227/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 21 ja 22§ sekä 34§:n 1 momentti,

muutetaan 6§:n 9 ja 10 kohta, 7§, 10§:n 1 momentti, 11, 12 ja 15-17§,

sellaisina kuin niistä ovat 7§ muutettuna 11 päivänä marraskuuta 1983 ja 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetuilla asetuksilla (841/83 ja 435/87), 10§:n 1 momentti ja 15§ 15 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (181/85), 11§ osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla asetuksella, 12§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 9 päivänä helmikuuta 1979 annetulla asetuksella (155/79) ja 16§ osittain muutettuna mainitulla 11 päivänä marraskuuta 1983 annetulla asetuksella sekä

lisätään asetuksen 6§:ään uudet 11-13 kohdat seuraavasti:

6 §

Täysistunnossa ratkaistaan lisäksi asiat, jotka koskevat:


9) liikevaihtovero-oikeuden jäsenen nimittämistä;

10) liikevaihtovero-oikeuden työjärjestystä;

11) vesiylioikeuden ja vesioikeuden työjärjestystä;

12) korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen pidättämistä virantoimituksesta; sekä

13) eron myöntämistä korkeimman hallinto-oikeuden jäsenelle valtion virkamieslain 69§:ssä tarkoitetussa tapauksessa.

7 §

Kansliaistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) hallinnollisen sihteerin, sihteerin ja kirjastonhoitajan viran täyttämistä sekä tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön ottamista vastaaviin tehtäviin;

2) esittelymääräystä;

3) virkavapautta, palvelussuhteen muuta keskeytystä, sijaisen määräämistä sekä avoinna olevan viran hoitamista, jollei asian ratkaiseminen kuulu presidentille tai kansliapäällikölle;

4) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) mukaan viranomaisen ratkaistavia hakemuksia;

5) virkamiehen irtisanomista; sekä

6) kurinpitorangaistuksen määräämistä virkamiehelle.

10 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on presidentin, hallintoneuvoksen, kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallintosihteerin, hallinnollisen sihteerin, sihteerin, kirjastonhoitajan, kirjaajan, lähettäjän, osastosihteerin, apulaiskirjaajan, toimistosihteerin, ylivahtimestarin, vanhemman vahtimestarin, konekirjoittajan, vahtimestarin ja puhelunvälittäjän virkoja.


11 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa voi myös olla tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

12 §

Presidentin ja jäsenen kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen. Kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen sekä vanhemman ja nuoremman hallintosihteerin virkaan on kelpoisuusvaatimuksena oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintoon. Hallinnollisen sihteerin virkaan on kelpoisuusvaatimuksena oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Sihteerin virkaan on kelpoisuusvaatimuksena virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kirjastonhoitajan virkaan on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tai sitä vastaava tutkinto tai koulutus. Kirjaajan, lähettäjän ja osastosihteerin virkaan on kelpoisuusvaatimuksena varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Muulta virkamieheltä ja työsopimussuhteessa olevalta henkilöltä vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran tai tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

15 §

Presidentin, hallintoneuvoksen ja kansliapäällikön virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta. Muuta vakinaisen esittelijän virkaa kuin kansliapäällikön virkaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vakinaisen esittelijän nimittää tasavallan presidentti korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä.

16 §

Presidentti nimittää kirjaajan, lähettäjän, osastosihteerin ja apulaiskirjaajan sekä ottaa tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön vastaavaan tehtävään.

Kansliapäällikkö täyttää muut vakinaiset virat sekä ottaa tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteessa olevat henkilöt, jollei se kuulu kansliaistunnolle tai presidentille.

17 §

Työsopimussuhteessa olevan henkilön irtisanomisesta ja palvelussuhteen katkaisemisesta irtisanomisaikaa noudattamatta päätetään samassa järjestyksessä kuin vastaavaan tehtävään nimitetään tai otetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1988.

Henkilö, joka valtion virkamieslain (755/86) voimaan tullessa oli osastosihteerin ylimääräisen toimen haltija, on kelpoinen osastosihteerin virkaan sen estämättä, mitä 12§:ssä on säädetty.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.