73/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (108/87) 40§,

muutetaan 2§, 4§:n 9 kohta, 7§:n 13 kohta, 9§:n 2 kohta, 12-15§, 25§:n 1 kohta, 29§, 33§:n 8 ja 9 kohta, 35§:n 1-5 kohta ja 36§,

näistä 4§:n 9 kohta ja 7§:n 13 kohta sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa (731/87), sekä

lisätään 33§:ään uusi 10 kohta seuraavasti:

2 §

Ministeriön alaisia ovat:

1) työsuojeluhallitus;

2) sosiaalihallitus;

3) lääkintöhallitus;

4) tapaturmavirasto;

5) kansanterveyslaitos; sekä

6) säteilyturvakeskus.

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


9) työriitojen siirtämistä, viran- ja toimenhaltijoiden neuvotteluoikeutta, työriitojen piirisovittelijoita, tilapäisiä sovittelijoita ja sovittelulautakuntia niiltä osin kuin asiat eivät kuulu valtakunnansovittelijain toimistolle;


7 §

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


13) eläketurvakeskusta, Avustuskassojen Yhdistystä, liikennevakuutusyhdistystä, potilasvakuutusyhdistystä, työttömyyskassojen keskuskassaa, työttömyyskassojen tukirahastoa ja erorahastoa sekä vakuutusyhdistystarkastusta;


9 §

Terveydenhuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) lääkintöhallitusta, kansanterveyslaitosta ja muuta terveydenhuollon hallintoa sekä terveydenhuollon muita toimintayksikköjä;


12 §

Ministeriössä on sopimuspalkkainen kansliapäällikkö, hallinto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, jolla on hallitusneuvoksen arvonimi, työosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, vakuutusosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi, sosiaalihuolto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, terveydenhuolto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, raittius- ja alkoholiosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, suunnitteluosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, sopimuspalkkaisia apulaisosastopäälliköitä, sopimuspalkkaisia valtakunnansovittelijoita, sopimuspalkkainen tasa-arvovaltuutettu, hallitusneuvoksia toimistopäällikköinä, sopimuspalkkaisia ja muita toimistopäälliköitä, hallitusneuvoksia, sopimuspalkkaisia lainsäädäntöneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä.

Lisäksi ministeriössä voi olla sopimuspalkkaisia vakuutusylitarkastajia, sopimuspalkkaisia ja muita erikoistutkijoita, >sopimuspalkkaisia ja muita ylitarkastajia, >sopimuspalkkainen ylilääkäri, >sopimuspalkkainen ylimatemaatikko, >sopimuspalkkainen ulkomaalaiskuraattori, >taloussihteeri, >koulutuspäällikkö, >tiedotuspäällikkö, >kansainvälisten asiain sihteereitä, >sopimuspalkkaisia ja muita suunnittelijoita, >informaatikko, >suunnittelusihteereitä, >esittelijöitä, >matemaatikko, >sopimuspalkkaisia ja muita tutkijoita, >tarkastajia, >tiedotussihteeri, >sosiaaliavustajia, >kamreeri, >arkistonhoitaja, >kirjastonhoitaja, >kielenkääntäjiä, >notaareja, >apulaistarkastajia, >ministerin sihteereitä, >osastosihteereitä, >laskentasihteereitä, >kirjaaja, >ylivirastomestari, >pääkirjanpitäjä, >toimistosihteereitä, >virastomestareita, >vahtimestareita, >toimistovirkailijoita, >konekirjoittajia sekä >muita vakinaisia virkamiehiä.

Ministeriöön voidaan myös ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

13 §

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan:

1) kansliapäälliköltä hyvä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikkaan;

2) hallinto-osaston osastopäälliköltä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty, sekä hyvä perehtyneisyys julkishallintoon;

3) vakuutusosaston osastopäälliköltä riittävä matemaattinen koulutus ja perehtyneisyys vakuutusmatematiikkaan;

4) muulta osastopäälliköltä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan;

5) terveydenhuolto-osaston apulaisosastopäälliköltä ylempi terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto;

6) muulta apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyyttä asianomaisen osaston toimialaan;

7) hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty;

8) hallinto-osaston taloustoimiston toimistopäälliköltä perehtyneisyyttä taloussuunnitteluun sekä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;

9) hallinto-osaston kansainvälisten asiain toimiston toimistopäälliköltä perehtyneisyyttä kansainvälisiin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

10) lainsäädäntöneuvokselta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa;

11) vakuutusylitarkastajalta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä vakuutustoimintaan sekä lisäksi joko vakuutusmatematiikkaan tai laskentatoimeen ja tilintarkastukseen;

12) erikoistutkijalta ja tutkijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tutkimustoimintaan sekä yhdeltä erikoistutkijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

13) ylilääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri ja että hänellä on perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

14) ylitarkastajalta ja esittelijältä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

15) ylimatemaatikolta ja matemaatikolta filosofian kandidaatin tutkinto, joka on suoritettu matematiikan koulutusohjelman mukaan tai johon sisältyy korkein arvosana matematiikassa;

16) ulkomaalaiskuraattorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

17) taloussihteeriltä ja suunnittelusihteeriltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ennen kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/77) voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukainen ekonomin tutkinto sekä perehtyneisyyttä taloussuunnitteluun;

18) koulutuspäälliköltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä henkilöstökoulutukseen;

19) tiedotuspäälliköltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tiedotustoimintaan;

20) kansainvälisten asiain sihteeriltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

21) suunnittelijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä suunnittelutehtäviin;

22) informaatikolta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tietopalvelutoimintaan;

23) tiedotussihteeriltä soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisessa koulutuksessa suoritettu toimittajatutkinto sekä perehtyneisyyttä tiedotustoimintaan;

24) tarkastajalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai edellä 17 kohdassa tarkoitettu ekonomin tutkinto;

25) kamreerilta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;

26) arkistonhoitajalta soveltuva korkeakoulututkinto tai arkistotutkinto taikka siihen rinnastettava ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto sekä perehtyneisyyttä arkistotoimeen;

27) kielenkääntäjältä soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto;

28) kirjastonhoitajalta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä kirjastotoimeen;

29) notaarilta ja kirjaajalta soveltuva korkeakoulututkinto; sekä

30) apulaistarkastajalta, ministerin sihteeriltä ja osastosihteeriltä ylioppilastutkinto tai soveltuva ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto.

Valtakunnansovittelijain ja valtakunnansovittelijain toimiston muun henkilökunnan, tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimiston muun henkilökunnan sekä sosiaaliavustajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen.

Muilta vakinaisilta ja tilapäisiltä virkamiehiltä vaaditaan virkaan soveltuva koulutus.

14 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Valtakunnansovittelijain ja valtakunnansovittelijain toimiston muun henkilökunnan, tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimiston muun henkilökunnan sekä sosiaaliavustajan nimittämisestä tai ottamisesta on säädetty erikseen.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

15 §

Vahtimestarin, toimistovirkailijan ja muu niihin verrattava virka voidaan täyttää virkaa haettavaksi julistamatta.

25 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, valtioneuvoston ohjesäännön 35§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista, virkavapauden tai sitä vastaavan vapautuksen myöntämistä sekä virkaja työsopimussuhteen päättymistä koskevat asiat; sekä


29 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi:

1) laskentasihteerin, ylivirastomestarin, pääkirjanpitäjän, toimistosihteerin, virastomestarin, vahtimestarin, toimistovirkailijan, konekirjoittajan ja muun niihin verrattavan virkasuhteisen henkilökunnan nimittämistä tai ottamista, virkasuhteen päättymistä, virkavapauden myöntämistä sekä viran väliaikaisen hoitajan tai viransijaisen ottamista mainittuihin virkoihin koskevat asiat;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja virkamiehiä vastaavan työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista, vapautusta ja irtisanomista koskevat asiat;

3) asiat, jotka koskevat sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla; sekä

4) valtioneuvoston ohjesäännön 35§:n 1, 2, 7, 8 ja 9 kohdassa mainitut asiat.

33 §

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


8) vakuutuslaitosten ja eläkesäätiöiden valvontaan liittyvien määräysten ja ohjeiden antamista;

9) vakuutustilastoa; sekä

10) vakuutusyhdistyslain (1250/87) 12 luvun 9§:ssä tarkoitetun maksun perusteiden vahvistamista.

35 §

Vakuutusosaston yksityisvakuutustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestystä, avustuskassan ja eläkesäätiön sääntöjä sekä vakuutusyhdistystarkastuksen johtosääntöä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten valvontaa, tarkastusta, tilinpäätöstä, sulautumista, purkamista, vakuutuskannan luovutusta ja vastuun siirtämistä, vakuutusyhtiön yhtiömuodon muuttamista sekä vakuutusyhdistyksen muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi ja vakuutusyhdistyksen oikeutta harjoittaa muuta henkilövakuutusliikettä kuin henki- tai eläkevakuutusta;

3) vakuutusyhtiölain 4 luvun 3§:n 2 momentissa ja 5 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetun osakepääoman alentamisen hyväksymistä sekä vakuutusyhdistyslain 4 luvun 10§:n 2 momentissa tarkoitetun takuupääoman alentamisen hyväksymistä;

4) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja selvitysmiehen sekä vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan kelpoisuudesta annettavaa poikkeuslupaa sekä vakuutusyhdistystarkastuksen tarkastusjohtajan ja tarkastajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista;

5) vakuutusyhtiön ja avustuskassan katetta, vakuutusyhdistyksen antamalta rahalainalta vaadittavaa vakuutta sekä vakuutusyhdistysten yhteisvastuuta;


36 §

Terveydenhuolto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi luvan myöntämistä lääkkeiden teolliseen valmistamiseen ja lääkkeiden tukkukauppaan sekä lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (402/84) tarkoitetun varastointivelvollisen vapauttamista varastointivelvoitteesta koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1988. Asetuksen 2§ ja 9§:n 2 kohta tulevat voimaan kuitenkin 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Asetuksen 13§:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen ministeriön samannimiseen virkaan.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 8 päivää helmikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.