3/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta

Valtiovarainministeriö on 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 6§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (892/85), päättänyt:

1 §

Jäljempänä mainitut tavarat ovat tasausverottomia edellyttäen, että ne käytetään teollisessa tuotantotoiminnassa ja että vastaavia tavaroita ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa:

1) seuraaviin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvat tavarat, joihin tullitariffin teollisuustulliluettelon mukaan voidaan soveltaa t-tullietua:

18.03
18.04
18.05
34.02.B.
35.03.B.
38.09.A.
39.20.B.III
39.20.C.
39.26.C.
48.05.60.00
   70.00
   80.00
52.08
52.09
52.10
52.11
52.12
54.03
54.07
54.08
55.09
55.12
55.13
55.14
55.15
55.16
56.03.B.
58.06
59.01
59.02
59.03
59.06
63.07
69.09
73.12
73.15
76.06
83.07
84.02.B.
84.04.B.
84.04.C.
84.07.C.
84.08.B.II
84.09.B.
84.13
84.75.B.
84.83.B.
85.01
85.04.B.
85.04.C.
85.11
85.12.B.
85.12.C.
85.16.C.
85.29
85.32.A.
87.08.B.
87.09.B.II
87.14.B.

2) tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvat sekä luettelossa erikseen mainitut tavarat.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun tavaran maahantuojan on tasausverottomuuden saamiseksi esitettävä tullauksen yhteydessä selvitys siitä, että tavara käytetään teollisessa tuotantotoiminnassa ja että vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun verottomuuden toteuttaa tullilaitos tavaraa tullattaessa. Jos 2§:ssä tarkoitettu selvitys esitetään myöhemmin, noudatetaan mitä tullinoikaisusta on tullilaissa (573/78) säädetty.

Tässä päätöksessä tarkoitetun menettelyn yleinen valvonta kuuluu tullihallitukselle.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1988 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 1988, mainitut päivät mukaan luettuina. Päätöstä sovelletaan tavaraan, joka 1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1988 luovutetaan tullivalvonnasta.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta 7 päivänä joulukuuta 1983 annettu valtiovarainministeriön päätös, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 6 päivänä helmikuuta 1985 ja 23 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla päätöksillä (134/85 ja 1019/86).

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

Liite

Valtiovarainministeriön päätöksen eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta 1§:n 2 kohdassa tarkoitettu luettelo

15.19.A.I:stä        Steariinihappo 
15.20:stä          Glyseroli
28.01:sta          Bromi
28.03
28.04:stä          Fosfori
               Pii
28.06:sta          Kloorivety (kaasuna)
28.10
28.11:sta          Arseenitrioksidi, arseenipentoksidi
               ja arseenihapot
28.12:sta          Fosforipentakloridi, fosforitriklori-
               di ja fosforioksikloridi
28.15.B:stä         Kaliumhydroksidi
28.16
28.18
28.19
28.20
28.21
28.24
28.25:stä          Elohopeaoksidit
               Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä
               niiden epäorgaaniset suolat
               Muut kuin tinaoksidit
28.27:stä          Ammoniumkloridi
               Sinkkikloridi
               Kuparioksikloridi ja natriumjodidi
               ja kaliumjodidi
28.28:sta          Natriumkloriitti
28.30
28.31
28.32:sta          Natriumtiosulfaatti
28.33:sta          Natriumvetysulfaatti ja natriumpy-
               rosulfaatti
               Bariumsulfaatti
               Kromisulfaatti
               Mangaanisulfaatti
               Muut sulfaatit kuin ferrisulfaatti;
               persulfaatit
28.34
28.35
28.36
28.37:stä          Natriumferrosyanidi
28.38:sta          Kaliumtiosyanaatti
28.40
28.41
28.42:sta          Muut kuin natriumaluminiumsilikaatti,
               arseniitit ja arsenaatit
28.43
28.44
28.49
28.50:stä          Muut kuin natriumboorihydridiliuos
28.51:stä          Natriumsyanamidi
29.02:sta          Tolueeni
               Ksyleenit
               Styreeni
               Divinyylibentseenit ja adamantaani
29.03.B.           Muut
29.04
29.05:stä          Metanoli
               Propanolit
               Butanolit
               Oktanolit
               Moniarvoiset alkoholit
               Halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nit-
               rosojohdannaiset
29.07:stä          Muut kuin fenoli
29.09.B.           Muut
29.10
29.11
29.12:sta          Isobutyraldehydi
29.15.B:stä         Muurahaishapon suolat ja esterit
               Etikkahapon suolat
   A:sta         Etyyliasetaatti
               Butyyliasetaatti
   B:tä          Vinyyliasetaatti ja muut etikkahapon
               esterit
   A:sta         Etikkahappoanhydridi
   B:stä         Mannitolin ja sorbitolin esterit
               Tyydytettyjen asyklisten monokar-
               bonihappojen suolat ja esterit
29.16:sta          Metakryylihapon suolat ja esterit
               Mannitolin ja sorbitolin esterit
               Muut tyydyttämättömien asyklisten
               monokarbonihappojen suolat ja esterit
               Bensoehappo ja sen suolat
               Asetyylikloridi, fenyylietikkahappo,
               sykloheksaanipropionihappo,    
               dibentsoyyliperoksidi ja butyylipe-
               roksibentsoaatit
29.17:sta          Aksyliset polykarboksyylihapot, 
               niiden anhydridit, halogenidit, 
 	             peroksidit ja  
               peroksihapot sekä niiden johdannaiset
               Tereftaalihapon esterit
               Dibutyyliftalaatti
               Muut aromaattiset polykarboksyyliha-
               pot kuin ftaalihappo,       
               ftaalihappoanhydridi sekä dioktyy-
               liortoftalaatit
29.18
29.19
29.20:stä          Muut kuin typpihappoesterit, rikki-
               happoesterit, rikkihappoestereiden
               suolat ja halogeeni-, sulfo-, nitro-
               ja nitrosojohdannaiset sekä hiilihap-
               poesterit ja niiden suolat sekä 
               niiden halogeeni, sulfo-, nitro- ja 
               nitrosojohdannaiset, joista dietyy
               likarbonaatti on kuitenkin tasausve
               roton
29.21:stä          Muut kuin butyyliskopolamiinihydro-
               bromidi
29.22:sta          Muut kuin dietyyliaminoetyylibentsi-
               laatti, dimetyyliaminoetyylibentsi-
               laatti, metoklopramidi, metyyli
               difenhydramiinikloridi, normetadoni 
               ja tetraseminirautanatrium
29.23.B.           Muut
29.24
29.26
29.27
29.29:stä          Heksametyylifosforotriamidi ja 
              isosyanaatit
29.30:sta          Tiosemikarbatsidi, 2-merkaptoetanoli,
               dimetyylisulfoksidi ja tioglykolihap-
               po  
               ja dodekyylimerkaptaani
29.31:stä          Dimetyylidiklorsilaani ja trimetyyli-
               klorsilaani
29.32
29.33:sta          Laktaamit
               Melamiini ja muut yhdisteet, joiden
               rakenne sisältää fuusioimattoman  
               triatsiinirenkaan (myös hydratun)
               Maltoli ja isomaltoli
               Nukleiinihapot
29.34:stä
               Muut heterosykliset yhdisteet kuin
               dikloraalihydraattifenatsoni, dokse-
               piini, kloorimetsanoni, kloorisyklit-
               siini, ksantinolnikotinaatti, merkap-
               topuriini, metronidatsoli, morfo
               liinisalisylaatti, oksifenbutatsoni, 
               opipramoli, perfenatsiini, pyri
       	     dyylikarbinolitartraatti, pyrvinium
       	     pamoaatti, syklofosfamidi, tetra
       	     hydrosoliini, disopyramidi, sultonit 
      	     ja sultaamit
29.35:stä          Muut kuin sulfonklooriamidit (kloo-
               riaminit), asetyylisulfafuratsoli, 
               ftalyylisulfadiatsoli ja sulfametok-
               satsoli
29.36
29.37:stä          Insuliini
               Aivolisäkkeen etulohkon hormonit ja
               niiden kaltaiset hormonit
               Lisämunuaisten kuorihormonit
               Muut kuin dehydrometyylitestosteroni
29.38:sta          Muut kuin glykopyrroni ja glykyrre-
               tiinihappo
29.39:stä          Muut kuin desaspidiini, ergometriuma-
               leaatti ja ergotamiinitartraatti
29.41
31.02:sta          Ammoniumnitraatti
31.04:stä          Kaliumkloridi, K20-pitoisuus
               vähintään 58 %
31.05:stä          Diammoniumfosfaatti
32.01:stä          Kbratshouute
32.02
32.03
32.04
32.05
32.07
32.11
33.01:stä          Haihtuvat öljyt (myös terpeenittö-
               mät), nestemäiset tai jähmeät; 
               resinoidit
33.02:sta          Hajusteet teknokemiallisen teollisuu-
               den käyttöön
34.02.A:sta         Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet
               muun teollisuuden kuin tekstiili- ja 
               turkisnahkateollisuuden käyttöön
35.03.A:sta         Gelatiini ja gelatiinijohdannaiset:
               kalanrakkoselvikkeet
35.07
38.01
38.02:sta          Aktiivihiili
               Muut kuin eläinhiili, myös käytetty
38.06:sta          Hartsiesterit
38.09.B.
38.11
38.12
38.17
38.23:sta          Ioninvaihtimet, aerosolipakkauksissa
               käytettävät ponnekaasuseokset; 
               kaivos-, kaivannais- ja valimoteol
               lisuuden lisä- ja apuaineet; isosy
        	     anaattiseokset, myös liuottimia 
         	     sisältävät
39.01:stä          Jauhemaiset polyeteenit
               HD-polyeteeni, perusmassan tiheys
               vähintään 0,94
               Muut jauhemaiset polyeteenit
39.02:sta          Polypropeenit
39.03:sta          Polystyreenit, eivät kuitenkaan
               seuraavat:
               -tavalliset eli lasinkirkkaat polys-
               tyreenit (PS)
               -iskunkestävät polystyreenit (SB)
39.04:stä          Muut polyvinyylikloridit liuoksina,
               dispersioina ja tahnoina kuin metal-
               lilevyjen 
               pintakäsittelyssä käytettävät
               Vinyylikloridi-vinyyliasetaattisekap-
               olymeerit
39.05:stä          Muut kuin liuokset, dispersiot ja
               tahnat
39.07:stä          Polykarbonaatit
               Muut alkydihartsit kuin ilmakuivuvien
               alkydien liuokset
               Muut tyydyttyneet polyesterit kuin
               polyesterihartsiin perustuvat jauhe-
               maalit
               Muut epoksimuovit kuin lakkahartsit
               liuoksina tai dispersioina tai   
               epoksihartsiin perustuvat jauhemaalit
39.08
39.09
39.10
39.11
39.12.C.II          Muut selluloosa-asetaatit
               Muut selluloosaeetterit
39.13
39.14:sta          Anionivaihtimet nimikkeiden 
               39.01-39.06 ja 39.11 muoveista
40.02:sta          Muut kuin polybutadieenistyreenila-
               teksi
40.07
41.04.B.           Pohja- ja sisäpohjanahka
41.06:sta          Kengänpäällisnahka
54.02.B:stä         Lanka (myös cordlanka) katkomattomis-
               ta synteettikuiduista
54.04
55.01
55.02
55.03
55.04.B.           Muut kuin viskoosikuidut
55.06
56.04
68.04:stä          Luonnonkiveä ei kuitenkaan kokoonpu-
               ristettua
               Myllynkivet, defibröörikivet ja 
               kollerinkivet
               Timanttityökalut
68.12.A:sta         Lanka
68.13
68.14
68.15:sta          Hiili- ja grafiittiteokset
69.02
69.03:sta          Tulenkestävät retortit ja upokkaat
70.02:sta          Muut kuin emalilasi tankoina ja 
               putkina
70.11
72.02:sta          Muut kuin ferrokromi (kromirauta)
72.0
72.05
72.07:stä          Seuraavat nimikkeet
               72.07.11.90
                  12.90
                  19.10
                  19.90
                  20.90
72.08:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.08.11.90
                  12.90
                  13.90
                  14.10
                  14.90
                  21.90
                  22.90
                  23.90
                  24.10
                  24.90
                  31.00
                  32.10
                  32.20
                  32.31
                  32.41
                  33.10
                  33.20
                  34.90
                  35.10
                  35.20
                  35.40
                  41.00
                  42.10
                  42.21
                  42.31
                  43.10
                  44.90
                  45.10
                  45.20
                  45.40
72.09:stä          Seuraavat nimikkeet
               72.09.11.10
                  14.10
                  21.10
                  24.10
                  24.30
                  31.10
                  34.10
                  41.10
                  44.10
                  44.30
                  90.10
                  90.90
72.10:stä          Tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut);
               lyijyllä pinnoitetut, myös   
               lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt),
               (ei pleteroidut); sähkösinkityt; sekä
               seuraavat nimikkeet
               72.10.41.11
                  41.14
                  41.90
                  49.11
                  49.23
                  49.90
                  50.10
                  50.90
                  60.11
                  60.12
                  60.13
                  60.21
                  60.23
                  60.90
                  70.11
                  70.14
                  70.21
                  70.90
                  90.10
                  90.90
72.11:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.11.11.00
                  12.90
                  19.91
                  19.92
                  21.00
                  22.90
                  29.91
                  29.92
                  30.19
                  30.21
                  30.29
                  41.12
                  41.21
                  41.29
72.12:sta          Tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut);
               sähkösinkityt; pleteroidut sekä 
               seuraavat nimikkeet
               72.12.40.10
                  50.11
                  50.19
                  50.21
                  50.29
                  50.90
72.13:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.13.20.00
                  39.20
                  39.90
72.14:sta          Taotut sekä seuraavat nimikkeet
               72.14.40.14
                  40.29
                  40.90
72.15:sta          Automaattiteräs sekä seuraavat 
               nimikkeet
               72.15.20.90
                  30.90
                  90.10
                  90.90
72.16:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.16.10.00
                  21.00
                  22.00
                  32.00 
                  33.00
                  40.00
                  50.00
                  60.50
                  90.10
                  90.25
                  90.30
                  90.45
                  90.55
                  90.90
72.17:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.17.11.00
                  13.19
                  13.99
                  19.00
                  21.00
                  22.90
                  23.10
                  23.90
                  29.00
                  31.00
                  33.10
                  33.90
                  39.00
72.19:sta          Seuraavat nimikkeet
               72.19.11.00
                  21.00
                  35.00
                  72.21
                  72.22
                  72.23
72.24:stä          Muut kuin nimike 72.24.90.10
72.25:sta          Piiseosteinen sähkötekninen teräs;
               pikateräs sekä nimike 72.25.40.10
72.26:sta          Piiseosteinen sähkötekninen teräs;
               pikateräs sekä nimike 72.26.99.20
72.27.A.           Pikateräs
72.28.A.           Tangot pikaterästä, ontot poratangot
72.28.B:sta         Seuraavat nimikkeet
               72.28.20.19
                  30.11
                  30.12
                  30.19
                  30.60
                  30.90
                  40.10
                  40.20
                  40.90
                  60.10
                  60.90
                  70.10
                  72.29:sta
               Muut kuin nimike 72.29.90.00
73.01.A.
73.02.A:sta         Muut kuin nimikkeet 73.02.10.21 ja
               10.22
73.02.B:stä         Muut kuin nimike 73.02.40.10
73.04
73.05:stä          Seuraavat nimikkeet
               73.05.11.00
                  12.00
                  31.00
                  90.00
74.07:stä          Tangot ja profiilit kupariseosta
74.09:stä          Levyt ja nauhat kupariseosta
74.10.B.
74.11:stä          Putket kupariseosta
75.05
75.06
76.01:stä          Muokkaamaton alumiini, seostamaton
76.03 
76.06
76.16:sta          Pyörylät, myös reiälliset, kuten
               putkiloteelmät ja aluslaatat
78.01:stä          Muokkaamaton lyijy, puhdistettu
80.01
80.02
80.03
81.01.A.           Lanka, myös kierukkalanka
81.01.B:stä         Muokkaamaton volframi
81.02:sta          Muokkaamaton molybdeeni 
               Lanka, myös kierukkalanka
81.03:sta          Muokkaamaton tantaali
81.04:stä          Muokkaamaton magnesium; jätteet ja
               romu
81.05:stä          Muokkaamaton koboltti
81.06:sta          Muokkaamaton vismutti
81.07:stä          Muokkaamaton kadmium
81.08:sta          Muokkaamaton titaani
81.09:stä          Muokkaamaton zirkonium
81.10:stä          Muokkaamaton antimoni
81.11:sta          Muokkaamaton mangaani
81.12:sta          Muokkaamattomat epäjalot metallit
81.13:sta          Muokkaamattomat kermetit
82.02.B:stä         Vannesahanterät 
               Suorat sahanterät metallintyöstöä
               varten
82.07:stä          Metallinvetolevyt
84.01.A.
84.05.A.
84.06.A.
84.07.A.
84.08.B.
84.11.A.
84.11.B.
84.12.A.
84.12.C.
84.14.A.II:sta        Kompressorit jäähdytyslaitteita 
               varten
84.16.A:sta         Tulipesänpolttimet jauhemaista 
               kiinteää polttoainetta varten; 
               arinat, tuhkanpoistolaitteet ja 
         	     niiden kaltaiset laitteet
84.21.B:stä         Kermaseparaattorit
               Sentrifugit nesteiden puhdistusta
               varten
84.28:sta          Nostovaunut
               Ilmaköysiradat
84.35.A.
84.40.A.
84.41.A:sta         Muut kuin koneet paperisäkkien 
               valmistusta varten ja paperirullan 
               leikkaajat
84.42
84.43:sta          Muut kuin fleksopainokoneet ja 
               -laitteet muovikalvojen painamiseen
84.44:sta          Tekstiilitekokuitujen valmistuskoneet
84.45
84.46
84.47
84.48
84.49.A.
84.51.A.
84.51.B:stä         Muut tavarat kuin sähkökäyttöiset
               kuivauskoneet talouskäyttöön, vär-
               jäys- ja valkaisukoneet
84.52.A:sta         Muut kuin taloustyyppiset ompeluko-
               neet
84.52.B.
84.53:sta          Muut kuin koneet ja laitteet jalki-
               neiden korjaamista varten
84.54.A.
84.54.B:stä         Muut kuin valukokillit
84.55.A.
84.56:sta          Muut kuin lasersäteellä ja ultraää-
               nellä toimivat koneet
84.58
84.59
84.60
84.61
84.63
84.64
84.77.A:sta         Muut kuin suulakepuristimet ja 
               puhallusmuovauskoneet
84.78.A.
84.82
84.83.A.
85.01:stä          Voimalaitoksissa käytettävät 3-vaihe-
               vaihtovirtageneraattorit, joiden teho
               on yli 2,8 MVA ja kierrosluku on yli
               1 500 minuutissa
85.04.B:stä         3-vaiheiset elektroniset muuttajat,
               teho yli 100 kVA
85.05
85.33:sta          Kiinteät vastukset
85.39.C.I
85.40
85.41
85.45
90.01:stä          Seuraavat nimikkeet
               90.01.40.00
                  50.00
                  90.00
90.30:sta          Muut kuin ionisoivan säteilyn mit-
               taus- ja toteamiskojeet ja -laitteet
91.09
92.09:stä          Soittimien (muiden kuin urkujen) osat
               ja tarvikkeet (muut kuin laatikot, 
               valmiit takaseinät ja runkoraken
               teet); metronomit, ääniraudat ja 
               virityspillit 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.