31/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan valtioneuvoston kansliasta 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (217/84) 1§:n 2 momentti, 2§:n 4 kohta ja 6§,

näistä 1§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1986 annetussa asetuksessa (26/86), sekä

muutetaan 3§:n 1 ja 2 kohta, 9-11§, 13§:n 2 kohta ja 19§:n johtolause sekä 3, 7 ja 10 kohta näin kuuluviksi:

3 §

Hallinnollinen toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) eduskunnan kokoontumista valtiopäiville, valtiopäivien päättämistä ja muita valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä,

2) tasavallan presidentin kansliaa,


9 §

Valtioneuvoston kansliassa on sopimuspalkkainen kansliapäällikön, yleisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen, yleisen osaston käännöstoimiston toimistopäällikön ja yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkönä toimivan vanhemman hallitussihteerin virka. Lisäksi kansliassa on vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, käännöstoimiston apulaistoimistopäällikön, erikoistutkijan, ylikielenkääntäjän, kielenkääntäjän, arkistonhoitajan, kamreerin, esittelysihteerin, ylikirjaajan, osastosihteerin, notaarin, kirjaajan, apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virastomestarin, vahtimestarin, nuoremman vahtimestarin, toimistosihteerin, lähettäjän, kirjanpitäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan sekä konekirjoittajan virkoja.

Valtioneuvoston kansliassa voi lisäksi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

10 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys julkishallintoon,

2) hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin virkoihin, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty,

3) käännöstoimiston toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön ja ylikielenkääntäjän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen,

4) kielenkääntäjän virkaan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai kieli-instituutissa suoritettu tutkinto sekä molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen,

5) arkistonhoitajan virkaan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto sekä valtionarkistossa suoritettu arkistotutkinto,

6) kamreerin virkaan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto ja perehtyneisyys kirjanpitoon ja valtion tililaitoksen tuntemus,

7) ylikirjaajan ja notaarin virkoihin varanotaarin tutkinto taikka muu yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto,

8) esittelysihteerin virkaan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto sekä

9) osastosihteerin ja kirjaajan virkoihin yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tahi muu virkaan soveltuva tutkinto. Pääministerin tai ministerin sihteerinä toimivalta osastosihteeriltä vaaditaan lisäksi riittävä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää ruotsin ja englannin kieltä.

11 §

Kansliapäällikön, hallitusneuvoksen, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

Pääministerin sihteerin ja muut pääministeriä avustavat virkamiehet ottaa pääministeri toimikaudekseen virkoja haettavaksi julistamatta.

Ministerien poliittiset sihteerit ottaa pääministeri asianomaisen valtioneuvoston jäsenen esityksestä tämän toimikauden ajaksi virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa valtioneuvoston kanslia.

13 §

Osastopäällikön tulee:


2) seurata osaston toimialalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi,


19 §

Osastopäällikkö ratkaisee, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä muuta johdu, jäljempänä mainitut valtioneuvoston kansliassa päätettävät asiat, jotka koskevat:


3) apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virasto- ja vahtimestareiden, toimistosihteerin, lähettäjän, kirjanpitäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan, konekirjoittajan ja muiden vastaavien virkamiesten sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista ja irtisanomista,


7) lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla myönnettävää virkavapautta,


10) kertaluonteisten palkkioiden vahvistamista,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.