56/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Asetus harjoittelukouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 2§:n 2 momentti,

muutetaan 4§:n 3 momentti, 6§:n 3 momentti, 20§:n 1 momentin 16 kohta, 30§, 33§:n 1 momentti, 51§:n 3 momentti, 56§:n 1 momentin johdantokappale ja 4 momentti, 58 ja 59§ ja 60§:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 61 a§ seuraavasti:

4 §

Korkeakoulun hallintovirasto määrää myös, mitkä virkamiehet ja työsopimussuhteiset työntekijät kuuluvat harjoittelukoululain 5§:n 2 momentissa tarkoitettuun koulun muuhun henkilökuntaan.


6 §

Kutsu johtokunnan kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa voi johtokunta läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

20 §

Harjoittelukoulun rehtorin tehtävänä on:


16) tehdä opettajankoulutusyksikölle esitys viran nimen tai opetusalan muuttamisesta sekä haettavaksi julistamisen siirtämisestä;


30 §

Harjoittelukoululain 10§:ssä tarkoitetuista tunneista varataan tukiopetukseen perusopetusryhmää kohti viikossa vähintään yksi tunti ala-asteella, vähintään puoli tuntia yläasteella ja puoli tuntia lukiossa.

33 §

Harjoittelukoulussa, jossa annetaan harjoittelukoululain 3§:n 2 momentissa tarkoitettua esiopetusta erillisessä perusopetusryhmässä, opetussuunnitelmassa vahvistettuun perusopetusryhmän toimintaan saadaan käyttää enintään 25 tuntia viikossa.


51 §

Opetusnäytteiden antamisesta tehdään merkintä todistukseen, jonka näytteiden antaja on saanut opettajan kelpoisuuteen vaadittavista opinnoistaan ja jossa on näiden opintojen yhteydessä annettu opetustaidon arvosana. Opetusnäytteiden perusteella annettu opetustaidon arvosana merkitään todistukseen silloin, kun se on parempi kuin viimeksi todistukseen merkitty arvosana tai vähintään hyvin hyvä (4).

56 §

Harjoittelukoulun lehtorin virkaan vaaditaan:


Hakijalta, joka on harjoittelukoulun vakinainen rehtori tai lehtori, ei vaadita uutta opetustaidon arvosanaa, vaikka arvosanan antamisesta olisi kulunut yli kymmenen vuotta.

58 §

Harjoittelukoulun rehtorin ja lehtorin viran väliaikaiselta hoitajalta ja viransijaiselta vaaditaan kelpoisuus hoidettavaan virkaan.

Harjoittelukoulun tuntiopettajalta vaaditaan kelpoisuus tehtävää vastaavaan lehtorin virkaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jollei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää viranhoitajaa tai tuntiopettajaa, ja erityisestä syystä muulloinkin.

59 §

Harjoittelukoulun rehtorin ja lehtorin viran täyttämisestä on voimassa, mitä korkeakoulun lehtorin viran täyttämisestä on säädetty.

Harjoittelukoulun muiden virkojen täyttämisestä on voimassa, mitä korkeakoulun vastaavien virkojen täyttämisestä on säädetty.

60 §

Opettajankoulutusyksikkö voi myöntää lehtorin viran hakijalle enintään kahden kuukauden lisäajan 56§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetustaidon osoittamista varten. Kesä-, heinä- ja elokuuta ei lueta lisäaikaan. Lisäaikaa haetaan kirjallisesti viran hakuajan kuluessa.


61 a §

Harjoittelukoulun koulupsykologilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot tai arvosana laudatur psykologiassa sekä perehtyneisyys lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan psykologiseen työhön.

Harjoittelukoulun koulukuraattorilta vaaditaan sosiaalihuoltajan tutkinto taikka muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja tutkintoon sisältyvä tai erikseen hankittu riittävä sosiaalityön koulutus. Lisäksi virkaan vaaditaan perehtyneisyys lasten ja nuorten keskuudessa tehtävään sosiaalityöhön.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.