1244/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (191/87) 45§:n 2 momentti ja 71§,

muutetaan 3§:n 3 kohta, 9§, 36§:n 1 ja 2 momentti, 37-39§, 50-53§, 55§ ja 60§:n 1 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 39 a§ seuraavasti:

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa, hallinnon kehittämistä sekä tietojärjestelmien ja automaattisen tietojenkäsittelyn yhteensovittamista koko ministeriötä koskevilta osiltaan,


Taloussuunnittelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) toiminta- ja taloussuunnittelua,

2) tulo- ja menoarvioehdotusta, erityismenoarviota ja rahoitussuunnittelua,

3) automaattisen tietojenkäsittelyn suunnittelua ja yhteensovittamista, sekä

4) suunnittelujärjestelmiä ja niiden kehittämistä.

36§

Ministeriössä on sopimuspalkkainen kansliapäällikkö, kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston sopimuspalkkaiset osastopäälliköt sekä yleisen osaston osastopäällikkönä toimiva hallitusneuvos, sopimuspalkkaisia neuvottelevia virkamiehiä, hallitusneuvoksia, sopimuspalkkaisia apulaisosastopäälliköitä, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, vanhempia hallitussihteereitä toimistopäällikköinä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, sopimuspalkkaisia ja muita toimistopäälliköitä, kaupallinen neuvos toimistopäällikkönä, ylitarkastajia ja tarkastajia, sopimuspalkkaisia yritystutkijoita, sopimuspalkkaisia erikoistutkijoita, sopimuspalkkaisia ja muita tutkijoita, sopimuspalkkaisia suunnittelijoita, koulutuspäällikkö, esittelijöitä, kaupallisia sihteereitä, kielenkääntäjiä, yliaktuaari, kamreeri ja apulaiskamreeri, tiedotussihteeri, neuvoja ja laskentasihteeri, osastosihteereitä ja ministerin sihteereitä, reviisori, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjiä, apulaistarkastaja, kirjaajia ja arkistonhoitaja, toimistosihteereitä, tilastosihteereitä, toimistovirkailijoita ja konekirjoittajia sekä ylivirastomestari, virastomestareita ja vahtimestareita.

Lisäksi ministeriössä voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


37§

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys talouselämään ja hallintotoimiin,

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (929/87) on säädetty,

3) yleisen osaston hallitusneuvoksella osastopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksesta säädetty,

4) yleisen osaston hallitusneuvoksella toimistopäällikkönä ja vanhemmalla hallitussihteerillä toimistopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksesta ja hallitussihteeristä säädetty,

5) yleisen osaston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

6) kauppaosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kauppapoliittisiin ja kaupan kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

7) kauppaosaston apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä kauppapoliittisiin ja kaupan kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

8) kauppaosaston kaupallisella neuvoksella toimistopäällikkönä ja toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

9) teollisuusosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys teollisuuspoliittisiin kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

10) teollisuusosaston neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys teollisuuspoliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

11) teollisuusosaston apulaisosastopäälliköllä ja toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

12) energiaosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys energiakysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

13) energiaosaston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

14) yrityskehitysosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys aluepoliittisiin sekä pientä ja keskisuurta teollisuutta koskeviin kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

15) yrityskehitysosaston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

16) erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, koulutuspäälliköllä ja kaupallisella sihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

17) yritystutkijalla, suunnittelijalla, tutkijalla ja tarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

18) esittelijällä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,

19) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto sekä viran hoitamisen edellyttämä kielitaito,

20) tiedotussihteerillä virkaan soveltuva tutkinto ja hyvä perehtyneisyys tiedotustehtäviin,

21) kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto,

22) yliaktuaarilla, kamreerilla, apulaiskamreerilla, neuvojalla, laskentasihteerillä, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä, reviisorilla, apulaistarkastajalla, pääkirjanpitäjällä ja kirjanpitäjällä virkaan soveltuva tutkinto; sekä

23) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

38§

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Hallitusneuvoksen osastopäällikkönä ja neuvottelevan virkamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, kaupallisen neuvoksen toimistopäällikkönä ja vanhemman hallitussihteerin toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Osastosihteerin, häntä vastaavan ja häntä virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittää sekä vastaavat tilapäiset virkamiehet ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa yleisen osaston osastopäällikkö.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeri.

Ministeriö määrää yleisen osaston hallitusneuvoksista toimistopäällikköinä, vanhemmista hallitussihteereistä toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden hallinnollisen toimiston, yhden merenkulkutoimiston, yhden elinkeinotoimiston, yhden elintarviketoimiston, yhden taloussuunnittelutoimiston sekä yhden taloustoimiston toimistopäälliköksi ja kauppaosaston kaupallisista neuvoksista toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden suunnittelutoimiston, yhden multilateraalitoimiston, yhden yleisen toimiston ja yhden vienninedistämistoimiston toimistopäälliköksi sekä teollisuusosaston toimistopäälliköistä yhden teollisuuspolitiikan toimiston, yhden teknologian toimiston, yhden tarkastustoimiston, yhden kansainvälisten asiain toimiston, yhden valtionyhtiöiden yleisen toimiston ja yhden valtionyhtiöiden suunnittelutoimiston toimistopäälliköksi sekä energiaosaston toimistopäälliköistä yhden sähkötoimiston, yhden atomitoimiston, yhden polttoainetoimiston, yhden suunnittelutoimiston ja yhden energiatutkimustoimiston toimistopäälliköksi sekä yrityskehitysosaston toimistopäälliköistä toisen kehittämistoimiston ja toisen yritysrahoitustoimiston toimistopäälliköksi.

39§

Virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää yleisen osaston hallinnolliseen toimistoon määrätty toimistopäällikkö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vapautuksen myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto,

2) ministerin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi yleisen osaston osastopäällikkö ja yli yhdeksi vuodeksi ministeri,

3) yleisen osaston osastopäällikön nimittämälle virkamiehelle yleisen osaston osastopäällikkö, sekä

4) tilapäisille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle se, joka on heidät ottanut.

39 a§

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 39§:n 2 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

50§

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 38§:n 4 momentissa, 39§:n 2 momentissa ja 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) osastosihteerin, sitä vastaavien ja sitä alempien virkojen sekä vastaavien tilapäisten virkamiesten ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista ministeriön osastoihin,

2) 38§:n 4 momentissa tarkoitetun työsopimussuhteisen henkilöstön palkkauksen vahvistamista,

3) sivutoimiluvan myöntämistä osastosihteereille, heitä vastaaville ja heitä virka-asemaltaan alemmille virkamiehille sekä vastaaville tilapäisille virkamiehille ja vastaavalle työsopimussuhteiselle henkilöstölle,

4) ministeriön yhteisistä määrärahoista maksettavia jakamattomia kulutus- ja kalustomenoja sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvia muita menoja,

5) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4§:ssä tarkoitettuja lupia,

6) määrärahojen käyttämistä merenkulun elinkeino- ja liikennepolitiikkaa koskevaan tutkimus- ja julkaisutoimintaan, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve yksittäistapauksessa ylittää 200 000 markkaa,

7) väylämaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia,

8) luotsausmaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia, sekä

9) muulle kuin Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle annettavat luvat olla prokuristina, osakeyhtiön perustajana, hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana ja toiminimen kirjoittajana.

51§

Teollisuusosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) määrärahojen käyttämistä tutkimukseen ja julkaisutoimintaan tai näihin tarkoituksiin myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve tai valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 400 000 markkaa,

2) erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia,

3) kansainvälisille järjestöille suoritettavia jäsenmaksuja, sekä

4) kansainväliseen tekniseen yhteistyöhön liittyviä enintään 400 000 markan määräisiä menoja.

52§

Energiaosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) määrärahojen käyttämistä energia-alan tutkimukseen, suunnitteluun, valvontaan, koetoimintaan, tiedotukseen sekä neuvonta- ja julkaisutoimintaan tai näihin tarkoituksiin myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve tai valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 400 000 markkaa,

2) maaseudun sähköistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 400 000 markkaa,

3) energiansäästön sekä kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön edistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun avustuksen määrä yksittäistapauksessa ylittää 400 000 markkaa,

4) energiansäästöä, kotimaisten polttoaineiden tuotantoa ja käyttöä sekä maakaasun jakelua ja käyttöä edistävien lainojen ja korkotuen myöntämistä, ei kuitenkaan silloin, kun lainan tai korkotuen määrä yksittäistapauksissa ylittää 400 000 markkaa,

5) energiaosaston toimialaan kuuluvia päätöksiä työllisyyslain (275/87) nojalla myönnettyjen avustusten maksamisesta silloin, kun avustuksiin osoitetut määrärahat on siirretty kauppa- ja teollisuusministeriön käyttöön,

6) energia-alan kansainvälisille järjestöille suoritettavia jäsenmaksuja, sekä

7) erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia.

53§

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) määrärahojen käyttämistä tutkimukseen ja julkaisutoimintaan tai näihin tarkoituksiin myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve tai valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 400 000 markkaa,

2) enintään 400 000 markan määräisiä pienten ja keskisuurten yritysten neuvonta- ja koulutushankkeisiin myönnettäviä valtionavustuksia,

3) enintään 400 000 markan määräisiä liikevaihtoveron huojennusta vastaavia, kauppa- ja teollisuusministeriön päätösvaltaan kuuluvia avustuksia kunnille ja kiinteistöyrityksille,

4) enintään 400 000 markan määräisiä tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta annetussa laissa (533/81) tarkoitettuja, kauppa- ja teollisuusministeriön päätösvaltaan kuuluvia avustuksia,

5) valtionosuuksia ja -avustuksia kuntien elinkeinoasiamiesten palkkauksen maksatukseen, sekä

6) erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia.

55§

Yleisen osaston hallinnolliseen toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee 39§:n 1 momentissa mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä,

2) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla,

3) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista, sekä

4) tileistä poistoa siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat ministeriössä käsiteltäviin.

60§

Teollisuusosaston kansainvälisten asiain toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee:

1)teollisuussihteeritoimintaan liittyvät asiat, lukuun ottamatta virkamiehen nimittämistä ja palvelussuhteen ehtoja, sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.