1252/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 13 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti sekä 18§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

3 §

Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään:

1) avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys ja vakuutusyhdistys;


13 §

Vakuutusyhdistyksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhdistyksen toiminini;

2) päivä, jona perustamiskokouksessa on tehty päätös yhdistyksen perustamisesta;

3) päivä, jona yhdistysjärjestys on vahvistettu;

4) minkälaista vakuutusliikettä yhdistys harjoittaa;

5) yhdistyksen kotipaikka;

6) yhdistyksen postiosoite;

7) takuupääoma sekä takuuosuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä pohjarahasto ja sen määrä ja enimmäismäärä, jos yhdistysjärjestyksessä on näitä koskevia määräyksiä;

8) takuupääomasta ja pohjarahastosta maksettu määrä;

9) yhdistysjärjestyksessä mahdollisesti oleva määräys, jonka mukaan yhdistyksessä voi olla erilajisia takuuosuuksia, sekä tällaisten takuuosuuksien lukumäärä lajeittain;

10) hallituksen puheenjohtajan, jokaisen jäsenen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka;

11) toimitusjohtajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka;

12) jos yhdistyksellä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; sekä

13) yhdistysjärjestyksen määräys yhdistyksen toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen täydellinen nimensä, kansalaisuutensa ja kotipaikkansa.

14 §

Muutosilmoitus on myös tehtävä, jos kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen taikka osuuskunnan, säästöpankin tai hypoteekkiyhdistyksen sääntöihin taikka vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen tehdään muutos.

15 §

Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:


4) osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, hypoteekkiyhdistyksen, vakuutusyhdistyksen ja säätiön puolesta hallituksen varsinaiset jäsenet;


Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyhtiössä ja vakuutusyhdistyksessä vastuussa myös toimitusjohtaja. Jos elinkeinotoiminnan luovutus toiselle käsittää myös toiminimen, on uusi haltija vastuussa luovutusta koskevan ilmoituksen tekemisestä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja tai avoimen yhtiön yhtiömies taikka kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies kuolee, ovat myös hänen kuolinpesänsä osakkaat, ei kuitenkaan perintökaaren (40/65) 21 luvun 18 §:ssä tarkoitettu osakas, vastuussa ilmoituksen tekemisestä.

18§

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja vakuutusyhdistyksen selvitys- ja suoritustilan samoin kuin osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumisen johdosta rekisteriviranomaiselle toimitettavista tiedonannoista ja ilmoituksista on erikseen säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Rekisteri-ilmoitukseen, joka on annettu rekisteriviranomaiselle ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 40/87
Lakivaliok. miet. 5/87
Suuren valiok. miet. 129/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.