305/1988

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1988

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 92§:n 4 momentti ja 100 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 92§:n 4 momentti 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa laissa (608/80) ja 100 a§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla (620/78), sekä

lisätään 55§:ään, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (963/86), uusi 2 momentti sekä lakiin siitä 28 päivänä lokakuuta 1983 annetulla lailla (808/83) kumotun 9 luvun sijaan uusi 9 luku seuraavasti:

55 §

Arvopapereiden luovutuksista, jotka perustuvat vakioituihin johdannaissopimuksiin ja tapahtuvat vakioitujen johdannaissopimusten kaupan selvittelytoiminnan harjoittajan välityksellä, on leimavero kuitenkin suoritettava 9 luvun säännösten mukaisesti.

9 luku

Vakioidut johdannaissopimukset

58 §

Vakioiduilla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan vakioituja optioita ja termiinejä, jotka koskevat 54§:ssä tarkoitettuja arvopapereita tai tällaisten arvopapereiden hinnan kehitystä kuvaavan tunnusluvun perusteella laskettavaa suoritusta.

59 §

Vakioitujen johdannaissopimusten kaupan selvittelytoiminnan harjoittaja on velvollinen suorittamaan johdannaistoimista leimaveroa.

60 §

Leimaveronalaisia ovat vakioitujen johdannaissopimusten seuraavat johdannaistoimet:

1) option asettaminen;

2) option kohteena olevien arvopapereiden lunastaminen;

3) option nettoarvon hyvittäminen sulkemisen tai vastaavan menettelyn yhteydessä;

4) termiinin nettoarvon hyvittäminen sen erääntyessä tai vastaavan menettelyn yhteydessä; sekä

5) termiinin kohteena olevien arvopapereiden luovuttaminen ostajalle.

Leimaveronalaisia eivät kuitenkaan ole markkinatakaajan kanssa tehdyt 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut johdannaistoimet,

1) jos markkinatakaaja on sitoutunut antamaan kyseisistä johdannaissopimuksista jatkuvasti osto- ja myyntitarjoukset; ja

2) jos johdannaistoimi on kirjattu selvittelytoiminnan harjoittajan pitämälle erityiselle markkinatakaajatilille, johon ei saa kirjata markkinatakaajan muussa ominaisuudessa tekemiä johdannaistoimia; ja

3) jos markkinatakaajalle johdannaistoimista syntyneet vastuut on suljettu saman päivän aikana.

61 §

Leimaveroa on suoritettava 1 prosentti preemiosta, lunastushinnasta, arvopapereiden myyntihinnasta tai hyvitetystä nettoarvosta, joihin ei lueta selvittelytoiminnan harjoittajan kantamia maksuja ja välityspalkkioita.

62 §

Selvittelytoiminnan harjoittajan on johdannaistoimiensa perusteella laadittava kuukausittain johdannaisvaihtoaan osoittava laskelma ja suoritettava leimavero lääninverovirastolle viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

Jos säädettyä leimaveroa ei ole suoritettu 1 momentissa säädetyssä ajassa, lääninverovirasto maksuunpanee veron veronlisäyksineen.

92 §

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin, että 62§:n 2 momentissa, 81§:n 1 momentissa, 87§:n 3 momentissa ja 94-98§:ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.

100 a §

Jos veroa ei ole suoritettu 62§:ssä, 84§:ssä tai 87§:ssä säädetyssä ajassa, suorittamatta jääneelle verolle on maksettava veronlisäystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jolloin vero olisi tullut viimeistään maksaa, maksupäivään tai jos vero on maksuunpantu, eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1988.

Hallituksen esitys 14/88
Valtiovarainvaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 20/88

Helsingissä 8 päivänä huhutikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.