus taikka yhteisöstä tai säätiöstä käytettävä erityinen tunnus.

Käsittelytiedot
14 §

Käsittelytietoina merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 7§:n 1 momentissa tarkoitettu asian käsittelyä koskeva ratkaisu tai asian raukeaminen.

Ratkaisutiedot
15 §

Ratkaisutietoina merkitään:

1) hakemusasian ratkaisu ja ratkaisupäivä;

2) korjaamisasian ratkaisu ja ratkaisupäivä; sekä

3) muutoksenhakutuomioistuimen antama ratkaisu ja sen merkitsemispäivä.

Jos ratkaisu on osittain hylkäävä, rekisteriin on merkittävä, miltä osin ratkaisu poikkeaa hakemuksesta.

Muistutustiedot
16 §

Muistutustietoina merkitään:

1) ulosmittaus, myymis- ja hukkaamiskielto, konkurssi samoin kuin näitä tietoja koskevat muutokset;

2) julkisoikeudellinen panttioikeus ja sellaisen lakkaaminen;

3) korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläolo;

4) kanteen vireilläolo lainhuudon tai kiinnityksen julistamisesta mitättömäksi tai oikaisemisesta ja asiassa annettu ratkaisu;

5) kanteen vireilläolo omistusoikeudesta kiinteistöön ja asiassa annettu ratkaisu;

6) etuosto-oikeuden käyttäminen, lunastuslupa ja muut vastaavat viranomaisen päätökset;

7) kiinteistötuomarin suostumus tontin tai yleisen alueen muodostukseen; sekä

8) muu oikeutta tai rasitusta koskeva tieto, joka on säädetty merkittäväksi rekisteriin.

17 §

Kirjaamisviranomainen voi omasta aloitteestaan poistaa rekisteristä merkinnän sellaisesta oikeudesta tai rasituksesta, joka ei enää ole voimassa. Tarvittaessa kirjaamisviranomaisen on varattava rekisteriin merkitylle oikeudenhaltijalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Tiedot rekisteristä poistetuista oikeuksista ja rasituksista on säilytettävä erikseen.

3 luku

Kirjaamisasian käsittely sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen

18 §

Kirjaamisasioista pidetään päiväkirjaa, johon hakemukset merkitään päivittäin niiden saapumisjärjestyksessä.

Päiväkirjaan merkitään hakemuksen yksilöintitiedot sekä kiinteistörekisteriyksikön kiinteistötunnus tai muut hakemuksen kohteen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

Päiväkirjaan merkitään tarvittaessa tietoja asian käsittelystä.

19 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään heti päiväkirjamerkintöjen tekemisen jälkeen hakemuksen yksilöintitiedot. Hakemuksen sisältötiedot merkitään mahdollisuuksien mukaan päivittäin rekisteriin.

20 §

Muistutustiedot merkitään rekisteriin ilmoituksen nojalla tai kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta. Ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä hakemusten käsittelystä on säädetty.

21 §

Milloin hakemusta on täydennettävä eikä hakija ole ollut saapuvilla kirjaamisasian käsittelyssä, täydennyskehotus lähetetään hänelle postitse saantitodistusta vastaan, jollei ole syytä käyttää muunlaista tiedoksiantotapaa. Sama koskee asianosaiselle annettavaa ilmoitusta tai kehotusta, joka on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 10, 11 ja 13§:n mukaan tarpeen virheen korjaamista varten. Muut kirjaamisasiassa annettavat ilmoitukset saadaan lähettää myös kirjaamattomana virkakirjeenä.

22 §

Leimaveron määräämistä koskeva päätös annetaan hakijalle pyynnöstä. Päätös on kuitenkin annettava hakijalle kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta, jos se on tarpeen aiheettomasti tai liikaa suoritetun leimaveron takaisin saamiseksi.

23 §

Asiakirjavihkoon otetaan ratkaisun perusteena käytettyjen asiakirjojen lisäksi tiedot asianosaisen lausumasta tai muusta asiassa esitetystä selvityksestä. Asiakirjavihkoon sisällytetään luettelo annetuista asiakirjoista, tieto asiamiehestä ja täydennyskehotuksesta sekä muu näihin verrattava tieto asian käsittelystä.

Asiakirjavihkoon liitetään toimituskirjana annettua todistusta vastaava tuloste taikka jäljennös erillisestä päätöksestä samoin kuin tieto lainhuudatusasian käsittelyn yhteydessä tehdystä leimaveron määräämistä koskevasta ratkaisusta.

Hakemuksen perusteena olevasta saantokirjasta, velkakirjasta tai muusta asiakirjasta, jonka hakija haluaa takaisin, otetaan jäljennös asiakirjavihkoon.

24 §

Asiakirjavihkot säilytetään vuosittain asianumerojärjestyksessä.

4 luku

Saantorekisterin tiedot ja sen pitäminen

25 §

Saantorekisteriin merkitään kiinteistönluovutuksista:

1) saanto, saantokirjan päiväys ja vastike;

2) luovutuksensaaja;

3) luovuttaja;

4) luovutetun määräosan suuruus, määräalan pinta-ala ja muut kohteen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot; sekä

5) esisopimus, saantoon liittyvä ehto samoin kuin muita saantorekisterin pitämisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Muuhun kuin luovutukseen perustuvista saannoista merkitään soveltuvin osin 1 momentissa mainitut tai niitä vastaavat tiedot.

26 §

Saantorekisteriä pitää kiinteistön sijaintipaikan kirjaamisviranomainen.

Tiedot kiinteistönluovutuksista merkitään rekisteriin kaupanvahvistaja-asetuksessa (1080/79)

tarkoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten perusteella. Maanmittauskonttorin on toimitettava tieto ilmoituksesta asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle tarkistettuaan luovutuksen kohdetta koskevat tiedot.

Muuhun kuin luovutukseen perustuvista saannoista tiedot merkitään pesänjakajan, pakkohuutokaupan pitäjän tai maanmittauskonttorin ilmoitusten nojalla.

27 §

Kun lainhuuto on annettu, kirjaamisviranomaisen on poistettava saantoa ja sitä edeltäneitä saantoja koskevat tiedot saantorekisteristä.

Kun määräalasta on muodostettu kiinteistö, merkinnät määräalan saannoista siirretään muodostetun kiinteistön kohdalle.

Jos merkinnän peruste ei ole enää voimassa, merkintä saannosta on tehty väärän kiinteistön kohdalle tai merkintä on muutoin virheellinen, kirjaamisviranomaisen on tehtävä tarpeelliset korjaukset merkintöihin.

28 §

Oikeusministeriö päättää, milloin kirjaamisviranomainen alkaa pitää saantorekisteriä. Oikeusministeriön on ilmoitettava päätöksestään maanmittauskonttorille tämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä varten.

5 luku

Toimituskirjat ja todistukset

29 §

Toimituskirjasta on käytävä ilmi asiassa annetun ratkaisun sisältö, asian ratkaissut kirjaamisviranomainen sekä ratkaisun tekijän nimi.

Silloin kun toimituskirjana annetaan erillinen päätös, sen on sisällettävä myös ratkaisun perustelut ja sovelletut lainkohdat. Erillinen päätös vahvistetaan ratkaisijan allekirjoituksella.

30 §

Lainhuutotodistuksesta on käytävä ilmi tiedot kiinteistöön viimeksi annetusta lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta.

Jos kiinteistöön ei ole annettu lainhuutoa, todistuksesta on käytävä ilmi tämä seikka ja lisäksi tieto viimeksi myönnetystä lainhuudosta siihen kiinteistöön, josta kyseinen kiinteistö on muodostettu.

Jos lainhuuto on annettu kiinteistön määräosaan, lainhuutotodistuksesta on käytävä ilmi myös tiedot kiinteistön muuhun osaan annetusta lainhuudosta.

31 §

Rasitustodistuksesta on käytävä ilmi kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen (36/55) 5§:n 1 momentin 2-8 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa mainitut tiedot.

Jos kiinteistöön ei kohdistu voimassa olevia rasituksia, tämän on käytävä ilmi rasitustodistuksesta.

Rasitustodistus annetaan yhdestä kiinteistöstä taikka tontinvuokraoikeudesta tai muusta käyttöoikeudesta.

32 §

Saantorekisteritodistuksesta on käytävä ilmi kaikki saantorekisterissä olevat tiedot kyseisen kiinteistön tai määräalan saannoista.

33 §

Kirjaamistodistuksesta on käytävä ilmi kyseisen kiinteistön:

1) yksilöintiä ja muodostamista koskevat tiedot

2) lainhuutotiedot 30§:n mukaisesti;

3) kiinnityksiä ja muita rasituksia koskevat tiedot 31§:n mukaisesti; sekä

4) saantoja koskevat tiedot 32§:n mukaisesti.

34 §

Kaikilla kirjaamisviranomaisilla on oikeus antaa 30-33§:ssä tarkoitettuja todistuksia kiinteistön sijaintipaikasta riippumatta. Sama koskee maanmittauskonttoria ja -toimistoa, jolla on välitön yhteys lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä saantorekisteriin.

Oikeusministeriö voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuja todistuksia saa antaa myös muu sellainen viranomainen, jolla on välitön yhteys mainittuihin rekistereihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista perittävistä maksuista säädetään yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (290/87).

35 §

Edellä 29-33§:ssä tarkoitetut toimituskirjat ja todistukset kirjoitetaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisina.

36 §

Kirjaamisviranomainen voi antaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä muitakin kuin sisällöltään vahvistettuja todistuksia.

6 luku

Oikeusministeriön tehtävät

37 §

Kiinteistön siirtyessä kunnallisen jaotuksen tai alioikeuspiirijaon muutoksen takia toisen kirjaamisviranomaisen toimialueelle oikeusministeriö huolehtii tarvittavista toimista rekisterinpidon siirtämiseksi.

38 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterilain 17§:ssä tarkoitettuja oikeusministeriön huolehdittavia tehtäviä ovat:

1) lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 15§:ssä tarkoitettujen luetteloiden valmistaminen ja lähettäminen nähtäville pantavaksi kuntien ilmoitustauluille;

2) verotuslain 44§:n 4 momentissa tarkoitettujen luetteloiden tekeminen ja lähettäminen verotoimistoille;

3) väestökirja-asetuksen 24§:ssä tarkoitettujen ilmoitusten toimittaminen rekisteritoimistoille;

4) tilastokeskuksesta annetun lain (796/70) 3§:ssä tarkoitettujen perustietojen välittäminen tilastokeskukselle.

7 luku

Täydentäviä säännöksiä rekisteriin tehtävistä merkinnöistä

39 §

Oikeusministeriö voi päättää, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä perustettaessa jätetään saantomiestä, saannon laatua, saantopäivää ja vastiketta koskevat perustiedot siirtämättä.

40 §

Oikeusministeriö voi päättää, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin otetaan lainhuuto-, kiinnitys- ja tontinvuokrasopimusrekistereistä siirrettävien tietojen lisäksi:

1) lainhuudon saajan ja muun kiinteistöön kohdistuvan oikeuden haltijan henkilötunnus tai oikeushenkilöstä käytettävä erityinen tunnus;

2) voimassa olevia oikeuksia koskevat tiedot, jotka sisältyvät torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä maaliskuuta 1909 annetun asetuksen 10§:ssä, tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain (47/21) 22§:ssä ja tontinvuokrasopimusten rekisteröimisestä annetun lain (76/39) 2§:ssä mainittuihin rekistereihin; sekä

3) metsän rauhoittamista ja hakkuukieltoa koskevat yksityismetsälain (412/67) 11§:ssä tarkoitettuihin luetteloihin sisältyvät tiedot.

Oikeusministeriö voi määrätä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin 2 luvussa mainittujen tietojen lisäksi merkittäväksi myös muita kirjaamisasioiden käsittelyssä tarpeellisia tietoja.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

41 §

Kun lainhuudon tai kiinnityksen mitättömäksi julistamista tai oikaisemista taikka kiinteistön omistusoikeutta koskeva asia on tullut vireille, tuomioistuimen on ilmoitettava siitä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös tuomioistuimen ratkaisusta ja siitä, onko se saanut lainvoiman.

42 §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen toimeenpanosta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

43 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.