300/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun lain (677/82) 14§ ja 18§:n 1 kohta,

muutetaan 4§, 5§:n otsikko ja johdantolause, 6§, 7§:n 3 momentti, 8§:n 1 kohta, 10§:n 1-3 momentti, 11 ja 15§, 17§:n 4, 10, 12 ja 13 kohta ja 26§:n 1 momentti,

näistä 17 §:n 12 ja 13 kohta sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa laissa (297/86), sekä

lisätään 17§:ään uusi 14 kohta, 23§:ään uusi 2 ja 3 momentti ja 31§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2luku

Suunnittelu

4 §
Valtakunnallinen suunnitelma

Valtioneuvoston on kalenterivuosittain hallituksen tulo- ja menoarvioesityksen antamisen yhteydessä hyväksyttävä valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä hyväksymisvuotta seuraavan viiden kalenterivuoden aikana (valtakunnallinen suunnitelma).

5 §
Valtakunnallisen suunnitelman sisältö

Valtakunnallinen suunnitelma sisältää:


6 §
Valtakunnallisen suunnitelman laadinta

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa ja esittelee valtakunnallisen suunnitelman.

Valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta huolehtivat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö kukin hallinnonalallaan alaistensa keskusvirastojen esityksestä. Lääninhallitukset avustavat ministeriöitä ja keskusvirastoja valtakunnallisen suunnitelman valmistelussa.

Maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen on viimeistään huhtikuun 30 päivänä toimitettava valtakunnallista suunnitelmaa koskeva esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle.

7 §
Toteuttamissuunnitelma

Toteuttamissuunnitelman on perustuttava sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin kunnan tai kuntainliiton toimialalla sekä sopeuduttava valtakunnalliseen suunnitelmaan.

8 §
Toteuttamissuunnitelman sisältö

Toteuttamissuunnitelmassa on oltava:

1) selvitys kunnassa tai kuntainliitossa tarpeellisista uusista järjestelyistä valtakunnallisessa suunnitelmassa annettujen yleisten tavoitteiden toteuttamiseksi;


10 §
Toteuttamissuunnitelman vahvistaminen

Lääninhallituksen on viimeistään helmikuun 28 päivänä vahvistettava toteuttamissuunnitelma ensimmäisen kalenterivuoden osalta ja annettava tarvittaessa ohjeita sen kehittämiseksi myöhempien vuosien osalta. Samalla lääninhallituksen on annettava ennakkoratkaisu toteuttamissuunnitelmassa hyväksyttävistä henkilöstön ja muiden voimavarojen muutoksista toisena kalenterivuonna. Ennakkoratkaisua on sitovana noudatettava vahvistettaessa seuraavaa toteuttamissuunnitelmaa, jollei siitä tai sen perusteena olevasta valtakunnallisesta suunnitelmasta muuta johdu.

Toteuttamissuunnitelma on vahvistettava muuttamatta. Siihen voidaan kuitenkin tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Toteuttamissuunnitelma on kuitenkin jätettävä vahvistamatta siltä osin, kuin se on lain, asetuksen, voimassa olevan valtakunnallisen suunnitelman tai sen perusteella annettujen ohjeiden vastainen ja siltä osin, kuin siihen sisältyy sellaisia hankkeita, toiminnan muuttamista tarkoittavia järjestelyjä sekä henkilökunnan määrässä tapahtuvia muutoksia, joiden toteuttaminen ei ole mahdollista ottaen huomioon valtakunnallisessa suunnitelmassa osoitetut voimavarat sekä läänin muiden kuntien ja kuntainliittojen tarpeet.

Jos kunta tai kuntainliitto ei tyydy lääninhallituksen päätökseen siltä osin, kuin toteuttamissuunnitelma on jätetty vahvistamatta, kunta tai kuntainliitto voi kolmen kuukauden kuluessa lääninhallituksen päätöksestä tiedon saatuaan vaatia kirjallisesti lääninhallitusta oikaisemaan päätöstään. Kunta tai kuntainliitto voi vastaavasti kuukauden kuluessa oikaisuvaatimuksen perusteella annetusta lääninhallituksen päätöksestä tiedon saatuaan vaatia lääninhallitusta alistamaan päätöksensä valtioneuvoston lopullisesti ratkaistavaksi. Lääninhallituksen on toimitettava alistus, päätöksensä ja lausuntonsa viipymättä valtioneuvostolle.


11 §
Toteuttamissuunnitelman muuttaminen

Jos olosuhteet toteuttamissuunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat muuttuneet, voidaan toteuttamissuunnitelma muuttaa. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava 7, 9 ja 10§:ssä säädettyä menettelyä.

15 §
Sopimus

Keskusviraston tai, jos sitä ei ole, ministeriön ja 13§:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisen palvelujen tuottajan välillä tehdään sopimus kuntien ja kuntainliittojen hankkimista palveluista suoritettavista korvauksista. Keskusviraston tai ministeriön on neuvoteltava ennen sopimuksen tekemistä asianomaisten kunnallisten keskusjärjestöjen kanssa.

17 §
Poikkeukset valtionosuuslaista

Valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:


4) valtionosuuslain 5§:n 6 ja 8 kohdassa säädettyjä rajoituksia ei sovelleta;


10) kaikkiin kustannuksiin suoritetaan valtionosuuden ennakkoa valtionosuuslain 5 luvun säännöksistä poiketen vahvistettuun toteuttamissuunitelmaan sisältyvän arvion mukaan noudattaen, mitä määräajoista on valtionosuuslain 18§:n 1 momentissa säädetty, kuitenkin siten, että kuukausittain suoritettavaa ennakkoa korotetaan tai alennetaan sitä keskimääräistä muutosta vastaavasti, millä kustannukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon osalta keskimäärin muuttuneet arvion perusteena olevasta tasosta. Sen lisäksi ennakkoa korotetaan tai alennetaan, jos sen perusteena olevat kustannukset kunnassa tai kuntainliitossa ovat merkittävästi muuttuneet;


12) valtionosuuslain 21 a§:n säännöstä valtionosuuden ennakon tai loppuerän suorittamisen keskeyttämisestä ei sovelleta;

13) valtioneuvosto voi kunnan tai kuntainliiton hakemuksesta päättää, että 5§:n 3 kohdassa tarkoitetun, valtakunnalliseen suunnitelmaan sisältyvän hankkeen toteuttamisohjelma voidaan hyväksyä siten, että hankkeen toteuttamiseen saadaan ryhtyä ennen valtakunnalliseen suunnitelmaan merkittyä hankkeen aloittamisvuotta. Tällöin valtionosuuden suorittamista koskeva päätös tehdään ja hankkeesta aiheutuva perustamis- ja käyttökustannusten valtionosuus suoritetaan vasta, kun kustannukset on sisällytetty johonkin valtioneuvoston myöhemmin hyväksymään valtakunnalliseen suunnitelmaan ja valtionosuus valtion tulo- ja menoarvioon; sekä

14) valtionosuuslain 24§:n säännöstä ei sovelleta vahvistetun toteuttamissuunnitelman mukaiseen laitoksen luovutukseen tai toiminnan lopettamiseen taikka muuttamiseen edellyttäen, että laitosta edelleen käytetään vahvistetun toteuttamissuunnitelman mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

23 §
Työnantajan eläkekustannusosuus

Tämän lain mukainen eläkekustannusosuus sekä sille suorituksen viivästymisen ajalta laskettu 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Jos työnantajana on yhteisö tai yhtymä, jonka velvoitteista osakas tai yhtiömies vastaa niin kuin omasta velastaan, voidaan tämän lain mukainen eläkekustannusosuus sekä sille viivästyksen ajalta laskettu korko ulosottaa osakkaalta tai yhtiömieheltä niin kuin 2 momentissa on säädetty.

26 §
Ohjeet

Ministeriö ja keskusvirasto antavat, sen mukaan kuin valtakunnallisessa suunnitelmassa erikseen määrätään, tarkempia ohjeita valtakunnalliseen suunnitelmaan sisällytettävien ohjeiden soveltamisesta.


31 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 3 momentissa tarkoitetun valtionavustuksen palautusvelvollisuus lakkaa viiden vuoden kuluttua siitä, kun valtionavustus on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan tämän lain mukaisina kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1988 vuosia 1989-1993 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa. Aikaisempien vuosien suunnitelmia vahvistettaessa tai muutettaessa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 43/87
Talousvaliok. miet. 1 /88
Suuren valiok. miet. 9/88

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.