1310/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maatilalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 18, 26, 34, 44 ja 45§, 70§:n 4 momentti, 77§:n 1 ja 2 momentti sekä 79§:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 26§ osittain muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (885/86), 70§:n 4 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (44/85) ja 77§:n 2 momentti 31 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (435/85), näin kuuluviksi:

18§

Hankittua maata ja muuta omaisuutta koskevan käyttösuunnitelman laatii asianomaisen maatalouspiirin määräyksestä sen maanmittausinsinööri. Milloin kysymys on yhteismetsän perustamisesta tai muutoin laajahkosta alueesta tai milloin maatalouspiiri muutoin erityisestä syystä katsoo sen tarpeelliseksi, käyttösuunnitelman laatii kuitenkin 9§:ssä tarkoitettu suunnittelutoimikunta asianomaisen maatalouspiirin määräyksestä.

Käyttösuunnitelma laaditaan käyttösuunnitelmatoimituksessa. Milloin kysymys on maanmittausinsinöörin laatimasta käyttösuunnitelmasta, voidaan käyttösuunnitelma laatia myös pelkästään kirjallisena menettelynä.

Käyttösuunnitelman laatimisessa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin asetuksella.

26§

Käyttösuunnitelman vahvistaa maatalouspiiri. Maatalouspiiri voi myös muuttaa suunnitelmaa tai jättää sen kokonaan tai osittain vahvistamatta. Suunnittelutoimikunnan laatimaan käyttösuunnitelmaan tyytymätön asianosainen voi tehdä sitä vastaan muistutuksen määräajassa ennen käyttösuunnitelman vahvistamista.

Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut käyttösuunnitelman kohteena olevaa maatilaa, lisäaluetta tai muuta aluetta, oikeutta tai osuutta. Niin ikään asianosainen on myös se kunta, jonka aluetta suunnitelma koskee.

Yhteismetsän perustamista koskeva käyttösuunnitelma on alistettava maatilahallituksen vahvistettavaksi. Myös milloin omaisuutta on ehdotettu käytettäväksi muihin kuin tämän lain tarkoituksiin, eikä maatalouspiirillä ole, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, oikeutta luovuttaa valtion maaomaisuutta, on käyttösuunnitelma tältä osin alistettava maatilahallituksen vahvistettavaksi.

Maatalouspiirin 1 momentin nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen. Edellä 3 momentissa tarkoitettuun maatilahallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Viimeksi mainittu koskee myös maatalouspiirin päätöksen johdosta tehtyyn valitukseen annettua maatilahallituksen päätöstä.

34§

Maatalouspiirin maanmittausinsinööri voi suorittaa tämän lain toimeenpanoon liittyvän maanmittaustoimituksen, ja on tällöin toimitusmiehistä voimassa, mitä jakolaissa on säädetty.

44§

Muuhun kuin tämän lain tarkoituksiin luovutettavan omaisuuden osalta huolehtii kauppakirjan laatimisesta ja sen allekirjoittamisesta valtion puolesta maatilahallitus. Milloin maatalouspiiri vahvistaa käyttösuunnitelman 26§:n 3 momentin nojalla, huolehtii kauppakirjan laatimisesta ja allekirjoittamisesta kuitenkin maatalouspiiri.

45§

Jos ennen kauppakirjan allekirjoittamista tai hinnanperimispäätöksen tekemistä havaitaan hinnan määräämisessä sattuneen laskuvirhe tai muu erehdys, voi maatalouspiiri tai, milloin kysymys on maatilahallituksen vahvistamasta käyttösuunnitelmasta, maatilahallitus vahvistaa hinnan uudelleen noudattaen 25§:ssä säädettyjä perusteita.

Maatalouspiiri tai, milloin kysymys on maatilahallituksen vahvistamasta käyttösuunnitelmasta, maatilahallitus vahvistaa niin ikään hinnan uudelleen, jos tilan tai alueen arvo on olennaisesti muuttunut hinnan määräämisen jälkeen eikä kauppakirjaa vielä ole allekirjoitettu.

Mitä 2 momentissa on säädetty, noudatetaan soveltuvin osin osuuksien ja oikeuksien kohdalta.

Maatalouspiirin ja maatilahallituksen tämän pykälän nojalla antamiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

70§

Lykkäyksen myöntämisestä lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan myyntihinnan osalta päättää maatalouspiiri. Edellä 1 momentissa mainittujen maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen lainojen osalta lykkäyksen myöntämisestä päättää lainan myöntänyt luottolaitos 55§:n 2 momentissa säädetyssä menettelyssä. Lykkäyksen peruuttamisesta päättää vastaavasti maatalouspiiri tai luottolaitos.

77§

Jollei sitä työtä, jota varten on myönnetty 74§:ssä tarkoitettua avustusta, ole suoritettu asetuksella säädettävän määräajan kuluessa, voi maatalouspiiri velvoittaa avustuksen saajan tai hänen oikeudenomistajansa suorittamaan avustus kokonaan tai osittain valtiolle takaisin. Takaisin perittävä avustus saadaan riippumatta siitä, kuinka kauan on kulunut takaisinperimispäätöksestä, ottaa siitä tilasta, jonka hyväksi tehtävistä töistä on kysymys, samalla etuoikeudella kuin kiinteistöstä menevistä julkisoikeudellisista suorituksista on säädetty. Periminen saadaan toimittaa verojen ulosotosta säädetyssä järjestyksessä.

Jos rakentamisavustuksen saaja tai, milloin hän on kuollut, kukaan hänen oikeudenomistajistaan ei ole kolmeen vuoteen asunut asianomaisella maatilalla eikä viljellyt sitä taikka jos tila on kyseisen avustuksen saajan tai hänen oikeudenomistajiensa toimesta luovutettu muulle kuin 2§:n 1 momentin mukaan tukemiskelpoiselle henkilölle tahi 4§:n 1 momentin ja 5§:n mukaan pirstottu, voi maatalouspiiri, jollei viittätoista vuotta ole kulunut avustuksen myöntämisestä, määrätä heidät suorittamaan sanotun avustuksen kokonaan tai osaksi takaisin valtiolle. Takaisin perimiseen ja siitä tehtävään päätökseen on sovellettava, mitä 1 momentin 2 ja 3 virkkeessä on säädetty.


79§

Jos käyttösuunnitelmaa laadittaessa on sattunut laskuvirhe tai muu erehdys, joka tulee ilmi kauppakirjan allekirjoittamisen tai hinnanperimispäätöksen jälkeen, voi maatalouspiiri tai, milloin kysymys on maatilahallituksen vahvistamasta käyttösuunnitelmasta, maatilahallitus asianosaisia kuultuaan suorittaa oikaisun, jos siitä on tehty hakemus viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai hinnanperimispäätöksen tekemisestä.


Maatalouspiirin ja maatilahallituksen tämän pykälän nojalla tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.