1323/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 14§:n 2 momentti, 19§, 25§:n 1 momentti ja 34§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 19§ ja 34§:n 1 momentti 22 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (623/86) sekä 25§:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1086/85), näin kuuluviksi:

14§

Valtioneuvoston tulee myös määrätä tuotantokiintiöiden yhteismäärä, jonka rajoissa 1 momentissa tarkoitettuja vahvistuksia ja korotuksia saadaan tehdä. Tällöin valtioneuvoston tulee ottaa huomioon maidontuotannon kehitys ja vallitseva markkinatilanne maatalouspiireittäin. Lapin läänissä ja Ahvenanmaan maakunnassa tulee 1 momentin nojalla myönnettävien tuotantokiintiöiden vastata vähintään edellisen kalenterivuoden aikana lakkautettujen tuotantokiintiöiden perusteella tuotettua maitomäärää.

19§

Tuotantokiintiön vahvistaa 13 ja 14§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta maatalouspiirin maataloustoimisto.

Maatalouspiirin maataloustoimistolla on lisäksi oikeus maatilahallituksen määräämien kiintiöiden puitteissa ja sen tarkemmin määräämin perustein päättää tuotantokiintiön vahvistamisesta tai korottamisesta taikka saman viljelijän omistukseen tulleiden tilojen kiintiöiden yhdistämisestä kokonaan tai osittain silloin, kun siihen on erityisen painavia syitä ja sitä on kohtuusnäkökohdat huomioon ottaen pidettävä tarpeellisena.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tuotantokiintiöitä voidaan vahvistaa tai korottaa vuosittain enintään 2 miljoonan litran kokonaismäärän puitteissa.

25§

Maataloustoimiston ja maatilahallituksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Maataloustoimiston 14§:n 1 momentissa ja 20§:n 1 momentissa tarkoitettujen valtioneuvoston päätösten nojalla antamista päätöksistä tai 19§:n 2 momentissa tarkoitetuista päätöksistä tehtyjen valitusten johdosta annettuihin maatilahallituksen päätöksiin ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.


34§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja sen mukaisia kiintiöitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1988 saakka. Tällä lailla kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettuun lakiin (1080/81) sisältyvät lypsykarjataloutta koskevat säännökset. Lypsykarjatalouden harjoittamista tai laajentamista koskevat lupahakemukset, jotka ovat vireillä tämän lain voimaan tullessa, on käsiteltävä kuitenkin loppuun mainitun lain säännösten mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Vuoden 1987 maidontuotantoon sovellettuja tuotantokiintiöitä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä myös vuonna 1988.

Hallituksen esitys 87/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 10/87
Valtiovarainvaliok. miet. 63/87
Suuren valiok. miet. 114/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.