39/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 64§ ja

lisätään lakiin uusi 30 a, 56 a, 64 a, ja 65 b§ seuraavasti:

30 a §

Tämän lain mukaisia, 29§:n 1 momentissa ja 30§:n 1 momentissa tarkoitettujen vakuutuslaitosten yhteisiä asioita hoitaa näiden laitosten yhteiselin, jona toimii Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto r.y.

6 luku

Rangaistusmääräyksiä


56 a §

Jos joku luvatta ilmaisee, mitä hän tässä laissa säädettyä tehtävää täyttäessään on saanut tietää jonkun henkilön taloudellisesta asemasta tai terveydentilasta taikka vakuutuksenottajaa koskevasta liikesalaisuudesta, hänet on tuomittava tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon, jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Edellä 1 momentissa mainitusta rikoksesta virallisella syyttäjällä ei ole oikeutta nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä


64 §

Tämän lain 30 a§:ssä mainittu yhteiselin pitää tilastoa tässä laissa, ammattitautilaissa (638/67) ja valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetussa laissa (154/35) tarkoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä niistä maksetuista korvauksista.

Vakuutuslaitoksen on annettava yhteiselimelle 1 momentissa mainittua tilastoa varten tarvittavat tiedot. Näiden tulee sisältää tiedot työtapaturmista ja ammattitaudeista, niiden aiheuttamista vammoista ja sairauksista, kullekin korvauksensaajalle maksettavista korvauksista ja korvauksen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä samoin kuin vakuutuksenottajasta, tämän toimialasta, maksetuista palkoista ja vakuutusmaksuista.

Vakuutuslaitos antaa tarvittaessa 39§:n mukaisesta tapaturmailmoituksesta tilastoa varten tarpeelliset tiedot työsuojeluhallitukselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tietojen antamisesta yhteiselimelle ja työsuojeluhallitukselle.

64 a §

Vakuutuslaitos tai vakuutuslaitosten yhteiselin voi antaa työterveyslaitokselle tiedot työperäisten sairauksien rekisteriä varten.

65 b §

Tieteellistä tutkimusta varten vakuutuslaitos tai vakuutuslaitosten yhteiselin voi antaa hallussaan olevia vakuutus- ja korvausasiaa koskevia tietoja edellyttäen, ettei kysymyksessä ole 56 a§:n 1 momentissa tarkoitettu salassa pidettävä tieto. Sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin antaa luvan 56 a§:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen antamiseen tieteellistä tutkimusta varten, jos tietojen luovutus ja käyttö ei vaaranna niitä etuja, joiden turvaamiseksi salassapidosta on säädetty. Jollei luvasta muuta johdu, luvan saajan salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä 56 a §:n 1 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988.

Mitä 64§:n 2 momentissa on säädetty vakuutuslaitoksen velvollisuudesta antaa tilastoa varten tietoja, sovelletaan kuitenkin valtiokonttoriin 1 päivästä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 202/87
Sosiaalivaliok. miet. 29/87
Suuren valiok. miet. 171/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.