247/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1957 annetun valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (416/57) 30, 31 ja 32§,

niistä 30§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä maaliskuuta 1972 annetulla asetuksella (193/72), ja

muutetaan 11§:n 1 momentti, 15§, 18§:n 1 momentti, 19 ja 21-27§,

sellaisina kuin niistä ovat, 11§:n 1 momentti mainitussa 3 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa asetuksessa, 15§, 18§:n 1 momentti, 23 ja 25§ 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (236/78), 19, 21 ja 27§ 9 päivänä helmikuuta 1973 annetussa asetuksessa (108/73), 22§ muutettuna kahdella viimeksi mainitulla asetuksella sekä 24§ 2 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa asetuksessa (251/67), näin kuuluviksi:

11 §

Ennen kuin kanneviskaalin virka hovioikeudessa ja poliisitarkastajan virka lääninhallituksessa täytetään, on oikeuskanslerin annettava lausuntonsa hakijoista.


15 §

Oikeuskansleri voi ottaa itselleen ja myöntää apulaisoikeuskanslerille virkavapautta enintään 14 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää heille tasavallan presidentti.

18 §

Oikeuskanslerinvirastossa voi olla kansliapäällikön, neuvottelevan virkamiehen, esittelijäneuvoksen, vanhemman ja nuoremman oikeuskanslerinsihteerin, esittelijän, koulutussihteerin, osastosihteerin, toimistosihteerin, kanslistin, konekirjoittajan, virastomestarin, vahtimestarin ja apulaisvahtimestarin virkoja. Lisäksi oikeuskanslerinvirastossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


19 §

Kansliapäällikön, neuvottelevan virkamiehen, esittelijäneuvoksen ja oikeuskanslerinsihteerin nimittää tasavallan presidentti oikeuskanslerin esityksestä. Kansliapäällikön, neuvottelevan virkamiehen ja esittelijäneuvoksen virat täytetään haettavaksi julistamatta.

Muut vakinaiset ja tilapäiset virkamiehet nimittää tai ottaa oikeuskansleri.

Työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa kansliapäällikkö.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat, lukuun ottamatta koulutussihteerin ja osastosihteerin virkoja, voidaan täyttää haettavaksi julistamatta.

21 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1)kansliapäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys valtion hallintoon ja kokemusta tuomarin tehtävissä;

2)neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys valtion hallintoon ja perehtyneisyyttä tuomarin tehtäviin;

3)esittelijäneuvoksen sekä vanhemman ja nuoremman oikeuskanslerinsihteerin virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintotoimiin;

4)esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

5)koulutussihteerin virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto;

6)osastosihteerin virkaan varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto; sekä

7)muihin virkoihin, jollei muuta ole erikseen säädetty tai määrätty, viran hoitamiseen tarvittava kyky ja taito.

Virkoihin tuottavat edelleen kelpoisuuden ne aikaisemmat tutkinnot, jotka vastaavat virkaan tämän asetuksen mukaan vaadittavia tutkintoja.

22 §

Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu:

1)johtaa ja valvoa oikeuskanslerinviraston sisäistä toimintaa ja järjestystä sekä päättää oikeuskanslerinviraston sisäistä toimintaa varten käytettävissä olevista varoista; ja

2)huolehtia 12§:ssä mainitun kertomuksen valmistamisesta, valmistella ja esitellä oikeuskanslerinviraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulo- ja menoarvioehdotusta, työjärjestystä, virkojen täyttämistä ja hoitamista, virkavapauden myöntämistä ja virkasuhteen päättymistä koskevat asiat sekä ne muut asiat, jotka oikeuskansleri niiden laadun vuoksi antaa hänen käsiteltäväkseen, sekä ratkaista oikeuskanslerinviraston virkamiesten ikälisää ja määrävuosikorotusta sekä kustannusten korvausta koskevat asiat.

Kansliapäällikön tulee myös osallistua valtioneuvoston toiminnan valvomisesta aiheutuviin tehtäviin ja oikeuskanslerin annettavien lausuntojen valmisteluun ja esittelemiseen sen mukaan kuin oikeuskansleri määrää.

Kansliapäällikön ollessa estyneenä virkaansa toimittamasta hoitaa hänen tehtäviään oikeuskanslerin määräämä neuvotteleva virkamies tai esittelijäneuvos.

23 §

Neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on valmistella ja esitellä oikeuskanslerin annettavia lausuntoja ja osallistua valtioneuvoston toiminnan valvontatehtäviin sekä huolehtia muista hänelle erikseen määrätyistä tehtävistä.

Osastopäällikkönä toimivan esittelijäneuvoksen tehtävänä on johtaa ja kehittää osaston toimintaa ja valvoa, että osastolle kuuluvat asiat käsitellään huolellisesti, joutuisasti ja tehokkaasti ja että osaston virkamiehet saavat tarpeellista ohjausta tehtävissään, sekä valmistella ja esitellä tärkeimmät osastolle kuuluvat asiat ja päättää tietojen ja selvitysten hankkimisesta vireillä olevissa asioissa, jollei asian laadusta johdu, että oikeuskanslerin on siitä päätettävä.

Yleisen osaston osastopäällikön tulee lisäksi osallistua valtioneuvoston toiminnan valvomisesta aiheutuviin tehtäviin sen mukaan kuin oikeuskansleri määrää.

Syyttäjäosaston osastopäällikön tehtävänä on lisäksi valmistella ja esitellä syyttäjän virkojen täyttämistä ja virkasuhteen päättymistä sekä syyttäjien viranhoitoa ja virkavapauden myöntämistä koskevat asiat, huolehtia syyttäjien toiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta sekä vahvistaa syyttäjäntoiminnassa käytettävien lomakkeiden ja asiakirjojen kaavat.

Esittelijäneuvosten tulee valmistella ja esitellä oikeuskanslerinvirastoon tulleita ja siellä vireille pantuja, erityisesti osastonsa tärkeimpiä asioita sekä hoitaa muut heille erikseen määrätyt tehtävät.

24 §

Oikeuskanslerinsihteerien ja esittelijöiden tulee valmistella ja esitellä heidän käsiteltävikseen määrätyt asiat sekä lisäksi suorittaa muut oikeuskanslerin heille määräämät tehtävät.

25 §

Koulutussihteerin ja osastosihteerin sekä muun henkilökunnan tehtävistä annetaan tarvittavat määräykset viraston työjärjestyksessä.

26 §

Työjärjestyksen oikeuskanslerinvirastolle sekä tarkemmat määräykset virkamiesten tehtävistä antaa oikeuskansleri.

27 §

Oikeuskanslerinviraston esittelijöille myöntää virkavapautta oikeuskansleri. Virkavapauden myöntämisestä kansliapäällikölle, neuvottelevalle virkamiehelle, esittelijäneuvokselle ja oikeuskanslerinsihteerille yhtä vuotta pidemmäksi ajaksi on kuitenkin voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on tasavallan presidentin nimitettävistä virkamiehistä säädetty.

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta enintään kolmen kuukauden ajaksi kansliapäällikkö ja tätä pidemmäksi ajaksi oikeuskansleri.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maalis>kuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.